Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΕΔΥΕ: ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ

ΚΑΛΕΣΜΑ

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ  ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 στις 6 μ.μ

 ΕΞΩ ΤΟ ΝΑΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

  • ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ  ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ  ΠΟΛΕΜΟΥΣ
  • ΚΑΜΙΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΩΡΑ ΟΙ ΕΥΡΩΑΤΛΑΝΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ

        

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ (ΕΕΔΥΕ) καλεί τις Επι­τρο­πές Ειρή­νης, τους φορείς του λαϊ­κού κινή­μα­τος, τους εργα­ζό­με­νους και τις εργα­ζό­με­νες, τους νέους και τις νέες να δώσουν το αγω­νι­στι­κό τους παρόν για να κατα­δι­κά­σου­με απο­φα­σι­στι­κά την παρου­σία του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο.

Να κατα­δι­κά­σου­με τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους που έχουν εξα­πο­λύ­σει  οι ΗΠΑ,  το ΝΑΤΟ, η Ε.Ε,  στη Συρία, στο Ιράκ και στη Λιβύη,  για τον έλεγ­χο των πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κών πηγών,  σε αντα­γω­νι­σμό με τη Ρωσία.

Να καταγ­γεί­λου­με την απο­κα­λού­με­νη «πολυ­διά­στα­τη εξω­τε­ρι­κή» πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που ακο­λου­θώ­ντας την επι­κίν­δυ­νη πολι­τι­κή των προη­γού­με­νων κυβερ­νή­σε­ων  εμπλέ­κει ολο­έ­να και περισ­σό­τε­ρο την Ελλά­δα στη δίνη των ιμπε­ρια­λι­στι­κών επεμ­βά­σε­ων και πολέ­μων, βάζει σε μεγά­λο κίν­δυ­νο τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα και το λαό μας σε μεγά­λες περιπέτειες.

 

Είναι τερά­στιες οι ευθύ­νες της κυβέρ­νη­σης να προ­τεί­νει από κοι­νού με την Τουρ­κία και τη Γερ­μα­νία την απο­στο­λή ΝΑΤΟι­κών δυνά­με­ων στο Αιγαίο στο όνο­μα της φύλα­ξης των Ελλη­νο­Τουρ­κι­κών Συνό­ρων από τους πρόσφυγες !!!

  • Το ΝΑΤΟ είναι μακε­λά­ρης των λαών , είναι δολο­φο­νι­κός πολε­μι­κός μηχανισμός.
  • Δεν ανα­γνω­ρί­ζει σύνο­ρα μετα­ξύ των μελών του και στη­ρί­ζει ανοι­χτά – όπως και η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, τις τουρ­κι­κές προ­κλή­σεις και παρα­βιά­σεις στον ενα­έ­ριο χώρο και τα χωρι­κά ύδα­τα της ΕΛΛΑΔΑΣ.
  • Το ΝΑΤΟ και η ΕΕ υπο­στη­ρί­ζουν τις «γκρί­ζες ζώνες» με τις οποί­ες η ΤΟΥΡΚΙΑ εγεί­ρει αξιώ­σεις σε βάρος της χώρας μας.

Η επί­κλη­ση του προ­σφυ­γι­κού προ­βλή­μα­τος ‑που οι ίδιοι οι ιμπε­ρια­λι­στές προ­κα­λούν — γίνε­ται μοχλός για την προ­ώ­θη­ση των επι­διώ­ξε­ων για συγκυ­ριαρ­χία και συν­δια­χεί­ρι­ση του Αιγαί­ου κάτω από την «ομπρέ­λα» των Ευρω­ΝΑ­ΤΟι­κών ιμπε­ρια­λι­στών. Η συγκέ­ντρω­ση ΝΑΤΟι­κών δυνά­με­ων στην περιο­χή συν­δέ­ε­ται με τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στη Συρία και νέα επέμ­βα­ση στη Λιβύη.

 

ΕΞΩ ΤΟ ΝΑΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ

 

       ΟΛΟΙ στην ΜΑΖΙΚΗ  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

   ΠΕΜΠΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ στις 6 μ.μ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο