Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εγχειρίδιο επιβίωσης

Ένα ιδιό­τυ­πο …εγχει­ρί­διο για να τα βγά­λει πέρα ο φτω­χό­κο­σμος με την ακρί­βεια που τσα­κί­ζει κόκα­λα παρου­σιά­ζει το «Βήμα».

Οι …συμ­βου­λές ανθρώ­πων που δυσκο­λεύ­ο­νται να αντε­πε­ξέλ­θουν σε βασι­κές ανά­γκες είναι χαρακτηριστικές:

«Πλη­ρώ­νου­με τους λογα­ρια­σμούς εκ περι­τρο­πής… Τώρα αφή­νου­με έναν μήνα τα κοι­νό­χρη­στα και τα πλη­ρώ­νου­με τον επό­με­νο, που δεν θα έχου­με λογα­ρια­σμό νερού. Τον άλλο μήνα θα αφή­σου­με απλή­ρω­το το τηλέ­φω­νο ή θα κάνου­με δόσεις στο ρεύ­μα…», λέει μια οικογένεια.

«Οπου βρού­με προ­σφο­ρά το γάλα, αγο­ρά­ζου­με μεγά­λες ποσό­τη­τες», συμπλη­ρώ­νει μια άλλη. Ενώ για την «πολύ­πλο­κη δια­δι­κα­σία», δηλα­δή τα ψώνια, μιλά­ει και μια συντα­ξιού­χος, που «όταν βρει προ­σφο­ρές ψωνί­ζει και στρώ­νε­ται στην κουζίνα»:

«Τις προ­άλ­λες βρή­κα προ­σφο­ρά στα κοτό­που­λα και αγό­ρα­σα αρκε­τά, για να κάνω κοτό­πι­τες, να ετοι­μά­σω κοτό­που­λο βρα­στό…», λέει για να περι­γρά­ψει τα σχέ­δια που κατα­στρώ­νει και τους συν­δυα­σμούς που κάνει, προ­κει­μέ­νου να καλύ­ψει τις επι­σι­τι­στι­κές ανά­γκες της οικογένειας.

«Η πενία τέχνας κατερ­γά­ζε­ται», λοι­πόν, όπως ανα­φέ­ρει η εφημερίδα.
Μόνο που εν έτει 2022, τη ώρα που ένας συντα­ξιού­χος «περι­μέ­νει με τρό­μο τον λογα­ρια­σμό της ΔΕΗ», όπως γρά­φει, οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι δεν ξέρουν ποιο «πακέ­το» χρη­μα­το­δό­τη­σης να πρω­το­δια­λέ­ξουν:
Ταμείο Ανά­καμ­ψης, «ανα­πτυ­ξια­κός» νόμος, επι­δο­τή­σεις για φθη­νούς εργα­ζό­με­νους, φορο­α­παλ­λα­γές και κάθε είδους κίνη­τρα δεσπό­ζουν στους νόμους όλων των κυβερ­νή­σε­ων.

Και όσο περισσότερο οι όμιλοι αυγατίζουν τα κέρδη τους και καταστρώνουν «σχέδια» για το πώς θα πάρουν μεγαλύτερο μερτικό από το φαγοπότι, τόσο ο λαός θα βλέπει την τσέπη του να αδειάζει πριν το πάρει χαμπάρι.

Κρύβοντας… την πραγματική αιτία

Τον «αστυ­νό­μο Μπέ­κα» παρι­στά­νουν τις τελευ­ταί­ες μέρες τα αστι­κά επι­τε­λεία, για να ανα­κα­λύ­ψουν δήθεν τι φταί­ει για την εκτό­ξευ­ση των τιμών της Ενέρ­γειας. Κάπως έτσι, «ακο­λου­θώ­ντας τα χνά­ρια», απο­φαί­νο­νται ότι φταί­νε οι μπα­τα­χτσή­δες και οι «ρευ­μα­το­κλο­πείς» των προη­γού­με­νων χρό­νων, αλλά και «το στρε­βλό μοντέ­λο της απε­λευ­θέ­ρω­σης» της Ενέρ­γειας (βλ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ) που ακο­λου­θή­θη­κε από το 2000, επει­δή έδι­νε λίγα τάχα προ­νό­μια στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους και δεν προ­σαρ­μό­στη­κε αρκε­τά έγκαι­ρα στα δεδο­μέ­να της «πρά­σι­νης μετά­βα­σης», ώστε να προ­ε­τοι­μα­στεί για το σημε­ρι­νό σοκ!

Όσο βέβαια κι αν προ­σπα­θούν να την ανα­πο­δο­γυ­ρί­σουν, η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα είναι ακρι­βώς αντί­θε­τη: Μεγα­λύ­τε­ρη «αλφα­διά» με τις κατευ­θύν­σεις της ΕΕ και τα συμ­φέ­ρο­ντα του κεφα­λαί­ου για την «απε­λευ­θέ­ρω­ση» της Ενέρ­γειας από όλες δια­δο­χι­κά τις κυβερ­νή­σεις (ΝΔ — ΠΑΣΟΚ — ΣΥΡΙΖΑ) δεν θα μπο­ρού­σε να βρει κανείς όλα τα προη­γού­με­να χρόνια.

Με βάση αυτές τις κατευ­θύν­σεις, ένα σωρό χαρά­τσια προ­στέ­θη­καν στις λαϊ­κές πλά­τες για να «προι­κο­δο­τή­σουν» τους ενερ­γεια­κούς ομίλους.
Πρι­μο­δο­τή­θη­καν οι πανά­κρι­βες ΑΠΕ και υπο­νο­μεύ­τη­καν συνο­λι­κά οι δυνα­τό­τη­τες για φτη­νή παρα­γω­γή Ενέρ­γειας, αλλά και η ενερ­γεια­κή ασφά­λεια της χώρας. Με βάση αυτόν τον σχε­δια­σμό, ενι­σχύ­θη­καν όλοι οι παρά­γο­ντες — η συμ­με­το­χή στο «χρη­μα­τι­στή­ριο Ενέρ­γειας» της ΕΕ, η προ­τε­ραιό­τη­τα στις εξα­γω­γές κ.ο.κ. — που εκτό­ξευ­σαν κατά 300% τις τιμές στην Ενέρ­γεια, ακό­μα και πριν τις σημε­ρι­νές αυξή­σεις, δημιουρ­γώ­ντας σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα και όλες τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις για αλλε­πάλ­λη­λα «σοκ» στα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά, τώρα και στο μέλλον.

Προ­φα­νώς, λοι­πόν, τίπο­τα δεν έχει να περι­μέ­νει ο λαός από την προ­ώ­θη­ση της στρα­τη­γι­κής για μια πιο «ώρι­μη» αγο­ρά — όπως λένε — με «προ­σαρ­μο­γές» που αφο­ρούν το «μοί­ρα­σμα της πίτας». Ούτε βέβαια από τις κοροϊ­δί­ες του ΣΥΡΙΖΑ, ότι υπάρ­χει τάχα μια «πιο δίκαιη απε­λευ­θέ­ρω­ση» της Ενέρ­γειας και «πρά­σι­νη μετά­βα­ση», που θα δια­σφα­λί­ζει ταυ­τό­χρο­να τα καπι­τα­λι­στι­κά κέρ­δη και τα συμ­φέ­ρο­ντα της μεγά­λης λαϊ­κής πλειοψηφίας.

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Οι επι­βε­βαιώ­σεις είναι πλέ­ον πολλές:

Μαζί με τον αγώ­να για άμε­σα μέτρα στή­ρι­ξης, την πάλη για να μη μεί­νει κανείς εργα­ζό­με­νος και αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νος χωρίς ρεύ­μα, ο αγώ­νας πρέ­πει να στο­χεύ­σει την καρ­διά της στρα­τη­γι­κής που αντι­με­τω­πί­ζει την Ενέρ­γεια ως εμπό­ρευ­μα.

Από τον σημε­ρι­νό Ριζο­σπά­στη

Φυλλάδιο του ΚΚΕ για την ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Εκδόσεις Ατέχνως Atexnos click 2

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο