Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΕΔΔΑ: ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΕΔΔΑ)
Ηπεί­ρου 5, 104 33 Αθή­να  Τηλ: 210 38 13 052 Fax: 210 38 31 603 E‑mail: [email protected], Web: www.eedda.gr

ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Κανέ­νας δεν πρέ­πει να μεί­νει απα­θής απέ­να­ντι στο συνε­χι­ζό­με­νο έγκλη­μα, τους μαζι­κούς πνιγ­μούς μετα­να­στών και προ­σφύ­γων στη Μεσόγειο

 

Μπρο­στά στην ανεί­πω­τη τρα­γω­δία που εκτυ­λίσ­σε­ται στις θάλασ­σες της χώρας μας και της Μεσο­γεί­ου γενι­κό­τε­ρα με τους πρό­σφυ­γες και τους μετα­νά­στες, εμείς που υπο­γρά­φου­με αυτό το κεί­με­νο θέλου­με να τονί­σου­με τα εξής για τις απο­φά­σεις της έκτα­κτης Συνό­δου Κορυ­φής της ΕΕ για το μεταναστευτικό:

  • H «παρά­νο­μη μετα­νά­στευ­ση» και η «κατα­πο­λέ­μη­ση των δου­λε­μπό­ρων» προ­σφέ­ρουν νέο άλλο­θι για στρα­τιω­τι­κές θαλάσ­σιες και χερ­σαί­ες επι­χει­ρή­σεις στη Βόρεια Αφρι­κή και τη Μέση Ανα­το­λή. H ενί­σχυ­ση της Κοι­νής Πολι­τι­κής Ασφά­λειας και Άμυ­νας (ΚΠΑΑ) και η δήλω­ση Γιούν­κερ για τη μετα­τρο­πή του Ευρω­στρα­τού σε μόνι­μο σώμα, ο ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρος συντο­νι­σμός δρά­σης της ΕΕ με το ΝΑΤΟ, έρχο­νται και δένουν με τα προ­σχη­μα­τι­κά διαγ­γέλ­μα­τα της ΕΕ.

 

  • Τα δου­λε­μπο­ρι­κά κυκλώ­μα­τα όχι μόνο δεν θα χτυ­πη­θούν με την έντα­ση της κατα­στο­λής σε βάρος των μετα­να­στών και προ­σφύ­γων, αλλά, αντί­θε­τα, θα γιγα­ντω­θούν ανε­βά­ζο­ντας τις τιμές των δου­λε­μπό­ρων, που θα χρη­σι­μο­ποιούν ακό­μα πιο ριψο­κίν­δυ­να δρο­μο­λό­για με νέες πολύ­νε­κρες τραγωδίες.

 

  • Η θωρά­κι­ση της συν­θή­κης Σέν­γκεν, η δια­τή­ρη­ση των συμ­φω­νιών του Δου­βλί­νου και ευρύ­τε­ρα όλων των μηχα­νι­σμών άγριας κατα­στο­λής προ­σφύ­γων και μετα­να­στών, σημαί­νουν ότι η ΕΕ θα συνε­χί­σει να κρα­τά εγκλω­βι­σμέ­νους στην Ελλά­δα ή την Ιτα­λία χιλιά­δες μετα­νά­στες και πρό­σφυ­γες που έχουν προ­ο­ρι­σμό άλλες χώρες.

 

Η συγκυ­βέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ανα­λαμ­βά­νει μεγά­λες ευθύ­νες όχι μόνο με τη συμ­φω­νία της στις επι­κίν­δυ­νες απο­φά­σεις που λήφθη­καν στη Σύνο­δο Κορυ­φής και επι­τεί­νουν το αδιέ­ξο­δο στο ζήτη­μα της μετα­νά­στευ­σης αλλά και με την επι­χεί­ρη­ση εξω­ραϊ­σμού και συγκά­λυ­ψής τους στο όνο­μα της “ευρω­παϊ­κής αλλη­λεγ­γύ­ης”. Συμ­με­τέ­χει ενερ­γά στα σχέ­δια ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ, δηλώ­νει την προ­θυ­μία της να πάρει μέρος στις ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις που ετοι­μά­ζο­νται στη Β. Αφρι­κή και στη Μέση Ανα­το­λή, με τα διά­φο­ρα προ­σχή­μα­τα, που μόνο τρα­γι­κές συνέ­πειες μπο­ρούν να έχουν για τους λαούς της περιο­χής. Κατα­δι­κά­ζου­με τα παι­χνί­δια που παί­ζει η κυβέρ­νη­ση πάνω στη δυστυ­χία των μετα­να­στών, με γενι­κό­λο­γες εξαγ­γε­λί­ες και κενές υποσχέσεις.

Εκφρά­ζου­με την αμέ­ρι­στη συμπα­ρά­στα­ση και αλλη­λεγ­γύη μας σε αυτούς τους ανθρώ­πους, θύμα­τα της ιμπε­ρια­λι­στι­κής πολι­τι­κής και της δίψας των μονο­πω­λί­ων για κέρ­δη  και καλού­με να εκφρα­στεί με πολύ­μορ­φο τρό­πο η αλλη­λεγ­γύη, απο­μο­νώ­νο­ντας το ρατσι­στι­κό δηλη­τή­ριο που καλ­λιερ­γεί­ται από τα ΜΜΕ και τους μηχα­νι­σμούς του συστή­μα­τος, που στο­χεύ­ουν να στρέ­ψουν τους Έλλη­νες εργα­ζο­μέ­νους ενά­ντια στους ξένους, ενι­σχύ­ουν τη φασι­στι­κή εγκλη­μα­τι­κή ΧΑ, στο­χεύ­ουν να κρύ­ψουν ποιοι πραγ­μα­τι­κά ευθύ­νο­νται για τα δει­νά του ελλη­νι­κού λαού, που δεν είναι παρά τα μονο­πώ­λια, ντό­πια και ξένα, η ΕΕ και οι κυβερ­νή­σεις που τους υπηρετούν.

Η μόνη πραγ­μα­τι­κή αντι­με­τώ­πι­ση του προ­σφυ­γι­κού και μετα­να­στευ­τι­κού προ­βλή­μα­τος απαι­τεί σύγκρου­ση με την ΕΕ και τα συμ­φέ­ρο­ντα των μονο­πω­λί­ων. Στο παρα­πά­νω πλαί­σιο απαιτούμε:

  • Καμία εμπλο­κή στις ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμβάσεις
  • Απει­θαρ­χία στις συμ­φω­νί­ες Δου­βλί­νου και Σένγκεν
  • Εξα­σφά­λι­ση ανθρώ­πι­νων χώρων προ­σω­ρι­νής φιλο­ξε­νί­ας για πρό­σφυ­γες και μετανάστες
  • Άσυ­λο στους πρό­σφυ­γες και ταξι­διω­τι­κά έγγραφα
  • Νομι­μο­ποί­η­ση των μετα­να­στών που ζουν και εργά­ζο­νται στη χώρα μας

 

Yπέ­γρα­ψε ηλε­κτρο­νι­κά στη διεύ­θυν­ση www.eedda.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο