Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΔΥΕΘ με αφορμή την επίσκεψη Νετανιάχου: Έξω τώρα από τη δίνη των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών

Εργα­ζό­με­νοι, Νέες και Νέοι,

Σε όλη τη περιο­χή μας, από την Ουκρα­νία μέχρι τη Μέση Ανα­το­λή και τη Βόρεια Αφρι­κή τα τύμπα­να του πολέ­μου ακού­γο­νται ολο­έ­να και πιο δυνα­τά. Νέες απει­λές ενά­ντια σε λαούς και κρά­τη απευ­θύ­νο­νται. Νέες εστί­ες ανά­φλε­ξης εμφανίζονται.Τα σύν­νε­φα ενός γενι­κευ­μέ­νου πολέ­μου πυκνώ­νουν επι­κίν­δυ­να σε όλη την περιο­χή και απει­λούν να πνί­ξουν τους λαούς μέσα στο αίμα, για τα άνο­μα συμ­φέ­ρο­ντα των μονοπωλίων.

ΟΙ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΕΣ ΞΑΝΑΜΟΙΡΑΖΟΥΝ ΤΗ ΓΗ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ!

 Από τον Περ­σι­κού Κόλ­που μέχρι το Αιγαίο και τα Βαλ­κά­νια ισχυ­ρές ιμπε­ρια­λι­στι­κές δυνά­μεις όπως οι ΗΠΑ, η ΕΕ, η Ρωσία επι­χει­ρούν να επι­βάλ­λουν την από­λυ­τη κυριαρ­χία τους, σε σφο­δρή αντι­πα­ρά­θε­ση μετα­ξύ τους. Συνερ­γά­ζο­νται με άλλες χώρες και τοπι­κές δυνά­μεις, δημιουρ­γούν άξο­νες και αντιά­ξο­νες. Οι νέες επι­θέ­σεις των ΗΠΑ ενά­ντια στη Συρία, οι απει­λές ενά­ντια στο Ιράν, τα στρα­τιω­τι­κά γυμνά­σια του ΝΑΤΟ στη Ρου­μα­νία, η πλή­ρης ανά­πτυ­ξη ΝΑΤΟϊ­κών δυνά­με­ων κατά μήκος των συνό­ρων με τη Ρωσ­σία είναι δείγ­μα­τα της σφο­δρής δια­πά­λης για το μοί­ρα­σμα αγο­ρών, πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κών πηγών και για τον έλεγ­χο των δρό­μων μετα­φο­ράς πετρε­λαί­ου, φυσι­κού αερί­ου και εμπορευμάτων.

Η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συμ­με­τέ­χει δρα­στή­ρια στους σχε­δια­σμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Έχει στεί­λει στρα­τό σε 13 χώρες και συμ­με­τέ­χει δρα­στή­ρια στις ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις. Προ­σφέ­ρει βάσεις, αερο­δρό­μια και λιμά­νια. Δίνει “γην και ύδωρ” στους ΝΑΤΙ­ϊ­κούς δολο­φό­νους. Στο Αιγαίο, στη Σού­δα, σε όλη σχε­δόν την ελλη­νι­κή επι­κρά­τεια έχουν συγκε­ντρω­θεί αερο­πλά­να, πολε­μι­κά πλοία, στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις και κάθε είδους μηχα­νές θανά­του. Η Ελλά­δα μετα­τρέ­πε­ται και πάλι σε ορμη­τή­ριο των ΝΑΤΟϊ­κών δολο­φό­νων ενά­ντια στους λαούς της περιο­χής. Το ΝΑΤΟι­κό στρα­τη­γείο στη Θεσ­σα­λο­νί­κη (NRDC-GR) είναι Κέντρο Ταχεί­ας Αντί­δρα­σης του ΝΑΤΟ κι έχει ανα­βαθ­μι­στεί σε «Στρα­τη­γείο Υψη­λής Ετοιμότητας».

Η κυβέρ­νη­ση Τσί­πρα συνε­χί­ζει πιστά την πολι­τι­κή των μέχρι σήμε­ρα κυβερ­νή­σε­ων. Στα πλαί­σια της «γεω­στρα­τη­γι­κής ανα­βάθ­μι­σης», για την όσο γίνε­ται καλύ­τε­ρη εξα­σφά­λι­ση των συμ­φε­ρό­ντων των ελλη­νι­κών επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, είναι απο­φα­σι­σμέ­νη να κάνει τα πάντα. Eπι­διώ­κει να κατα­στή­σει τη χώρα «ενερ­γεια­κό και μετα­φο­ρι­κό κόμ­βο» και για το λόγω αυτό εμπλέ­κει το λαό μας στους θανά­σι­μους αντα­γω­νι­σμούς ανά­με­σα στις ιμπε­ρια­λι­στι­κές δυνά­μεις και τα μονο­πώ­λιά τους. Στην κατεύ­θυν­ση αυτή βαθαί­νει τη συνερ­γα­σία με το Ισρα­ήλ και την Αίγυ­πτο, συνά­πτει μαζί τους στε­νές οικο­νο­μι­κές, πολι­τι­κές και στρα­τιω­τι­κές σχέ­σεις, με σκο­πό τη μοι­ρα­σιά των πετρε­λαί­ων της περιοχής.

Την ίδια στιγ­μή, που η κατά­στα­ση γίνε­ται ολο­έ­να και πιο δύσκο­λη κι επι­κίν­δυ­νη για το παλαι­στι­νια­κό λαό και για όλους τους λαούς της περιο­χής, την ίδια στιγ­μή που το Ισρα­ήλ – το κρά­τος δολο­φό­νος επε­κτεί­νει τους εποι­κι­σμούς, τρο­μο­κρα­τεί και δολο­φο­νεί καθη­με­ρι­νά τον αγω­νι­ζό­με­νο λαό και τα παι­διά της Παλαι­στί­νης, είναι ανα­γκαίο περισ­σό­τε­ρο από ποτέ άλλο­τε να εκφρα­στεί η διε­θνι­στι­κή μας αλλη­λεγ­γύη και η αντί­θε­σή μας στην στή­ρι­ξη, που προ­σφέ­ρει η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ στο δολο­φο­νι­κό έργο των ιμπεριαλιστών.

Το Ισρα­ήλ στη­ριγ­μέ­νο στην ολό­πλευ­ρη υπο­στή­ρι­ξη των ΗΠΑ και της ΕΕ εδραιώ­νει το ρόλο του ως χωρο­φύ­λα­κα της περιο­χής, για την προ­ώ­θη­ση κι επι­βο­λή των ιμπε­ρια­λι­στι­κών συμ­φε­ρό­ντων. Η σημε­ρι­νή κυβέρ­νη­ση, στα χνά­ρια όλων των προη­γού­με­νων, κοροϊ­δεύ­ει το λαό μας, ότι δήθεν εξα­σφα­λί­ζει την ασφά­λειά του εδραιώ­νο­ντας μαζί του.

Ο λαός μας αυτό δεν πρέ­πει να επι­τρέ­ψει να συνεχιστεί!

 Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΤΩΝ ΛΑΩΝ!

 

Η Επι­τρο­πή για τη Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη Θεσ­σα­λο­νί­κης καλεί το λαό και τη νεο­λαία της πόλης,

την Πέμ­πτη, 15 Ιού­νη και ώρα 19:00, στην πλα­τεία Αγί­ας Σοφί­ας στη Συγκέ­ντρω­ση Διαμαρτυρίας

για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση τρι­με­ρούς συνά­ντη­σης των αρχη­γών κρατών

Ελλά­δας – Κύπρου – Ισρα­ήλ στην πόλη μας.

 

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ!

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο