Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΕΔΥΕ: Καταγγέλλει τον βανδαλισμό της προτομής του Γρηγόρη Λαμπράκη στον Μαραθώνα

Η Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή για τη Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη (ΕΕΔΥΕ) καταγ­γέλ­λει και κατα­δι­κά­ζει τον βαν­δα­λι­σμό με φασι­στι­κά σύμ­βο­λα της προ­το­μής του Γρη­γό­ρη Λαμπρά­κη στον Μαρα­θώ­να, τη Δευ­τέ­ρα 2 Μάη 2022.

Η συγκε­κρι­μέ­νη προ­το­μή είχε ανε­γερ­θεί στην περιο­χή του Τύμ­βου του Μαρα­θώ­να με πρω­το­βου­λία της ΕΕΔΥΕ το 2008 για να τιμή­σει τον αγω­νι­στή του αντι­πο­λε­μι­κού – αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κού κινή­μα­τος, για­τρό, βαλ­κα­νιο­νί­κη και αντι­πρό­ε­δρο της ΕΕΔΥΕ, Γρη­γό­ρη Λαμπρά­κη. Είναι η προ­το­μή που απο­τε­λεί σημείο ανα­φο­ράς για την εκκί­νη­ση της Μαρα­θώ­νιας Πορεί­ας Ειρή­νης κάθε χρόνο.

Η ΕΕΔΥΕ σημειώ­νει πως «η θρα­σύ­δει­λη αυτή πρά­ξη, να βρω­μί­σουν με φασι­στι­κά σύμ­βο­λα την προ­το­μή του Γρη­γό­ρη Λαμπρά­κη, φανε­ρώ­νει πως η δρά­ση του αντιπολεμικού–αντιιμπεριαλιστικού κινή­μα­τος, συνο­λι­κά του λαϊ­κού κινή­μα­τος ενά­ντια στο βάθε­μα της εμπλο­κής της Ελλά­δας στους πολε­μι­κούς σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ απο­τε­λεί καρ­φί στο μάτι της αστι­κής τάξης και όλων των απο­λο­γη­τών του ευρω­α­τλα­ντι­σμού. Απο­κα­λύ­πτε­ται για πολ­λο­στή φορά ότι η οργα­νω­μέ­νη λαϊ­κή πάλη είναι που τους ενο­χλεί και τους τρο­μά­ζει. Γι’ αυτό κι επι­στρα­τεύ­τη­καν οι κάθε λογής φασι­στι­κές ομά­δες, που δια­χρο­νι­κά λει­τουρ­γούν ως μαντρό­σκυ­λα του συστή­μα­τος, σε βάρος του λαϊ­κού κινήματος.»

«Οι προ­σπά­θειες αυτές θα πέσουν στο κενό! Συνε­χί­ζου­με και κλι­μα­κώ­νου­με την πάλη μας!» τονί­ζει η ΕΕΔΥΕ και καλεί το λαό να δώσει «απο­φα­σι­στι­κή απά­ντη­ση σε τέτοιες προ­κλη­τι­κές ενέρ­γειες και στην εμπλο­κή της Ελλά­δας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς, συμ­με­τέ­χο­ντας μαζι­κά στην 40η Μαρα­θώ­νια Πορεία Ειρή­νης την Κυρια­κή 22 Μάη 2022

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο