Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εγκρίθηκε το ψήφισμα για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών _ Τη δική του πρόταση ψήφισε το ΚΚΕ

Με ευρύ­τα­τη πλειο­ψη­φία η Ολο­μέ­λεια του Κοι­νο­βου­λί­ου ενέ­κρι­νε, μετά από πρό­τα­ση του προ­έ­δρου του Σώμα­τος Νίκου Βού­τση, ψήφι­σμα με το οποίο η Βου­λή «καλεί την ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση να προ­βεί σε όλες τις ενδε­δειγ­μέ­νες διπλω­μα­τι­κές και νομι­κές ενέρ­γειες για τη διεκ­δί­κη­ση και την πλή­ρη ικα­νο­ποί­η­ση όλων των αξιώ­σε­ων του Ελλη­νι­κού Κρά­τους από τον Α΄ και Β΄ Παγκό­σμιο Πόλεμο».

Η ψηφο­φο­ρία έγι­νε δια εγέρσεως.

Από την πλευ­ρά τους, οι βου­λευ­τές του ΚΚΕ δεν εγέρ­θη­σαν, με τον κοι­νο­βου­λευ­τι­κό τους εκπρό­σω­πο Θανά­ση Παφί­λη να διευ­κρι­νί­ζει ότι το κόμ­μα του στη­ρί­ζει τη δική του πρό­τα­ση που κατέ­θε­σε, σύμ­φω­να με την οποία «η κυβέρ­νη­ση έχει υπο­χρέ­ω­ση να θέσει άμε­σα, ευθέ­ως και χωρίς περι­στρο­φές προς το Γερ­μα­νι­κό Κρά­τος και κάθε αρμό­διο διε­θνή οργα­νι­σμό τη διεκ­δί­κη­ση-απαί­τη­ση για το σύνο­λο των απο­ζη­μιώ­σε­ων και επανορθώσεων».

Πρό­τα­ση από­φα­σης του ΚΚΕ για το θέμα των γερ­μα­νι­κών αποζημιώσεων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο