Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Εγώ, ο Μάρκος Βαμβακάρης» στο θέατρο «Στοά»

Ξεκί­νη­σαν οι παρα­στά­σεις του έργου «Εγώ, ο Μάρ­κος Βαμ­βα­κά­ρης» με τον Θανά­ση Παπα­γε­ωρ­γί­ου, στο θέα­τρο «Στοά». Ο μονό­λο­γος της Νάν­ση Του­μπα­κά­ρη βασί­ζε­ται στην αυτο­βιο­γρα­φία του Μάρ­κου όπως τη διη­γή­θη­κε στην Αγγε­λι­κή Βέλ­λου — Κάιλ το 1969, τρία χρό­νια πριν πεθάνει.

Ο γιος του, Στέ­λιος, θα επεν­δύ­σει την παρά­στα­ση με τις μελω­δί­ες του ίδιου του Μάρ­κου, έτσι όπως τις άκου­σε και τις διδά­χτη­κε από εκείνον.

Ο Θανά­σης Παπα­γε­ωρ­γί­ου σημειώ­νει: «Με αφορ­μή τη γνω­ρι­μία μας με την ίδια τη βασα­νι­σμέ­νη ζωή του Μάρ­κου, του μεγα­λύ­τε­ρου ίσως συν­θέ­τη του ρεμπέ­τι­κου τρα­γου­διού, που απο­ζη­τά, μέσα από την απα­ρίθ­μη­ση των “εγκλη­μά­των” του, να συγ­χω­ρε­θεί από τον κόσμο, παρα­κο­λου­θού­με τη δυσκο­λό­τε­ρη πορεία της σύγ­χρο­νης Ελλά­δας, από το 1912 και την κατα­στρο­φή του 1922, μέχρι τη δικτα­το­ρία του 1967. Αλλά ταυ­τό­χρο­να, αντι­λαμ­βα­νό­μα­στε την εξέ­λι­ξη και τη μετε­ξέ­λι­ξη της σύγ­χρο­νης ελλη­νι­κής λαϊ­κής μου­σι­κής, με τις βαθιές επι­δρά­σεις που υπέ­στη από τη μου­σι­κή των προ­σφύ­γων που ήρθαν από τη Μικρά Ασία το 1922».

Παρα­στά­σεις: Παρα­σκευή και Σάβ­βα­το 21.00 — Κυρια­κή 19.00.

Τιμές εισι­τη­ρί­ων: 12 ευρώ. Φοι­τη­τι­κά, συντα­ξιού­χοι, ΑμΕΑ, άνερ­γοι 10 ευρώ.

Κάθε Παρα­σκευή γενι­κή είσο­δος 10 ευρώ.

Διάρ­κεια 95′.

Θέα­τρο Στοά — Μπι­σκί­νη 55, Ζωγράφου.
Τηλέ­φω­νο κρα­τή­σε­ων: 210 7702830.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο