Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΔΥΕΘ: Καταδικάζει την δράση των φασιστοειδών στην Σταυρούπολη

Με αφορ­μή την εγκλη­μα­τι­κή δρά­ση των φασι­στών στην Σταυ­ρού­πο­λη, η Επι­τρο­πή για την Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη Θεσ­σα­λο­νί­κης (ΕΔΥΕΘ) εξέ­δω­σε ανα­κοί­νω­ση στην οποία αναφέρει:

Φασιστοειδή προσπαθούν να τρομοκρατήσουν τη νεολαία και το οργανωμένο λαϊκό κίνημα

Η ΕΔΥΕΘ καλεί όλους τους προ­ο­δευ­τι­κούς πολί­τες, να δώσουν απά­ντη­ση στους νοσταλ­γούς του φασι­σμού! Καλεί τα μέλη και τους φίλους της να πάρουν μαζι­κά μέρος στο συλ­λα­λη­τή­ριο που οργα­νώ­νουν Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι, Σωμα­τεία, Σύλ­λο­γοι Γονέ­ων και μαζι­κοί φορείς, σήμε­ρα 29/09/2021 στις 18.30 στην πλα­τεία Τερ­ψι­θέ­ας στη Σταυρούπολη.

Φασι­στοει­δή προ­σπα­θούν να τρο­μο­κρα­τή­σουν τη νεο­λαία και το οργα­νω­μέ­νο λαϊ­κό κίνη­μα στη Σταυ­ρού­πο­λη της Θεσ­σα­λο­νί­κης. Μετά τη θρα­σύ­δει­λη επί­θε­ση, που είχαν πραγ­μα­το­ποί­η­σαν πριν από μερι­κές μέρες οι φασί­στες της εγκλη­μα­τι­κής “Χρυ­σής Αυγής ενά­ντια στα γρα­φεία της Επι­τρο­πής Ειρή­νης και του Συλ­λό­γου Γυναι­κών στο Ε’ Δια­μέ­ρι­σμα του Δήμου Θεσ­σα­λο­νί­κης, τις τελευ­ταί­ες δύο ημέ­ρες επι­χει­ρούν με δολο­φο­νι­κές επι­θέ­σεις να τρο­μο­κρα­τή­σουν μαθη­τές, φοι­τη­τές, εκλεγ­μέ­νους συν­δι­κα­λι­στές στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης.

Κατα­δι­κά­ζου­με απε­ρί­φρα­στα τη νέα πρό­κλη­ση και καταγ­γέλ­λου­με τις δυνά­μεις της αστυ­νο­μί­ας και της πολι­τεί­ας, για­τί η επι­θέ­σεις των φασι­στοει­δών έγι­ναν με την ανο­χή και κάλυ­ψη πάνο­πλων αστυ­νο­μι­κών, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας το σχο­λείο ως ορμη­τή­ριο και τους μαθη­τές ως όμηρους.

Η εγκλη­μα­τι­κή του δρά­ση επι­βε­βαιώ­νει, ότι είναι όπλο του συστή­μα­τος, όπλο των ιμπε­ρια­λι­στών που ματω­κυ­λούν καθη­με­ρι­νά τους λαού, που σπέρ­νουν φτώ­χια, πολέ­μους και προ­σφυ­γιά. Είναι όπλο των μεγά­λων μονο­πω­λια­κών ομί­λων ενά­ντια στους λαούς, όπλο των λυκο­συμ­μα­χιών τους ΝΑΤΟ και ΕΕ. Η εγκλη­μα­τι­κή του δρά­ση επι­βε­βαιώ­νει τα λόγια του ποιητή:

«Το φασι­σμός βαθιά κατά­λα­βέ το, δε θα πεθά­νει μόνος, τσά­κι­σέ τον!»

Θα μας βρουν απέ­να­ντί τους, θα μας βρί­σκουν πάντα, μέχρι να πεθά­νει η εγκλη­μα­τι­κή μήτρα, που τους γεν­νά, το σύστη­μα της εκμε­τάλ­λευ­σης. Θα βρί­σκουν απέ­να­ντί τους το οργα­νω­μέ­νο εργα­τι­κό και λαϊ­κό κίνη­μα, τη νεο­λαία και όλο το λαό! Μέχρι να ξεβρω­μί­σει ο τόπος μας από τα σιχα­με­ρά, εγκλη­μα­τι­κά μιά­σμα­τα του μισαν­θρω­πι­σμού, της μισαλ­λο­δο­ξί­ας, του ρατσι­σμού και της εκμετάλλευσης.

Το Γρα­φείο Τύπου της ΕΔΥΕΘ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο