Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΔΟΝ για Μπαρμπαρούση: Ταξικός αντιφασιστικός αγώνας

Έπε­σαν οι όποιες τελευ­ταί­ες μάσκες «αγνής εθνι­κο­φρο­σύ­νης» της Χρυ­σής Αυγής; τονί­ζει η ΕΔΟΝ μετά την έκκλη­ση Μπαρ­μπα­ρού­ση για πρα­ξι­κό­πη­μα. «Η ΧΑ, όπως και το παράρ­τη­μά της στην Κύπρο το ΕΛΑΜ, για εμάς δεν είχαν ποτέ δήθεν δημο­κρα­τι­κή νομι­μο­ποί­η­ση ως τάχα­τες ”απλοί πατριώ­τες” ή ”εθνι­κό­φρο­νες”.

Ήταν και είναι ξεκά­θα­ρο για εμάς ότι πρό­κει­ται για νεο­να­ζι­στι­κά φασι­στι­κά κόμ­μα­τα, ενώ παράλ­λη­λα η ΧΑ διώ­κε­ται ως εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση στην Ελλά­δα», σημειώ­νει ανά­με­σα σε άλλα η ΕΔΟΝ, τονί­ζο­ντας την ανα­γκαιό­τη­τα για ταξι­κό πολι­τι­κό αγώ­να ενά­ντια στο φασι­σμό. Ως προς το φασι­στι­κό παρα­λή­ρη­μα του Μπαρ­μπα­ρού­ση τόνι­σε ότι «είναι η πιο τρα­ντα­χτή και συνά­μα τρα­γι­κή απά­ντη­ση σε όλους όσοι μάχο­νται να παρου­σιά­σουν τους φασί­στες ως μια ακό­μα φωνή στη δημο­κρα­τία ή ως ισό­τι­μους πολι­τι­κούς συνο­μι­λη­τές»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο