Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΔΥΕΘ: Καλεί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας το Σάββατο 14 Γενάρη 2023

Η Επι­τρο­πή για την Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη Θεσ­σα­λο­νί­κης (ΕΔΥΕΘ) καλεί στην κοπή της πρω­το­χρο­νιά­τι­κης πίτας το Σάβ­βα­το 14 Γενά­ρη 2023, στις 6 μ.μ, στην αίθου­σα «Μανώ­λης Ανα­γνω­στά­κης» του δημαρ­χεί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης. Ανα­λυ­τι­κό­τε­ρα, σε ανα­κοί­νω­σή της η ΕΔΥΕΘ τονίζει:

Η νέα χρο­νιά βρί­σκει το λαό μας και τους λαούς όλης της περιο­χής μπρο­στά σε παλιά και νέα προ­βλή­μα­τα, που οξύ­νο­νται ολο­έ­να και περισσότερο.

Οι έντο­νοι αντα­γω­νι­σμοί μετα­ξύ των μεγά­λων ιμπε­ρια­λι­στι­κών δυνά­με­ων και μπλοκ, στο πλαί­σιο μιας δια­φαι­νό­με­νης νέας και βαθύ­τε­ρης οικο­νο­μι­κής κρί­σης της παγκό­σμιας καπι­τα­λι­στι­κής οικο­νο­μί­ας, φέρ­νουν πολέ­μους, προ­σφυ­γιά, δυστυ­χία και θάνα­το. Η αντι­πα­ρά­θε­ση μετα­ξύ των αστι­κών τάξε­ων της Ελλά­δας και της Τουρ­κί­ας δημιουρ­γεί τερά­στιες απει­λές και για τους δύο λαούς.

Ο πόλε­μος στην Ουκρα­νία, μετα­ξύ των ΝΑΤΟ-ΗΠΑ-ΕΕ και της Ρωσ­σί­ας, όχι μόνο δεν λύνει τις υπάρ­χου­σες αντι­θέ­σεις αλλά τις βαθαί­νει, η φωτιά του απει­λεί να συμπε­ρι­λά­βει και άλλες χώρες και λαούς, όπως τη γει­το­νι­κή μας Σερ­βία και το Κοσ­συ­φο­πέ­διο. Η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση, με τη στή­ρι­ξη των άλλων ευρω­α­τλα­ντι­κών κομ­μά­των, εμπλέ­κει όλο και βαθύ­τε­ρα τη χώρα και το λαό σε αυτήν την αντι­πα­ρά­θε­ση με πολύ επι­κίν­δυ­νες συνέ­πειες για την ασφά­λεια και το ειρη­νι­κό του μέλλον.

Πλάι στα προ­βλή­μα­τα που ανέ­δει­ξε η παν­δη­μία του Covid με το πλή­ρως ξεχαρ­βα­λω­μέ­νο δημό­σιο σύστη­μα υγεί­ας, σήμε­ρα ο λαός μας συγκρού­ε­ται και με την έντο­νη έλλει­ψη φαρ­μά­κων. Η ακρί­βεια σε όλα τα βασι­κά είδη δια­βί­ω­σης συμπλη­ρώ­νε­ται και από την τερά­στια αύξη­ση στις τιμές των καυ­σί­μων, που οδη­γεί ευρύ­τα­τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα στην δια­τρο­φι­κή και ενερ­γεια­κή φτώχια.

Οι λαϊ­κές οικο­γέ­νειες καλού­νται να ζήσουν με τα δεκά­δες «πασ» που εφευ­ρί­σκει κάθε τόσο η κυβέρ­νη­ση, τα οποία ωστό­σο όχι μόνο δε λύνουν τα προ­βλή­μα­τα της ακρί­βειας και της φτώ­χιας αλλά την επι­τεί­νουν, τη βαθαί­νουν και την εξα­πλώ­νουν. Την ίδια βέβαια στιγ­μή οι μεγά­λοι μονο­πω­λια­κοί όμι­λοι και οι μέτο­χοί τους αυξά­νουν τα κέρ­δη τους, ακό­μη και σε αυτές τις τόσο δύσκο­λες, για το λαό, συνθήκες.

Να στα­μα­τή­σει άμε­σα ο πόλε­μος στην Ουκρα­νία, να παρ­θούν άμε­σα και ουσια­στι­κά μέτρα για την ελά­φρυν­ση των λαϊ­κών στρω­μά­των από την ακρί­βεια και τη φτώ­χια. Ο λαός μας πρέ­πει να εκφρά­σει μαζι­κά την αντί­θε­σή του στην πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης και των άλλων αστι­κών κομ­μά­των. Κάθε εκδή­λω­ση του λαού και του κινή­μα­τός του πρέ­πει να γίνει βήμα έκφρα­σης αυτής της αντίθεσης.

Να γίνει η κοπή της πρω­το­χρο­νιά­τι­κης πίτ­τας της ΕΔΥΕΘ ένα πρώ­το βήμα του αγώ­να του αντι­πο­λε­μι­κού – αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κού κινή­μα­τος της Θεσ­σα­λο­νί­κης στο 2023.

Σας περι­μέ­νου­με όλες και όλους.

Στα πλαί­σια της βεβα­ρυμ­μέ­νης υγειο­νο­μι­κής κατά­στα­σης παρα­κα­λού­με να τηρη­θούν όλα τα απα­ραί­τη­τα υγειο­νο­μι­κά μέτρα.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο