Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΕΔΥΕ — ΕΕΔΔΑ: Εκδήλωση για τις εξελίξεις στο Παλαιστινιακό

Η Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή για τη Διε­θνή Υφε­ση και Ειρή­νη (ΕΕΔΥΕ) και η Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή Διε­θνούς Δημο­κρα­τι­κής Αλλη­λεγ­γύ­ης (ΕΕΔΔΑ) διορ­γα­νώ­νουν εκδή­λω­ση — συζή­τη­ση για το Παλαι­στι­νια­κό και τις εξε­λί­ξεις σχε­τι­κά με αυτό, την Πέμ­πτη 1η Μάρ­τη 2018 και ώρα 6.30 μ.μ., με ομι­λη­τή τον πρέ­σβη της Παλαι­στί­νης στην Ελλά­δα, Μαρουάν Εμίλ Του­μπά­σι. Η εκδή­λω­ση θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στην Πανελ­λή­νια Ενω­ση Μηχα­νι­κών Εμπο­ρι­κού Ναυ­τι­κού (ΠΕΜΕΝ), στην αίθου­σα του 1ου ορό­φου (Μπου­μπου­λί­νας 21, Πειραιάς).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο