Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΕΔΥΕ: Ανακοίνωση για τις εξελίξεις στα Ελληνοτουρκικά και τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ

Ανα­κοί­νω­ση με την οποία εκφρά­ζει την έντο­νη ανη­συ­χία της για τις επι­κίν­δυ­νες εξε­λί­ξεις των τελευ­ταί­ων ημε­ρών στα Ελλη­νο­τουρ­κι­κά, αλλά και για τις απο­φά­σεις της τελευ­ταί­ας Συνό­δου Κορυ­φής του ΝΑΤΟ στο Λον­δί­νο, εξέ­δω­σε η Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή για τη Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη (ΕΕΔΥΕ).

Όπως επι­ση­μαί­νει, «η φετι­νή Σύνο­δος Κορυ­φής του ΝΑΤΟ, πατώ­ντας στις ράγες όλων των προη­γού­με­νων, στο φόντο των οξύ­τα­των αντα­γω­νι­σμών με τη Ρωσία και την Κίνα, ενι­σχύ­ει ακό­μα περισ­σό­τε­ρο τον επι­θε­τι­κό σχε­δια­σμό κατά των λαών, με επι­τά­χυν­ση των απο­φά­σε­ων δημιουρ­γί­ας ενα­έ­ριων, ναυ­τι­κών, επί­γειων μονά­δων κρού­σης, που απο­τε­λούν την αιχ­μή του δόρα­τος σε νέους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους. Παράλ­λη­λα, η αύξη­ση των πολε­μι­κών δαπα­νών των χωρών-μελών συνε­χί­ζε­ται, με εναρ­μό­νι­ση όλο και περισ­σό­τε­ρων χωρών στη νόρ­μα του 2% του ΑΕΠ, κάτι που για την Ελλά­δα σημαί­νει αιμορ­ρα­γία 4,3 δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων το χρό­νο σε βάρος των λαϊ­κών στρωμάτων».

Τονί­ζει επί­σης πως «η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, συνε­χί­ζο­ντας την πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ, διεκ­δι­κεί πρω­τα­γω­νι­στι­κό ρόλο στους αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κούς σχε­δια­σμούς, εμπλέ­κο­ντας το λαό μας σε θανά­σι­μους κιν­δύ­νους. Όσο κι αν προ­σπα­θούν με την ιμπε­ρια­λι­στι­κή προ­πα­γάν­δα να ξεπλύ­νουν τον ιμπε­ρια­λι­σμό και να προ­βά­λουν τις “αξί­ες” του ΝΑΤΟ, τα ματω­μέ­να ίχνη 70 χρό­νων δολο­φο­νι­κής δρά­σης ενά­ντια στους λαούς είναι ανε­ξί­τη­λα χαραγ­μέ­να στη συνεί­δη­ση των λαών».

Σε αυτό το έδα­φος των οξύ­τα­των αντα­γω­νι­σμών, συνε­χί­ζει η ΕΕΔΥΕ, «κλι­μα­κώ­νε­ται η επι­θε­τι­κό­τη­τα της τουρ­κι­κής αστι­κής τάξης με την αυθαί­ρε­τη συμ­φω­νία με τη λεγό­με­νη κυβέρ­νη­ση της Λιβύ­ης, το άνοιγ­μα ολό­κλη­ρης της βεντά­λιας των απαι­τή­σε­ων σε βάρος των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των της Ελλά­δας, της Κύπρου και άλλων λαών της Μεσο­γεί­ου. Οι επι­κίν­δυ­νες αυτές εξε­λί­ξεις κονιορ­το­ποιούν τους μύθους που καλ­λιερ­γεί η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, αλλά και όλες οι προη­γού­με­νες περί “ασφά­λειας και προ­στα­σί­ας” της Ελλά­δας από τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, αφού ουσια­στι­κά “νίπτουν τας χεί­ρας τους” μπρο­στά στην προ­κλη­τι­κό­τη­τα της αστι­κής τάξης της Τουρ­κί­ας, υπο­τάσ­σο­ντας τα πάντα στα συμ­φέ­ρο­ντα και τις επι­διώ­ξεις των ξένων και ντό­πιων μεγά­λων επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, που τα “δίνουν όλα” για τη “γεω­στρα­τη­γι­κή ανα­βάθ­μι­ση” της χώρας και τη συμ­με­το­χή στη μοι­ρα­σιά της λεί­ας από το πλιά­τσι­κο σε βάρος των λαών».

Υπο­γραμ­μί­ζει επί­σης πως «δεν χωρά καμία επα­νά­παυ­ση και εφη­συ­χα­σμός! Μπρο­στά σε αυτές τις εξε­λί­ξεις, η ΕΕΔΥΕ καλεί τους εργα­ζό­με­νους, τη νεο­λαία, το λαό σε επα­γρύ­πνη­ση και ετοι­μό­τη­τα. Ο λαός δεν έχει να προσ­δο­κά τίπο­τα θετι­κό από τη συνά­ντη­ση Μητσο­τά­κη — Ερντο­γάν και απ’ όλες τις συνα­κό­λου­θες εξε­λί­ξεις! Να μην τσι­μπή­σει στο δίλημ­μα “συμ­βι­βα­σμός και συνεκ­με­τάλ­λευ­ση ή πολε­μι­κή εμπλο­κή”, αφού τίπο­τα από τα δυο δεν απο­τρέ­πει τη σύγκρου­ση που θα επα­νέλ­θει αύριο δρι­μύ­τε­ρη. Χρειά­ζε­ται να βγουν συμπε­ρά­σμα­τα για την πορεία των πραγ­μά­των, τη στά­ση της κυβέρ­νη­σης και των αστι­κών κομ­μά­των. Να δυνα­μώ­σει η λαϊ­κή πάλη σε συντο­νι­σμό με τα λαϊ­κά κινή­μα­τα της περιο­χής για το ξήλω­μα των αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών βάσε­ων, την απε­μπλο­κή από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και πολέ­μους, την απο­δέ­σμευ­ση από το ΝΑΤΟ και την Ευρω­παϊ­κή Ένωση».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο