Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Εδώ ο κόσμος καϊγετάϊ κάϊ το μοϊνί χτενιζετάϊ»

Στα… πρι­γκη­πι­κά κτή­μα­τα της Σκω­τί­ας μετα­βαί­νει σήμε­ρα ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης έπει­τα από πρό­σκλη­ση του πρί­γκη­πα της Ουα­λί­ας Καρόλου.

Σε μια περί­ο­δο που ο λαός μαστί­ζε­ται από κύμα ακρί­βειας όντας αντι­μέ­τω­πος με τις επι­πτώ­σεις της κυβερ­νη­τι­κής πολι­τι­κής, ο κ. Μητσο­τά­κης θα ξενα­γη­θεί και θα φιλο­ξε­νη­θεί στο ιστο­ρι­κό κτή­μα και τα κτί­ρια του 18ου αιώ­να του Dumfries House, που δια­χει­ρί­ζε­ται το Ίδρυ­μα του Πρί­γκι­πα της Ουαλίας. 

Το δε μενού των συζη­τή­σε­ων θα περι­λαμ­βά­νει την… αξιο­ποί­η­ση του κτή­μα­τος Τατο­ΐ­ου στα πρό­τυ­πα του πρι­γκη­πι­κού ιδρύ­μα­τος του Καρόλου!!

Να ποιό ειναι το σπου­δαίο θέμα που θα απα­σχο­λή­σει τον πρω­θυ­πουρ­γό: Η αξιο­ποί­η­ση του Τατο­ΐ­ου και οι… τάφοι των παρά­σι­των της μοναρχίας!

Εδώ είναι που κολ­λά­ει γάντι η φρά­ση που είχε απο­δώ­σει με ερα­σμια­κή προ­φο­ρά ο Χάρ­ρυ Κλυνν σατυ­ρί­ζο­ντας τον γάλ­λο πρό­ε­δρο Ζισκάρ Ντ’ Εστέν.

Εδώ ο κόσμος καϊ­γε­τάϊ κάϊ το μοϊ­νί χτενιζετάϊ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο