Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΕΔΔΑ: Απαράδεκτη η απόφαση της ΕΕ για τη Βενεζουέλα

Η Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή Διε­θνούς Δημο­κρα­τι­κής Αλλη­λεγ­γύ­ης (ΕΕΔΔΑ) κατα­δι­κά­ζει ως απα­ρά­δε­κτη την από­φα­ση της ΕΕ ενά­ντια στη Βενε­ζου­έ­λα, με την οποία επεμ­βαί­νει ανοι­χτά και απρο­κά­λυ­πτα στα εσω­τε­ρι­κά της χώρας και καταγ­γέλ­λει την ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση, που «παρά τις κατά και­ρούς εξαγ­γε­λί­ες της, στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα στη­ρί­ζει τα σχέ­δια και την επι­θε­τι­κή πολι­τι­κή της ΕΕ ενά­ντια στο λαό της Βενε­ζου­έ­λας και σε όλους τους λαούς».

Ολό­κλη­ρη η ανακοίνωση:

«Όπως ανα­κοι­νώ­θη­κε, στις 13 Νοέμ­βρη οι υπουρ­γοί Εξω­τε­ρι­κών των χωρών-μελών της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης σε συνε­δρί­α­σή τους ενέ­κρι­ναν την επι­βο­λή κυρώ­σε­ων κατά της Βενε­ζου­έ­λας, που ανά­με­σα σε άλλα περι­λαμ­βά­νουν την απα­γό­ρευ­ση ταξι­διών, τη δέσμευ­ση λογα­ρια­σμών μιας σει­ράς κυβερ­νη­τι­κών στε­λε­χών, εμπάρ­γκο όπλων. Κι όλα αυτά, επει­δή η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση ανη­συ­χεί για τη δημο­κρα­τία και τα ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα στη Βενεζουέλα!

Η από­φα­ση αυτή είναι απα­ρά­δε­κτη πρώ­τα και κύρια επει­δή είναι από­λυ­τα ευθυ­γραμ­μι­σμέ­νη με τη γενι­κό­τε­ρη πολι­τι­κή της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης απέ­να­ντι στη Βενε­ζου­έ­λα. Πλήτ­τει άμε­σα το βενε­ζου­ε­λά­νι­κο λαό που τα τελευ­ταία χρό­νια περ­νά­ει δύσκο­λες στιγ­μές από τη συντο­νι­σμέ­νη επί­θε­ση των δυνά­με­ων της ντό­πιας αντί­δρα­σης, των ΗΠΑ και της ίδιας της ΕΕ.

Η Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή Διε­θνούς Δημο­κρα­τι­κής Αλλη­λεγ­γύ­ης (ΕΕΔΔΑ) κατα­δι­κά­ζει απε­ρί­φρα­στα τη νέα αυτή από­φα­ση της ΕΕ ενά­ντια στη Βενε­ζου­έ­λα, που επεμ­βαί­νει ανοι­χτά και απρο­κά­λυ­πτα στα εσω­τε­ρι­κά της χώρας. Καταγ­γέλ­λει την ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση που, παρά τις κατά και­ρούς εξαγ­γε­λί­ες της, στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα στη­ρί­ζει τα σχέ­δια και την επι­θε­τι­κή πολι­τι­κή της ΕΕ ενά­ντια στο λαό της Βενε­ζου­έ­λας και σε όλους τους λαούς, αφού στην ίδια συνε­δρί­α­ση που απο­φα­σί­στη­καν οι κυρώ­σεις, ο Έλλη­νας υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών υπέ­γρα­ψε και χαι­ρέ­τι­σε τη συμ­φω­νία στε­νό­τε­ρης συνερ­γα­σί­ας στον τομέα της άμυ­νας και ασφά­λειας που υπέ­γρα­ψαν οι 23 από τις 28 χώρες της ΕΕ.

Η ΕΕΔΔΑ καλεί τον ελλη­νι­κό λαό να στα­θεί απο­φα­σι­στι­κά στο πλευ­ρό του λαού της Βενε­ζου­έ­λας και να βοη­θή­σει μαζί με τους άλλους λαούς να μην περά­σουν τα σχέ­δια των ΗΠΑ, της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης και των αντι­δρα­στι­κών δυνά­με­ων στο εσω­τε­ρι­κό της χώρας».

Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση: Ομό­φω­νη από­φα­ση για επι­βο­λή οικο­νο­μι­κών κυρώ­σε­ων σε βάρος της Βενεζουέλας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο