Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΕΔΥΕ: Διήμερο αντιιμπεριαλιστικής δράσης στις 21–22 Μάη

Ανα­δη­μο­σιεύ­ου­με τη συνέ­ντευ­ξη που έδω­σε στον «Ριζο­σπά­στη του Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κού» 23–24 Απρί­λη, η Ελπί­δα Παντε­λά­κη, γενι­κή γραμ­μα­τέ­ας της ΕΕΔΥΕ, για το Διή­με­ρο Πανελ­λα­δι­κής Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κής Δρά­σης, που στην Αττι­κή θα κορυ­φω­θεί με την 40ή Μαρα­θώ­νια Πορεία Ειρή­νης, την Κυρια­κή 22 Μάη.

– Οι αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κές εκδη­λώ­σεις της ΕΕΔΥΕ, 21 και 22 Μάη, γίνο­νται ενώ εξε­λίσ­σε­ται ο πόλε­μος στην Ουκρα­νία. Τι θα περι­λαμ­βά­νει το διή­με­ρο της πανελ­λα­δι­κής δρά­σης; Με τι περιε­χό­με­νο και με ποια συν­θή­μα­τα καλεί­τε τον λαό να συμ­με­τά­σχει στη φετι­νή, 40ή Μαρα­θώ­νια Πορεία Ειρή­νης, την Κυρια­κή 22 Μάη;

– Οι εκδη­λώ­σεις αυτές απο­τε­λούν κλι­μά­κω­ση ενός πλού­σιου προ­γράμ­μα­τος δρα­στη­ριο­τή­των της ΕΕΔΥΕ, με δεκά­δες εκδη­λώ­σεις σε όλη τη χώρα και ιδιαί­τε­ρα στις περιο­χές όπου υπάρ­χουν αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές βάσεις και υπο­δο­μές. Η δρα­στη­ριό­τη­τα αυτή βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη, εμπλου­τί­ζε­ται, μπαί­νουν νέες δυνά­μεις στον αγώνα.

Απευ­θύ­νου­με κάλε­σμα στον λαό της Αττι­κής, να πάρει μέρος μαζι­κά στη Μαρα­θώ­νια Πορεία που οργα­νώ­νει η ΕΕΔΥΕ και στην οποία καλούν δεκά­δες σωμα­τεία, γυναι­κεί­οι και φοι­τη­τι­κοί σύλ­λο­γοι, άλλοι φορείς του λαϊ­κού κινή­μα­τος. Για να εκφρα­στεί η μαζι­κή, μαχη­τι­κή κατα­δί­κη του πολέ­μου στην Ουκρα­νία και της εμπλο­κής της χώρας μας σ’ αυτόν, στους αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κούς σχε­δια­σμούς. Να μην εγκλω­βι­στεί καμιά λαϊ­κή συνεί­δη­ση στη χυδαία ευρω­α­τλα­ντι­κή προ­πα­γάν­δα, που θέλει να στοι­χί­σει τον λαό πίσω από τα συμ­φέ­ρο­ντα των ιμπε­ρια­λι­στών, που ευθύ­νο­νται για χιλιά­δες νεκρούς και τραυματίες.

Στο επί­κε­ντρο όλης αυτής της δρά­σης, προ­βάλ­λουν μεγά­λης σημα­σί­ας οι στό­χοι: Να κλεί­σουν τώρα όλες οι αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές βάσεις, να στα­μα­τή­σει, να ματαιω­θεί οποια­δή­πο­τε απο­στο­λή στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων και πολε­μι­κού υλι­κού εκτός συνό­ρων. Κανέ­νας φαντά­ρος, υπα­ξιω­μα­τι­κός και αξιω­μα­τι­κός στις ιμπε­ρια­λι­στι­κές απο­στο­λές. Αυτά είναι τα συν­θή­μα­τα και το περιε­χό­με­νο που δίνουν ουσια­στι­κή αξία και νόη­μα στην 40ή Μαρα­θώ­νια Πορεία, που φέτος συμπί­πτει κιό­λας με τη μέρα δολο­φο­νί­ας του Γρη­γό­ρη Λαμπράκη.

Η συμ­με­το­χή στις πρω­το­βου­λί­ες της ΕΕΔΥΕ είναι ο καλύ­τε­ρος τρό­πος για να τιμή­σει κανείς στην πρά­ξη τη μνή­μη του Λαμπρά­κη, του Νικη­φο­ρί­δη και των χιλιά­δων αγω­νι­στών του κινή­μα­τος που πάλε­ψαν ενά­ντια στην τότε ΕΟΚ, στο ΝΑΤΟ, ενά­ντια στην πρόσ­δε­ση της Ελλά­δας σε όλα αυτά τα δολο­φο­νι­κά εργα­λεία του κεφα­λαί­ου κατά των λαών.

Απο­τε­λεί ταυ­τό­χρο­να την πιο ουσια­στι­κή απά­ντη­ση σε όλους όσοι χρη­σι­μο­ποιούν το όνο­μα του Λαμπρά­κη και των άλλων αγω­νι­στών για να ξεπλύ­νουν τον ευρω­α­τλα­ντι­σμό και τα κόμ­μα­τά του, για να απο­προ­σα­να­το­λί­σουν τη λαϊ­κή σκέ­ψη και τον προ­βλη­μα­τι­σμό από την επι­κίν­δυ­νη πολι­τι­κή της υπο­τα­γής και της εμπλο­κής στους σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ, που υπη­ρε­τούν πιστά, παρα­χα­ράσ­σο­ντας το περιε­χό­με­νο της πάλης όλων αυτών των προ­σω­πι­κο­τή­των που γεν­νή­θη­καν από το λαϊ­κό κίνη­μα, παρου­σιά­ζο­ντάς τους απο­κομ­μέ­νους από αυτό.

Η σωστή πλευρά της Ιστορίας!

– Με αφορ­μή τον πόλε­μο, κάποιοι ισχυ­ρί­ζο­νται πως η «σωστή πλευ­ρά» είναι με τους ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ, που υπε­ρα­σπί­ζο­νται την «αμυ­νό­με­νη Ουκρα­νία» απέ­να­ντι στην «επι­τι­θέ­με­νη Ρωσία». Υπάρ­χουν κι άλλοι που ισχυ­ρί­ζο­νται ότι δεν είναι κακό να πάρει ένα μάθη­μα ο ευρω­α­τλα­ντι­κός ιμπε­ρια­λι­σμός από τη Ρωσία. Πώς απαντάτε;

– Από την πρώ­τη στιγ­μή κατα­δι­κά­σα­με την απα­ρά­δε­κτη ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρα­νία, ξεκα­θα­ρί­ζο­ντας πως πρό­κει­ται για έναν άδι­κο, ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο, όπου συγκρού­ο­νται από τη μια οι ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ και από την άλλη η Ρωσία, και ότι το μάρ­μα­ρο το πλη­ρώ­νουν ο ουκρα­νι­κός, ο ρωσι­κός και οι άλλοι λαοί της περιοχής.

Η σημε­ρι­νή καπι­τα­λι­στι­κή Ρωσία εξάλ­λου — που δεν έχει καμιά απο­λύ­τως σχέ­ση με τη Σοβιε­τι­κή Ενω­ση — είναι από­το­κος των «αξιών» που καλ­λιέρ­γη­σαν οι δυνά­μεις του ευρω­α­τλα­ντι­σμού μετά τις ανα­τρο­πές. Εχει τη δική τους φρι­κτή όψη. Σημα­δεύ­ε­ται από τον αντι­κομ­μου­νι­σμό, την εκμε­τάλ­λευ­ση των εργα­ζο­μέ­νων, την ασύ­δο­τη δρά­ση των μονο­πω­λί­ων, την κατα­στο­λή, τις επεμβάσεις.

Το ζήτη­μα για εμάς, λοι­πόν, δεν έγκει­ται στο δίπο­λο «επι­τι­θέ­με­νος — αμυ­νό­με­νος», αλλά σε ποια πλευ­ρά θα στα­θεί κανείς: Σ’ αυτήν των μονο­πω­λί­ων, που δια­γκω­νί­ζο­νται αυτή τη στιγ­μή για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι στις πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κές πηγές της Ουκρα­νί­ας ή άλλων περιο­χών; ‘Η στην πλευ­ρά των λαών, που ζού­νε από πρώ­το χέρι τη φρί­κη του πολέ­μου, με τους νεκρούς, τις κατα­στρο­φές, τους ξερι­ζω­μέ­νους πρό­σφυ­γες; Που σκο­τώ­νο­νται για τα συμ­φέ­ρο­ντα των εκμε­ταλ­λευ­τών, των ισχυ­ρών στη μια και στην άλλη χώρα, ή ανα­γκά­ζο­νται να αφή­σουν όπως — όπως τον τόπο τους για να σωθούν;

«Καλοί» και «κακοί» ιμπε­ρια­λι­στές δεν υπάρ­χουν. Γι’ αυτό ο λαός δεν πρέ­πει να μπει στο ψευ­το­δί­λημ­μα να δια­λέ­ξου­με στρα­τό­πε­δο ληστή. Τόσο οι ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ, όσο και η Ρωσία έχουν τα δικά τους συμ­φέ­ρο­ντα στην περιο­χή, που είναι ξένα, εχθρι­κά προς τις ανά­γκες και τα πραγ­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα των λαών.

Λαοί που για δεκα­ε­τί­ες ολό­κλη­ρες ζού­σαν ισό­τι­μα και μονοια­σμέ­νοι στο πλαί­σιο του πολυ­ε­θνι­κού κρά­τους της ΕΣΣΔ. Από τη δεκα­ε­τία του ’90, όμως, ζουν από πρώ­το χέρι την εκμε­τάλ­λευ­ση, τη φτώ­χεια. Γίνο­νται βορά στα δόντια του εθνι­κι­σμού, που αξιο­ποιεί­ται για να εξυ­πη­ρε­τή­σει τα συμ­φέ­ρο­ντα των κάθε λογής επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων. Είμα­στε με τους λαούς, που έχουν τη δύνα­μη να βγουν στο προ­σκή­νιο της Ιστο­ρί­ας και να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους. Αυτή είναι η σωστή πλευ­ρά της Ιστο­ρί­ας και στο δρό­μο αυτό βαδί­ζει το αντι­πο­λε­μι­κό, αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό κίνημα.

Οταν αυτοί μιλάνε για ειρήνη, έρχεται πόλεμος

– Ακού­με την κυβέρ­νη­ση να δηλώ­νει υπέρ της «ειρή­νης και της στα­θε­ρό­τη­τας» και με αυτόν τον τρό­πο να δικαιο­λο­γεί την εμπλο­κή στον πόλε­μο. Ακού­με όμως και τον ΣΥΡΙΖΑ να δηλώ­νει υπέρ της ειρή­νης και να υπο­στη­ρί­ζει ένα «νέο αντι­πο­λε­μι­κό κίνη­μα». Πώς το σχολιάζετε;

– «Οταν αυτοί που βρί­σκο­νται ψηλά μιλά­νε για ειρή­νη, ο απλός λαός γνω­ρί­ζει πως έρχε­ται πόλε­μος», έλε­γε ο Μπρεχτ. Κι ακρι­βώς αυτός ο στί­χος απα­ντά στην κυβέρ­νη­ση, στον ΣΥΡΙΖΑ και στις άλλες πολι­τι­κές δυνά­μεις, που ισχυ­ρί­ζο­νται ότι η ελλη­νι­κή εμπλο­κή στον πόλε­μο έχει τάχα στό­χο να δια­σφα­λί­σει την ειρήνη!

Ο,τι και να κάνουν, η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα είναι αμεί­λι­κτη και απο­κα­λύ­πτει ότι όλοι τους, παρά τις επι­μέ­ρους δια­φο­ρο­ποι­ή­σεις, πίνουν νερό στο όνο­μα των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ. Συμ­φω­νούν μέχρι κεραί­ας με τις επι­κίν­δυ­νες απο­φά­σεις των Συνό­δων Κορυ­φής του ΝΑΤΟ, που προ­ε­τοι­μά­ζε­ται ήδη από το 2016 για το «πρώ­το πυρη­νι­κό πλήγ­μα». Στη­ρί­ζουν με κάθε τρό­πο την ΕΕ, που ενι­σχύ­ει την επι­θε­τι­κή και επι­κίν­δυ­νη Κοι­νή Πολι­τι­κή Ασφά­λειας και Αμυ­νας (ΚΠΑΑ). Ομο­νο­ούν για την παρα­πέ­ρα πρόσ­δε­ση της Ελλά­δας στους αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κούς σχεδιασμούς.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν που ως κυβέρ­νη­ση εγκαι­νί­α­σε τον «Στρα­τη­γι­κό Διά­λο­γο» με τις ΗΠΑ, προ­ε­τοί­μα­σε την Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις Βάσεις, με την ανα­βάθ­μι­ση της βάσης στη Σού­δα, τη Λάρι­σα, το Στε­φα­νο­βί­κειο, την Αλε­ξαν­δρού­πο­λη που έχει γίνει κόμ­βος προ­ώ­θη­σης ΝΑΤΟι­κών δυνά­με­ων. Αυτή την άκρως επι­κίν­δυ­νη συμ­φω­νία υλο­ποιεί η ΝΔ και θα τη φέρει ενι­σχυ­μέ­νη προς κύρω­ση στη Βου­λή το επό­με­νο διά­στη­μα, δια­τη­ρώ­ντας τις ήδη υπάρ­χου­σες και σπέρ­νο­ντας και νέες βάσεις σε όλη τη χώρα.

ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ ήταν τα κόμ­μα­τα που υιο­θέ­τη­σαν όλα τα προ­σχή­μα­τα για την επέμ­βα­ση στη Γιου­γκο­σλα­βία το 1999, μακε­λεύ­ο­ντας τον γιου­γκο­σλα­βι­κό λαό. Ηταν τα κόμ­μα­τα που ως κυβερ­νή­σεις έστελ­ναν ελλη­νι­κές ένο­πλες δυνά­μεις σε ιμπε­ρια­λι­στι­κές απο­στο­λές στο Αφγα­νι­στάν, στο Ιράκ, στη Λιβύη, στον Περ­σι­κό κ.ο.κ. και τώρα στέλ­νουν στη Μοζαμ­βί­κη, αλλά και στη Βουλ­γα­ρία, στην Πολω­νία, σε άλλες χώρες της Ανα­το­λι­κής Ευρώπης!

Πραγ­μα­τι­κά, η λίστα με τα έργα και τις ημέ­ρες τους είναι μακρά, απο­κα­λύ­πτο­ντας όχι μόνο ότι λένε ψέμα­τα, αλλά κυρί­ως ότι η «ειρή­νη» για την οποία μιλά­νε, είναι βου­τηγ­μέ­νη στο αίμα των λαών.

Το ίδιο ισχύ­ει και για το «αντι­πο­λε­μι­κό κίνη­μα» που λαν­σά­ρουν τώρα οι δυνά­μεις της λεγό­με­νης «Πρω­το­βου­λί­ας για την Ειρή­νη». Θέλουν ένα «κίνη­μα» που αθω­ώ­νει τους ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ και παίρ­νει θέση με τον έναν ιμπε­ρια­λι­στή απέ­να­ντι στον άλλο, επι­χει­ρώ­ντας τον εγκλω­βι­σμό λαϊ­κών συνει­δή­σε­ων και στη­ρί­ζο­ντας την πολι­τι­κή της εμπλο­κής της Ελλά­δας στους αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κούς σχεδιασμούς.

Δεν είναι τυχαίο, εξάλ­λου, ότι και το Διε­θνές Γρα­φείο για την Ειρή­νη (IPB) και τα παρα­κλά­δια του στην Ελλά­δα λει­τουρ­γούν ως «κολυμ­βή­θρα του Σιλω­άμ» για να ξεπλέ­νουν τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, την ΕΕ.

Για την ΕΕΔΥΕ, η πάλη για την ειρή­νη είναι υπό­θε­ση όλου του λαού. Είναι δεμέ­νη με την πάλη για το μερο­κά­μα­το, τη μόρ­φω­ση, για δου­λειά και ζωή με δικαιώ­μα­τα. Είναι πάλη ριζω­μέ­νη σε κάθε χώρο δου­λειάς και μόρ­φω­σης, σε κάθε γει­το­νιά. Η κατεύ­θυν­ση και ο προ­σα­να­το­λι­σμός της συγκρού­ο­νται με τον πυρή­να της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής, που έχει για προ­τε­ραιό­τη­τα το κυνή­γι του καπι­τα­λι­στι­κού κέρ­δους. Αυτό γεν­νά την εκμε­τάλ­λευ­ση, τους αντα­γω­νι­σμούς και τους πολέμους.

Αν κάτι απο­δει­κνύ­ε­ται από τη δρά­ση της ΕΕΔΥΕ για πάνω από 67 χρό­νια, είναι πως η γραμ­μή πάλης ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­σμό, ενά­ντια στα μονο­πώ­λια, οι ακα­τά­λυ­τοι δεσμοί με τους εργα­ζό­με­νους και ευρύ­τε­ρες λαϊ­κές δυνά­μεις, κρά­τη­σαν την ΕΕΔΥΕ ζωντα­νή, στο τιμό­νι του αντι­πο­λε­μι­κού — αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κού κινήματος.

Προχωράμε αξιοποιώντας τη θετική πείρα

– Πόσο πιθα­νό είναι κατά τη γνώ­μη σας το ενδε­χό­με­νο γενί­κευ­σης του πολέ­μου; Μία πιο «ήπια εμπλο­κή», όπως αυτή που υπε­ρα­σπί­ζο­νται διά­φο­ρες δυνά­μεις, πιστεύ­ε­τε ότι μπο­ρεί να προ­στα­τεύ­σει τη χώρα μας σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο;

– Πιστεύ­ου­με ότι η καύ­σι­μη ύλη που έχει συγκε­ντρω­θεί στην περιο­χή και συσ­σω­ρεύ­ε­ται ακό­μα περισ­σό­τε­ρο με τον πόλε­μο στην Ουκρα­νία, κάνει ισχυ­ρό το ενδε­χό­με­νο ενός γενι­κευ­μέ­νου ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου. Αυτό φανε­ρώ­νουν η όξυν­ση των αντα­γω­νι­σμών, η κλι­μά­κω­ση της επι­θε­τι­κό­τη­τας, οι εξο­πλι­σμοί — μαμούθ, η συγκέ­ντρω­ση τερά­στιας δύνα­μης πυρός σε μια σει­ρά από «θερ­μές» εστί­ες σε όλη την υδρό­γειο. Ιδιαί­τε­ρα στην περιο­χή μας, στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο, στα Βαλ­κά­νια, τα σύν­νε­φα του πολέ­μου έχουν πυκνώ­σει για τα καλά.

Στο φόντο αυτό, η παρα­πέ­ρα εμπλο­κή της χώρας μας όχι μόνο δεν προ­στα­τεύ­ει τον λαό, αλλά αντί­θε­τα τον βάζει για τα καλά στο στό­μα του λύκου. Καλού­με τον λαό να προ­βλη­μα­τι­στεί: Με ποιον τρό­πο συμ­βάλ­λει στην ειρή­νη η μετα­τρο­πή της Ελλά­δας σε αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κό πολε­μι­κό ορμη­τή­ριο; Με ποιον τρό­πο συμ­βάλ­λει στην ειρή­νη η απο­στο­λή ελλη­νι­κών ενό­πλων δυνά­με­ων και πολε­μι­κού υλι­κού στο πλαί­σιο των απο­στο­λών των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ κατά άλλων λαών;

Οι απο­λο­γη­τές της εμπλο­κής παί­ζουν βρώ­μι­κο ρόλο και φέρουν βαριές ευθύ­νες. Ανα­πα­ρά­γουν την ευρω­α­τλα­ντι­κή προ­πα­γάν­δα, για να στοι­χί­σουν τον λαό πίσω από τα συμ­φέ­ρο­ντα των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, την ανα­βάθ­μι­σή τους στο μοί­ρα­σμα της λεί­ας, να παρου­σιά­σουν ως δήθεν κοι­νά τα συμ­φέ­ρο­ντα του λαού με εκεί­να των εκμε­ταλ­λευ­τών του.

Για εμάς, μονα­δι­κή διέ­ξο­δος απο­τε­λεί το παρα­πέ­ρα, απο­φα­σι­στι­κό δυνά­μω­μα του αγώ­να για την απε­μπλο­κή της Ελλά­δας από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και πολέ­μους. Για­τί πιστεύ­ου­με — και απο­δει­κνύ­ε­ται και ιστο­ρι­κά — ότι αυτή είναι η σωστή πλευ­ρά της Ιστο­ρί­ας, που απα­ντά στα συμ­φέ­ρο­ντα και τις ανά­γκες των λαών και ταυ­τό­χρο­να δίνει ουσια­στι­κό περιε­χό­με­νο στη σύγ­χρο­νη αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή — αντι­πο­λε­μι­κή δρά­ση. Αυτός ο αγώ­νας είναι που πρέ­πει να γίνει υπό­θε­ση των εργα­ζο­μέ­νων, της νεο­λαί­ας, όλου του λαού.

Υπάρ­χει θετι­κή εμπει­ρία σε αυτή την κατεύ­θυν­ση από τη συγκρό­τη­ση της Επι­τρο­πής Αγώ­να ενά­ντια στην Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις Βάσεις, που απο­τε­λεί­ται από εργα­τι­κά σωμα­τεία, την ΕΕΔΥΕ, συλ­λό­γους αυτο­α­πα­σχο­λου­μέ­νων, φοι­τη­τι­κούς συλ­λό­γους, την ΟΓΕ και άλλους φορείς του λαϊ­κού κινήματος.

Η δρά­ση που ανέ­πτυ­ξε και ανα­πτύσ­σει η Επι­τρο­πή φανε­ρώ­νει ότι υπάρ­χει ένα δια­κρι­τό ρεύ­μα αντί­στα­σης στην ομο­βρο­ντία της πολι­τι­κής της εμπλο­κής, ριζω­μέ­νο στους χώρους δου­λειάς, στα σχο­λεία, στα πανε­πι­στή­μια, στις γει­το­νιές, που είναι κρί­σι­μο να ενι­σχυ­θεί περισ­σό­τε­ρο το επό­με­νο διάστημα.

Σταθ­μό στην παρα­πέ­ρα κλι­μά­κω­ση της δρά­σης μας απο­τε­λούν η 40ή Μαρα­θώ­νια Πορεία Ειρή­νης στην Αττι­κή αλλά και οι παρεμ­βά­σεις σε όλη τη χώρα που οργα­νώ­νει η ΕΕΔΥΕ στις 21 — 22 Μάη και που στη­ρί­ζο­νται μαζι­κά από τα εργα­τι­κά σωμα­τεία, γυναι­κεί­ους και φοι­τη­τι­κούς συλ­λό­γους, φορείς του λαϊ­κού κινήματος.

Το πρωί στο Μαρα­θώ­να, στην πορεία, στις περιο­χές που θα περά­σει και στον τερ­μα­τι­σμό στο Πεντά­γω­νο, να μπού­νε νέες δυνάμεις.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο