Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΕΔΥΕ: Επικίνδυνη η απόφαση της κυβέρνησης να στείλει τεθωρακισμένα στην Ουκρανία

Τη νέα «επι­θε­τι­κή και επι­κίν­δυ­νη» από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ να απο­στεί­λει τεθω­ρα­κι­σμέ­να οχή­μα­τα στην Ουκρα­νία, στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο που μαί­νε­ται εδώ και τρεις μήνες, κατα­δι­κά­ζει με ανα­κοί­νω­σή της η Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή για τη Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη (ΕΕΔΥΕ).

Όπως ανα­φέ­ρει, «η ανα­κοί­νω­ση της απο­στο­λής τεθω­ρα­κι­σμέ­νων οχη­μά­των από τον Γερ­μα­νό καγκε­λά­ριο Σολτς, παράλ­λη­λα με την ελλη­νο­γερ­μα­νι­κή συμ­φω­νία αντι­κα­τά­στα­σής τους, έρχε­ται να “κου­μπώ­σει” με τις πολ­λα­πλές απο­στο­λές πολε­μι­κού υλι­κού στην Ουκρα­νία το προη­γού­με­νο διά­στη­μα, τις συζη­τή­σεις για την προ­ε­τοι­μα­σία απο­στο­λής τμή­μα­τος των ελλη­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων στη Βουλ­γα­ρία στο πλαί­σιο της Δύνα­μης Ταχεί­ας Αντί­δρα­σης του ΝΑΤΟ. Φανε­ρώ­νει τη γενι­κό­τε­ρη πολε­μι­κή προ­ε­τοι­μα­σία που βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη και τον επι­κίν­δυ­νο ρόλο που ανα­λαμ­βά­νει η Ελλά­δα, με ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης. Απο­κα­λύ­πτε­ται η ακό­μη στε­νό­τε­ρη πρόσ­δε­ση των ελλη­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων στους αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κούς σχε­δια­σμούς, σε βάρος της άμυ­νας της χώρας μας.

Η από­φα­ση αυτή απο­τε­λεί κρί­κο στην αλυ­σί­δα της ολο­έ­να μεγα­λύ­τε­ρης ελλη­νι­κής εμπλο­κής στους πολε­μι­κούς σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ, που προ­οιω­νί­ζε­ται ακό­μη πιο μεγά­λους κιν­δύ­νους για τον ελλη­νι­κό λαό. Η κατά­λη­ψη των ελλη­νό­κτη­των πλοί­ων από το Ιράν, οι διαρ­κείς προει­δο­ποι­ή­σεις της ρωσι­κής ηγε­σί­ας ξεμπρο­στιά­ζουν την κάλ­πι­κη και απο­προ­σα­να­το­λι­στι­κή επι­χει­ρη­μα­το­λο­γία της κυβέρ­νη­σης και των κομ­μά­των του ευρω­α­τλα­ντι­σμού ότι η βαθύ­τε­ρη εμπλο­κή στους αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κούς σχε­δια­σμούς απο­τε­λεί δήθεν παρά­γο­ντα ασφά­λειας και στα­θε­ρό­τη­τας, ότι τάχα δρα απο­τρε­πτι­κά στην τουρ­κι­κή επιθετικότητα».

Και συμπλη­ρώ­νει:

«Η στά­ση “Πόντιου Πιλά­του” από τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, την ΕΕ απέ­να­ντι στις κλι­μα­κού­με­νες διεκ­δι­κή­σεις της Τουρ­κί­ας, τα καλέ­σμα­τα για να τα βρουν μετα­ξύ τους Ελλά­δα και Τουρ­κία, κάνο­ντας, μάλι­στα, λόγο για δια­φω­νί­ες ως προς τα θαλάσ­σια σύνο­ρα, φανε­ρώ­νουν πως μονα­δι­κός στό­χος και επι­δί­ω­ξη είναι η δια­τή­ρη­ση της συνο­χής της Νοτιο­α­να­το­λι­κής Πτέ­ρυ­γας του ΝΑΤΟ, σε βάρος των συμ­φε­ρό­ντων του ελλη­νι­κού, του τουρ­κι­κού και των άλλων λαών της περιο­χής. Στρώ­νε­ται το έδα­φος για επώ­δυ­νους συμ­βι­βα­σμούς με το βλέμ­μα στραμ­μέ­νο στη συνεκ­με­τάλ­λευ­ση του ενερ­γεια­κού πλού­του της Ανα­το­λι­κής Μεσο­γεί­ου υπό ευρω­α­τλα­ντι­κή εποπτεία.

Ο ελλη­νι­κός λαός να μη δεί­ξει καμιά εμπι­στο­σύ­νη στη χυδαία ευρω­α­τλα­ντι­κή προ­πα­γάν­δα της κυβέρ­νη­σης και των άλλων κομ­μά­των! Απαι­τεί­ται ετοι­μό­τη­τα κι επαγρύπνηση!

Είναι ανά­γκη να δυνα­μώ­σει απο­φα­σι­στι­κά η λαϊ­κή πάλη ενά­ντια στην επι­κίν­δυ­νη πολι­τι­κή της εμπλο­κής στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και πολέ­μους. Να δυνα­μώ­σει ακό­μη περισ­σό­τε­ρο ο αγώ­νας για καμιά αλλα­γή συνό­ρων και των συν­θη­κών που τα καθο­ρί­ζουν. Να μη στα­λούν κανέ­νας φαντά­ρος, υπα­ξιω­μα­τι­κός, αξιω­μα­τι­κός και πολε­μι­κό υλι­κό εκτός συνό­ρων, κατά άλλων λαών. Να επι­στρέ­ψουν οι ελλη­νι­κές Ένο­πλες Δυνά­μεις από απο­στο­λές στο εξωτερικό».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο