Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εγκλημα με ένοχο την ΕΕ και τις ελληνικές κυβερνήσεις: Τέσσερα παιδιά και ένα βρέφος μεταξύ των πνιγμένων στις Οινούσσες

Τρία παι­διά και δύο γυναί­κες είναι μετα­ξύ των πέντε σορών που περι­συ­νε­λέ­γη­σαν από τη θαλάσ­σια περιο­χή των Οινουσ­σών μετά την ανα­τρο­πή σκά­φους με μετα­νά­στες, στο οποίο σύμ­φω­να με την πρώ­τη πλη­ρο­φό­ρη­ση πρέ­πει να επέ­βαι­ναν 19 άτομα.

Νωρί­τε­ρα από την ίδια θαλάσ­σια περιο­χή είχαν ανα­συρ­θεί οι σοροί ενός τετρά­χρο­νου παι­διού και ενός βρέ­φους. Όλοι τους θύμα­τα της απάν­θρω­πης πολι­τι­κής της ΕΕ και των κυβερ­νή­σε­ων της, ανά­με­σα τους και η ελλη­νι­κή που εφαρ­μό­ζει με ιδιαί­τε­ρο ζήλο τις κατευ­θύν­σεις για μια «Ευρώ­πη — φρούριο».

Η επι­χεί­ρη­ση του λιμε­νι­κού στο σημείο συνε­χί­ζε­ται για τον εντο­πι­σμό τυχόν άλλων αγνο­ου­μέ­νων καθώς δεν υπάρ­χει σαφής εικό­να για τον αριθ­μό των ατό­μων που επέ­βαι­ναν στη λέμ­βο. Εως τώρα έχουν δια­σω­θεί 12 άτο­μα, μετα­ξύ των οποί­ων πέντε άντρες, τρείς γυναί­κες, τρία μικρά παι­διά κάτω των 6 ετών και ένα 12χρονο.

Τούρκοι πολίτες που ζητούν πολιτικό άσυλο, επέβαιναν σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Ναυτιλίας, στη λέμβο

Τούρ­κοι πολί­τες που ζητούν πολι­τι­κό άσυ­λο, επέ­βαι­ναν σύμ­φω­να με πηγές του υπουρ­γεί­ου Ναυ­τι­λί­ας, στη λέμ­βο που ανε­τρά­πη σήμε­ρα βόρεια των Οινουσ­σών, με απο­τέ­λε­σμα να χάσουν τη ζωή τους επτά άτο­μα μετα­ξύ των οποί­ων τέσ­σε­ρα παι­διά και ένα βρέφος.

Πλή­ρω­μα σκά­φους της δύνα­μης FRONTEX περι­συ­νέ­λε­ξε από τη θαλάσ­σια περιο­χή συνο­λι­κά δώδε­κα (12)άτομα, καλά στην υγεία τους, μετα­ξύ των οποί­ων πέντε άντρες, τρείς γυναί­κες, τρία μικρά παι­διά κάτω των 6 ετών και ένα 12χρονο. Οι δια­σω­θέ­ντες μετα­φέρ­θη­καν στη Χίο, ενώ οι σοροί των θυμά­των στο Γενι­κό Νοσο­κο­μείο Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ», όπου δια­πι­στώ­θη­κε ο θάνα­τος τους. Συνο­λι­κά στη λέμ­βο επέ­βαι­ναν 19 άτομα.

Οι έρευ­νες στη θαλάσ­σια περιο­χή των Οινουσ­σών στα­μά­τη­σαν καθώς τα πτώ­μα­τα έχουν ανα­γνω­ρι­στεί και δεν ανα­ζη­τού­νται άλλοι αγνοούμενοι.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο