Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Εδώ δεν είναι Γούντστοκ…»

Ένα νέο «αστέ­ρι» της πολι­τι­κής ανα­δεί­χθη­κε από την πρό­σφα­τη συζή­τη­ση στη Βου­λή με αφορ­μή την πρό­τα­ση μομφής.

Το λαμπρό αυτό αστέ­ρι δεν είναι άλλο από την Αση­μί­να Σκόν­δρα, βου­λευ­τή Καρ­δί­τσας της ΝΔ.

Ως άξια «θεμα­το­φύ­λα­κας» των αξιών του Έθνους, η βου­λευ­τής της ΝΔ ανέ­βη­κε στο βήμα της Βου­λής, εξύ­μνη­σε την πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης και κατα­κε­ραύ­νω­σε την Αρι­στε­ρά, με λόγια-πραγ­μα­τι­κό βάλ­σα­μο για τις ψυχές των απα­ντα­χού οπα­δών του «πατρίς, θρη­σκεία, οικογένεια».

Αφού μίλη­σε για «μπα­χα­λά­κη­δες» που θέλουν την χώρα «ξέφρα­γο αμπέ­λι», το ανερ­χό­με­νο πολι­τι­κό ταλέ­ντο της κυβερ­νώ­σας παρά­τα­ξης από την Καρ­δί­τσα μπή­κε στο… παρα­σύν­θη­μα με μια ατά­κα που έμοια­ζε να ‘ναι βγαλ­μέ­νη από την θρυ­λι­κή ται­νία «Λού­φα και Παραλλαγή».

«Εδώ δεν είναι Γούν­τστοκ του 1969» είπε η κα. Αση­μί­να Σκόν­δρα βγά­ζο­ντας από μέσα της τον ενω­μο­τάρ­χη της δεκα­ε­τί­ας του ’70.

Θα περί­με­νε κανείς η βου­λευ­τής της ΝΔ να διαν­θί­σει τον όμορ­φο λόγο της με ανα­φο­ρά για τους… «τεντι­μπό­η­δες» του Νόμου 4000, τους αμαρ­τω­λούς «χίπη­δες», τα «παι­διά των λου­λου­διών», τους ξεδιά­ντρο­πους γυμνι­στές στα Μάτα­λα, τους άπλυ­τους «αναρ­χο­κομ­μου­νι­στάς» και όλα αυτά που απει­λούν τα ένδο­ξα ελλη­νο­χρι­στια­νι­κά — και νεο­δη­μο­κρα­τι­κά- ήθη.

Παρό­λα αυτά, ο σύγ­χρο­νος και διδα­κτι­κός λόγος της κ. Σκόν­δρα, απαύ­γα­σμα προ­ο­δευ­τι­κών αντι­λή­ψε­ων που ται­ριά­ζουν «γάντι» στα «εκπαι­δευ­τι­κά» προ­γράμ­μα­τα της κ. Κερα­μέ­ως περί «αγέν­νη­του παι­διού», είναι ενδει­κτι­κός του ιδε­ο­λο­γι­κού άξο­να στον οποίο κινεί­ται η κυβέρ­νη­ση των Κυριά­κου Μητσο­τά­κη-Άδω­νι Γεωργιάδη.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο