Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εδιωξαν οι Κρητικοί το ρατσιστόπλοιο C‑STAR — Ποιοι είναι και ποια η …αποστολή τους

«Ανε­πι­θύ­μη­το» στην Κρή­τη οι ρατσι­στές και πορεία ανα­χώ­ρη­σης βρί­σκε­ται από τα ξημε­ρώ­μα­τα το πλοίο του ακρο­δε­ξιού κινή­μα­τος «Defend Europe» μετά τις αντι­δρά­σεις που προ­κλή­θη­καν για τον ενδε­χό­με­νο ελλι­με­νι­σμό του στην Ιεράπετρα.

Το πλοίο C‑STAR έχει αγο­ρα­στεί από την ακρο­δε­ξιά πρω­το­βου­λία «Defend Europe» με στό­χο να παρε­μπο­δί­σει τη διέ­λευ­ση πλοί­ων με πρό­σφυ­γες κυρί­ως στην Ιτα­λία αλλά και στην υπό­λοι­πη Ευρώ­πη και να τους απω­θεί πίσω εκεί από όπου ξεκίνησαν.

Περισ­σό­τε­ρα στο παλαιό­τε­ρο θέμα μας

Ακρο­δε­ξιοί «περι­πο­λούν» στη Μεσό­γειο για να απο­τρέ­ψουν τη διέ­λευ­ση προσφύγων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο