Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΕΔΥΕ: Spot για την 40η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης

Δεί­τε το spot της ΕΕΔΥΕ, για την 40ή Μαρα­θώ­νια Πορεία Ειρή­νης, την Κυρια­κή 22 Μάη, με εκκί­νη­ση στις 8 π.μ. στον Τύμ­βο του Μαρα­θώ­να και τερ­μα­τι­σμό — συγκέ­ντρω­ση στις 6.30 μ.μ. στο υπουρ­γείο Εθνι­κής Άμυνας.

Στην τελι­κή ευθεία έχουν μπει από τις Επι­τρο­πές Ειρή­νης της ΕΕΔΥΕ στην Αττι­κή οι προ­ε­τοι­μα­σί­ες για το μεγά­λο αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό ραντε­βού της 40ής Μαρα­θώ­νιας Πορεί­ας Ειρή­νης την Κυρια­κή 22 Μάη, με εκκί­νη­ση στις 8 π.μ. στον Τύμ­βο του Μαρα­θώ­να και τερ­μα­τι­σμό — συγκέ­ντρω­ση στις 6.30 μ.μ. στο υπουρ­γείο Εθνι­κής Άμυνας.

Η Μαρα­θώ­νια Πορεία Ειρή­νης πραγ­μα­το­ποιεί­ται στο πλαί­σιο του αντι­ι­μπε­ρια­λι­στικού διημέ­ρου δρά­σης 21 — 22 Μάη που διορ­γα­νώ­νει η ΕΕΔΥΕ σε όλη τη χώρα.

Η προ­ε­τοι­μα­σία των Επι­τρό­πων Ειρή­νης και άλλων μαζι­κών φορέ­ων εντεί­νε­ται για την εβδο­μά­δα που απο­μέ­νει, ώστε η φετι­νή πορεία να είναι ιδιαί­τε­ρα μαζι­κή, να απο­τε­λέ­σει στε­ντό­ρειο μήνυ­μα ενά­ντια στα ιμπε­ρια­λι­στι­κά σφα­γεία και την εμπλο­κή της χώρας.

Το πρόγραμμα της Μαραθώνιας Πορείας

8 π.μ Τύμβος Μαραθώνα — Τελε­τή έναρξης

8.30 π.μ. Εκκί­νη­ση πορείας

8.40 π.μ. Κατά­θε­ση στε­φά­νου στην προ­το­μή του Γρη­γό­ρη Λαμπράκη

9.30 π.μ. Νέα Μάκρη - Στά­ση (ένα­ντι Δημαρχείου)

12 μ. Ραφή­να — Στά­ση (Πάρ­κο μετά τη διασταύρωση)

1.30 μ.μ. Πικέρ­μι — Στά­ση (Κτή­μα Μπου­τά­ρη — Μνη­μείο Αντίστασης)

3 μ.μ. Παλ­λή­νη — Στάση

4 μ.μ. Ανα­χώ­ρη­ση από Παλλήνη

5.30 μ.μ. Αγ. Παρα­σκευή — Στά­ση (πλα­τεία Αγ. Παρασκευής)

6.30 μ.μ. Υπουρ­γείο Εθνικής Άμυνας. Τερ­μα­τι­σμός Πορεί­ας και εκδήλωση

Οδηγίες προς τους μαραθωνοδρόμους

Η Οργα­νω­τι­κή Επι­τρο­πή της Μαρα­θώ­νιας Πορεί­ας Ειρή­νης πλη­ρο­φο­ρεί τους ειρη­νο­δρό­μους που θα πορευ­τούν στην 40ή Μαρα­θώ­νια Πορεία Ειρή­νης, προ­κει­μέ­νου να διευ­κο­λυν­θούν κατά τη διάρ­κεια της δια­δρο­μής, τα εξής:

Θα πρέ­πει να είναι ντυ­μέ­νοι με ελα­φρά ρού­χα και κατά προ­τί­μη­ση με αθλη­τι­κές φόρ­μες και αθλη­τι­κά παπού­τσια. Να προ­τι­μή­σουν βαμ­βα­κε­ρές κάλ­τσες και όχι νάιλον.

Να φορούν καπέ­λο (σε περί­πτω­ση ηλιο­φά­νειας) για προ­στα­σία από τον ήλιο και να απο­φεύ­γουν να εκθέ­τουν στον ήλιο ‑προς απο­φυ­γή εγκαυ­μά­των- γυμνά χέρια και πόδια.

Να πίνουν συχνά άφθο­νο νερό για την απο­φυ­γή αφυ­δά­τω­σης και να μην κατα­να­λώ­νουν μεγά­λες ποσό­τη­τες φαγη­τού κατά τη διάρ­κεια της διαδρομής.

Όσοι έχουν προ­βλή­μα­τα υγεί­ας θα είναι προ­τι­μό­τε­ρο να περ­πα­τή­σουν μια μικρή από­στα­ση προς το τέλος της Πορεί­ας ή να υπο­δε­χτούν τους ειρη­νο­δρό­μους στο υπουρ­γείο Εθνι­κής Άμυνας.

Κατά τη διάρ­κεια της Πορεί­ας θα υπάρ­χει καντί­να με νερά, σάντουιτς, αναψυκτικά.

Σε όλη τη διάρ­κεια της Πορεί­ας παίρ­νου­με μέτρα φρο­ντί­δας της υγεί­ας μας από τον κορο­νο­ϊό. Η χρή­ση μάσκας εντός των λεω­φο­ρεί­ων και σε περι­πτώ­σεις συνω­στι­σμού κατά τις στά­σεις είναι υποχρεωτική.

Πούλμαν για τον Τύμβο του Μαραθώνα 

Για τη μετά­βα­ση των ειρη­νο­δρό­μων στον Τύμ­βο του Μαρα­θώ­να θα ανα­χω­ρή­σουν πούλ­μαν της ΕΕΔΥΕ από την πλα­τεία Κάνιγ­γος την Κυρια­κή 22 Μάη 2022, στις 6.30 το πρωί .

Πούλ­μαν επί­σης ξεκι­νούν από διά­φο­ρες συνοι­κί­ες της Αθή­νας και του Πει­ραιά. Συγκεκριμένα:

Επι­τρο­πή Ειρή­νης 2ου Δια­με­ρί­σμα­τος Αθήνας

- 6.30 π.μ. Λεω­φό­ρος Βου­λιαγ­μέ­νης και Κάρ­που (Ν.Κόσμος)

- 6.40 π.μ. οδός Φιλο­λά­ου, πλα­τεία Πλυ­τά (Γού­βα)

- 6.50 π.μ. οδός Φιλο­λά­ου και Ιφι­κρά­τους (Παγκρά­τι)

Επι­τρο­πή Ειρή­νης Αγί­ου Δημητρίου

- 6.30 π.μ. Δημαρ­χείο Αγ. Δημητρίου

- 6.40 π.μ. Γυμνα­στι­κή Ακα­δη­μία (Λεω­φό­ρος Βουλιαγμένης)

Επι­τρο­πή Ειρή­νης Ταύ­ρου — Μοσχάτου

- 6.30 π.μ. πλα­τεία Μετα­μόρ­φω­σης, Μοσχάτο

- 6.45 π.μ. παλαιό Δημαρ­χείο Ταύ­ρου (Πει­ραιώς και Επταλόφου)

Επι­τρο­πή Ειρή­νης Ηλιούπολης

- 6.30 π.μ. Μου­σείο Εθνι­κής Αντί­στα­σης (Ηλιού­πο­λη)

- 6.40 π.μ. πλα­τεία Υμηττού

- 6.50 π.μ. παλαιό Δημαρ­χείο Και­σα­ρια­νής (ένα­ντι εκκλη­σί­ας Αγ. Νικολάου)

Επι­τρο­πή Ειρή­νης Ιλίου

- 6.45 π.μ. Δημαρ­χείο Πετρούπολης

- 6.55 π.μ. ΟΤΕ Ιλίου

- 7 π.μ. εκκλη­σία Αγ. Αναργύρων

- 7.05 π.μ. Στά­ση Μανά­ρα, Καματερό

Επι­τρο­πή Ειρή­νης Μετα­μόρ­φω­σης — Ν. Ηρα­κλεί­ου — Ν. Ιωνίας

- 6.45 π.μ. Προ­α­στια­κός, Μεταμόρφωση

- 6.55 π.μ. κινη­μα­το­γρά­φος «Τρία Αστέ­ρια», Ν. Ηράκλειο

- 7 π.μ. ΟΤΕ, Νέα Ιωνία

Επι­τρο­πή Ειρή­νης Χαλανδρίου

- 7 π.μ. πλα­τεία Χαλαν­δρί­ου (πάρ­κινγκ)

- 7.15 π.μ. Αγ. Παρα­σκευή (εκκλη­σία)

Από Πει­ραιά

- 6.30 π.μ. Πει­ραιάς — Δημο­τι­κό Θέατρο

- 6.30 π.μ. Κερα­τσί­νι — πλα­τεία Λαού

- 6.30 π.μ. Νίκαια — Περιβολάκι

Από Ελευσίνα

- 6.30 π.μ. Ελευ­σί­να (Δημο­τι­κό πάρκινγκ)

- 6.40 π.μ. Ασπρό­πυρ­γος (Ε.Ο. Αθη­νών – Κορίν­θου – Γέφυ­ρα Ασπρο­πύρ­γου — ΔΕΗ)

- 6.50 π.μ. Χαϊ­δά­ρι (Λεω­φό­ρος Αθη­νών — Παλατάκι)

- 7.00 π.μ. Περι­στέ­ρι — Αιγα­λεώ (Λεω­φό­ρος Αθη­νών και Θηβών)

Απο­γευ­μα­τι­νά πούλ­μαν για Αγία Παρασκευή

- 3.30 μ.μ. Ελευ­σί­να — Δημο­τι­κό Πάρκινγκ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο