Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΕΔΥΕ: Πρόκληση για τον λαό οι «φιέστες» της κυβέρνησης για την παραλαβή των «Rafale»

«Οι φιέ­στες που στή­νει η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση, με την παρα­λα­βή των ”Rafale”, απο­τε­λούν πρό­κλη­ση για τον ελλη­νι­κό λαό», τονί­ζει η Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή για τη Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη, προ­σθέ­το­ντας πως «την ώρα που η παν­δη­μία του κορο­νοϊ­ού καλ­πά­ζει, η ακρί­βεια και οι ανα­τι­μή­σεις στο ρεύ­μα και στα βασι­κά είδη ανά­γκης γονα­τί­ζουν τα νοι­κο­κυ­ριά, δίνο­νται υπέ­ρο­γκα ποσά για εξο­πλι­σμούς ταγ­μέ­νους στην υπη­ρε­σία των ευρω­α­τλα­ντι­κών σχε­δια­σμών, ενώ:

Το Εθνι­κό Σύστη­μα Υγεί­ας παρα­μέ­νει αθω­ρά­κι­στο, υπο­χρη­μα­το­δο­τού­με­νο, με ασθε­νείς να νοση­λεύ­ο­νται εκτός ΜΕΘ.

Τα σχο­λεία και τα Πανε­πι­στή­μια να ανοί­γουν “διά ζώσης” χωρίς κανέ­να ουσια­στι­κό μέτρο προ­στα­σί­ας, λόγω της υποχρηματοδότησης.

Τα Μέσα Μαζι­κής Μετα­φο­ράς εξαι­τί­ας της έλλει­ψης των ανα­γκαί­ων υπο­δο­μών, αντί να πυκνώ­νουν τα δρο­μο­λό­γιά τους, να μετα­τρέ­πο­νται στην κυριο­λε­ξία σε κινού­με­νες εστί­ες μετά­δο­σης, με τον κόσμο να στοι­βά­ζε­ται σε αυτά».

Επι­ση­μαί­νει ακό­μα ότι «για λογα­ρια­σμό της αστι­κής τάξης, των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων και της προ­σπά­θειάς τους να ανα­βαθ­μί­σουν το ρόλο τους στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή, μέσω της ολο­έ­να βαθύ­τε­ρης συμ­με­το­χής της Ελλά­δας στους πολε­μι­κούς σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ, ο ελλη­νι­κός λαός καλεί­ται να πλη­ρώ­σει με τον ιδρώ­τα του πάνω από 3 δισ. ευρώ για την αγο­ρά συνο­λι­κά είκο­σι τεσ­σά­ρων μαχη­τι­κών αερο­σκα­φών “Rafale”», με τη χώρα να μετα­τρέ­πε­ται «με ολο­έ­να ταχύ­τε­ρους ρυθ­μούς σε μια απέ­ρα­ντη ευρω­α­τλα­ντι­κή πολε­μι­κή βάση εφόρ­μη­σης, καθι­στώ­ντας την ταυ­τό­χρο­να και στό­χο αντιποίνων».

Η ΕΔΔΥΕ υπο­γραμ­μί­ζει πως «φανε­ρώ­νε­ται πλέ­ον στην πρά­ξη ο επι­κίν­δυ­νος και εχθρι­κός, για τα συμ­φέ­ρο­ντα του λαού, χαρα­κτή­ρας της Ελλη­νο­γαλ­λι­κής Συμ­φω­νί­ας, που συνή­ψε η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ με τη στή­ρι­ξη και των άλλων αστι­κών κομ­μά­των», η οποία εκτός από τα εξο­πλι­στι­κά προ­βλέ­πει την απο­στο­λή ελλη­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων στο Μάλι, τη δημιουρ­γία γαλ­λι­κών βάσε­ων σε ελλη­νι­κό έδα­φος, κ.ο.κ. «με τον ελλη­νι­κό λαό να μπλέ­κει περισ­σό­τε­ρο στο κου­βά­ρι πολύ επι­κίν­δυ­νων εξελίξεων».

Σημειώ­νει επί­σης πως η «αγο­ρά των μαχη­τι­κών αερο­σκα­φών “Rafale”, όπως και οι υπό­λοι­ποι εξο­πλι­σμοί στο πλαί­σιο των ευρω­α­τλα­ντι­κών σχε­δια­σμών δεν υπη­ρε­τούν την ασφά­λεια και την άμυ­να της χώρας μας, την προ­στα­σία των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των, της εδα­φι­κής ακε­ραιό­τη­τας» αλλά «είναι ενταγ­μέ­νοι σε παλιούς και νέους πολε­μι­κούς σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ κατά των λαών. Αυτό γίνε­ται φανε­ρό και από τις κάθε λογής “πλατ­φόρ­μες συνεν­νό­η­σης” που στή­νο­νται εκ νέου αυτό το διά­στη­μα με αφορ­μή την επι­κεί­με­νη επα­νά­λη­ψη των δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων για τα Μέτρα Οικο­δό­μη­σης Εμπι­στο­σύ­νης ανά­με­σα στην Ελλά­δα και στην Τουρ­κία, με απώ­τε­ρο στό­χο τη γενι­κό­τε­ρη ΝΑΤΟι­κή διευ­θέ­τη­ση στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο σε βάρος των λαών της περιο­χής, έχο­ντας το βλέμ­μα στραμ­μέ­νο στη συνεκ­με­τάλ­λευ­ση του φυσι­κού πλού­του υπό ευρω­α­τλα­ντι­κή εποπτεία».

Γι αυτό, η ΕΕΔΥΕ καλεί σε ετοι­μό­τη­τα και επα­γρύ­πνη­ση μπρο­στά σε αυτές τις εξε­λί­ξεις, «να πέσει στο κενό η προ­σπά­θεια της κυβέρ­νη­σης και των αστι­κών κομ­μά­των να σύρουν τον λαό πίσω από το άρμα των συμ­φε­ρό­ντων της αστι­κής τάξης. Να δυνα­μώ­σει ακό­μη περισ­σό­τε­ρο η λαϊ­κή πάλη ενά­ντια στην εμπλο­κή στους αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κούς σχε­δια­σμούς. Για το κλεί­σι­μο των ευρω­α­τλα­ντι­κών βάσε­ων και υπο­δο­μών. Για την επι­στρο­φή των ελλη­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων από απο­στο­λές στο εξω­τε­ρι­κό. Για απο­δέ­σμευ­ση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ».

Κατα­λή­γο­ντας υπο­γραμ­μί­ζει πως ο λαός έχει τη δύνα­μη να τους χαλά­σει τα σχέ­δια, να πάρει στα χέρια του τη ζωή του, με κρι­τή­ριο την ικα­νο­ποί­η­ση των σύγ­χρο­νων ανα­γκών, «μακριά και έξω από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ να οικο­δο­μή­σει έναν κόσμο με πραγ­μα­τι­κή ειρή­νη, φιλία, αλλη­λεγ­γύη, σχέ­σεις αμοι­βαί­ου οφέ­λους με τους άλλους λαούς».

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο