Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΕΔΥΕ: Spot ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία (ΒΙΝΤΕΟ)

Δεί­τε το spot της Ελλη­νι­κής Επι­τρο­πής Διε­θνούς Ύφε­σης και Ειρή­νης (ΕΕΔΥΕ) ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρανία.

Η ΕΕΔΥΕ απαιτεί:

Να στα­μα­τή­σει τώρα ο ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρανία!

Απε­μπλο­κή της Ελλά­δας από τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλεμο!

Να κλεί­σουν οι ευρω­α­τλα­ντι­κές βάσεις και υποδομές!

Καμιά διευ­κό­λυν­ση από ελλη­νι­κό έδα­φος για τις αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές επι­χει­ρή­σεις στην Ουκρανία!

Κανέ­νας φαντά­ρος και αξιω­μα­τι­κός σε απο­στο­λή εκτός συνόρων!

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο