Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΕΤΕ: Έκθεση Γλυπτικής στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο (6/10 — 5/11)

Η έκθε­ση Γλυ­πτι­κής στο Βυζα­ντι­νό και Χρι­στια­νι­κό Μου­σείο της Αθή­νας, έναν από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους πυρή­νες πολι­τι­σμού της χώρας πραγ­μα­το­ποιεί­ται και φέτος, για έκτη συνε­χή χρο­νιά. Στην έκθε­ση, που έχει ελεύ­θε­ρο θέμα, θα παρου­σια­στούν την χρο­νιά αυτή 101 γλυ­πτά μεσαί­ων και μεγά­λων δια­στά­σε­ων, δημιουρ­γί­ες της τελευ­ταί­ας πεντα­ε­τί­ας. Με τον τρό­πο αυτό το φιλό­τε­χνο κοι­νό και οι επι­σκέ­πτες του Μου­σεί­ου θα γνω­ρί­σουν την πιο πρό­σφα­τη εικα­στι­κή παρα­γω­γή στον τομέα της γλυπτικής.

Η Έκθε­ση διορ­γα­νώ­νε­ται από το Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο του Επι­με­λη­τη­ρί­ου Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δος, σε συνερ­γα­σία με την Εφο­ρεία Γλυ­πτι­κής και πραγ­μα­το­ποιεί­ται μετά από ανοι­χτή πρό­σκλη­ση προς όλα τα μέλη του Επι­με­λη­τη­ρί­ου και επι­λο­γή από την αιρε­τή Επι­τρο­πή Κατά­τα­ξης και Κρίσης.

Σε έναν από τους ωραιό­τε­ρους κήπους της πόλης, η Έκθε­ση δίνει αφε­νός την ευκαι­ρία στους καλ­λι­τέ­χνες γλύ­πτες να παρου­σιά­σουν την πρό­σφα­τη δου­λειά τους, να έρθουν οι ίδιοι και το έργο τους σε επα­φή με τους θεα­τές, σε επο­χές που αυτό γίνε­ται όλο και δυσκο­λό­τε­ρο, καθώς μεγά­λο μέρος της τέχνης εκχω­ρεί­ται σε μεγά­λα ιδιω­τι­κά συμφέροντα.

Αφε­τέ­ρου, παρέ­χει την δυνα­τό­τη­τα σε ευρύ­τε­ρο κοι­νό να προ­σεγ­γί­σει τη γλυ­πτι­κή στην λει­τουρ­γία της, αισθη­τι­κή, παι­δευ­τι­κή και ψυχα­γω­γι­κή, στον χώρο στον οποίο ανή­κει ‑το φυσι­κό περιβάλλον‑, όταν μάλι­στα οι από­πει­ρες αισθη­τι­κής παρέμ­βα­σης και δρά­σης στον δημό­σιο χώρο γίνο­νται ολο­έ­να και πιο σπά­νιες με την πάγια άρνη­ση της Πολι­τεί­ας να εφαρ­μό­σει τη νομο­θε­σία για διά­θε­ση του 1% της δαπά­νης των δημο­σί­ων κτι­ρί­ων για τη δημιουρ­γία και τοπο­θέ­τη­ση εικα­στι­κών έργων.

Η έκθε­ση, όπως και όλες οι δρα­στη­ριό­τη­τες και καλ­λι­τε­χνι­κές δρά­σεις του φορέα, έχει ελεύ­θε­ρη είσο­δο, ενώ στη διά­θε­ση του κοι­νού είναι ο κατά­λο­γος με φωτο­γρα­φί­ες των έργων και βιο­γρα­φι­κά στοι­χεία των καλ­λι­τε­χνών, πρό­σκλη­ση και αφί­σα, που δια­νέ­μο­νται δωρε­άν. Παράλ­λη­λα, γίνο­νται περιο­δι­κές ξενα­γή­σεις από μέλη καλλιτέχνες.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ:

Αλευ­ράς Χρήστος
Αμπρα­άμ Μισέλ (Abraham Michel)
Αντώ­νιος Αντώνης
Αρα­πά­κη Μαρία
Αργυ­ρα­κο­πού­λου Μαρία
Βασι­λεί­ου Αχιλλέας
Βλά­χος Σταύρος
Βου­τσι­νά Μαριάννα
Γαζέ­πης Νικόλαος
Γεωρ­γί­ου Αλέξανδρος
Γλέ­ζος Γιώργος
Δήμα Νικο­λά­κη
Δωρό­που­λος Βασίλης
Ευαγ­γε­λά­τος Κώστας
Ιβά­νοφ Τόμις
Ιωαν­νί­δου Μιλοφίλη
Καλα­φά­τη Χριστίνα
Κανελ­λο­πού­λου Αθηνά
Κανελ­λο­πού­λου Μαρία-Ζώνη
Κάνι­στρα-Ελευ­θε­ρου­δά­κη Πόλυ
Καπε­τά­νου Δημήτριος
Κατσα­ρός Γιώργος
Κατσι­γιάν­νης Γιώργος
Κου­βα­ρά­της Σωκράτης
Κου­νά­λης Χρήστος
Κου­τή­φα­ρη Καλλιόπη
Κρέ­τσης Μπάμπης
Κυρί­τσης Νίκος
Κυτιά­νη Φωτεινή
Κων­στα­ντί­νου Αικα­τε­ρί­νη (Νέλα)
Λαζά­ρου Σωτηρία
Λαμπρέ­τσα Δήμητρα
Λάμπρου Χρή­στος
Λεο­ντή Μαρίνα
Λιά­πης Αλέξανδρος
Λιό­ντος Αποστόλης
Μακρή Αγγε­λι­κή
Μαρα­γκού Κλε­ο­νί­κη — Νίκη
Μαρ­μα­ρά Πελαγία
Μαυ­ρί­δη Κατερίνα
Μητσά­κου Σταυρούλα
Μιού­ντι-Ιωαν­νί­δου (Γιου­βα­νί­δη) Έλεν
Μορ­φο­γέ­νη Λένα
Μουρ­τζί­νη Μαρία-(Didi) Δήμητρα
Μπερ­τό­λης Θωμάς
Μπό­μπο­λη Σοφία
Μπού­ρας Τάσος
Μυρω­διάς Αντώνης
Νασιο­πού­λου Ντιάνα
Νέζης Πανα­γιώ­της
Νοβά­τσκα Ντορότα
Ντο­μπρό­ζι Σεμπαστιάνο
Ξαν­θό­που­λος Δημήτριος
Ξένου Αθη­να­ΐς
Παγω­μέ­νος Κώστας
Πανα­γο­πού­λου Σίσσυ
Παπα­γε­ωρ­γί­ου Ευδοκία
Παπα­δό­που­λος Φίλιππος-Λάζαρος
Παπα­δο­πού­λου Άννα
Παπα­δο­πού­λου Ευστα­θία (Εύα)
Παπα­θε­ο­δώ­ρου Κάλλια
Παρα­σκευο­πού­λου Σοφία
Παυ­λή Λήδα
Πέτρου Πέτρος
Χατζη­πα­να­γιώ­του Στέλ­λα (Bodarch)
Πεφά­νη Δόξα
Πολι­τά­κης Αντώνης
Πολυ­χρο­νά­του Ελένη
Ράπτη Για­σε­μή
Σκά­ζα Γιά­τσεκ (Υάκιν­θος)
Σοφια­νό­που­λος Τέλης
Σταυ­ρι­νί­δου Δήμητρα
Σταυ­ρό­που­λος Αθανάσιος
Τεσ­σόν Ζαν-Ζακ (TESSON Jean-Jacques)
Τσα­ού­σι Μπε­σίμ (Caushi Besim)
Τσι­μπουρ­λάς Χρήστος
Τσού­νης Σπήλιος
Τύμπας Ευάγ­γε­λος
Φου­κα­ράς Αντώνης
Φουνκ Έφη
Φωτο­πού­λου Χριστίνα
Χατζη­γε­ωρ­γί­ου Γιούλα
Χρι­στο­φυ­λά­κης Στυλιανός

Η έκθε­ση θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί από 6 Οκτω­βρί­ου — 5 Νοεμ­βρί­ου 2023.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο