Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΕΤΕ — Έφυγε από τη ζωή η ΜΙΤΣΙ ΜΑΡΣΕΛΛΟΥ-ΤΣΙΜΠΟΥΚΟΥ

Σε ηλι­κία 90 ετών έφυ­γε από τη ζωή η ζωγρά­φος Δήμη­τρα (Μίτσι) Μαρ­σέλ­λου-Τσι­μπού­κου. Την απώ­λειά της ανα­κοί­νω­σε το Επι­με­λη­τή­ριο Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δος, εκφρά­ζο­ντας βαθιά συλ­λυ­πη­τή­ρια στην οικο­γέ­νεια και τους οικεί­ους της.

Το ΔΣ του Επι­με­λη­τη­ρί­ου Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δας εκφρά­ζει τη λύπη του για τον θάνα­το της ζωγρά­φου Δήμη­τρας (Μίτσι) Μαρσέλλου-Τσιμπούκου.

Η Μίτσι Μαρ­σέλ­λου-Τσι­μπού­κου γεν­νή­θη­κε στο Ηρά­κλειο Αττι­κής το 1932. Με καλ­λι­τε­χνι­κή κλί­ση από παι­δί, ασχο­λή­θη­κε με τη ζωγρα­φι­κή όταν οι συν­θή­κες ήταν κατάλ­λη­λες. Σπού­δα­σε στη σχο­λή Θαλασ­σι­νού και απέ­δω­σε στον καμ­βά την ελλη­νι­κή ύπαι­θρο και τον μόχθο των από­μα­χων της ζωής.

Εξέ­θε­σε τα έργα της στις αίθου­σες του «Παρ­νασ­σού» και των Πνευ­μα­τι­κών Κέντρων Ηρα­κλεί­ου Αττι­κής, Γαλα­τσί­ου, Λου­τρα­κί­ου και Θρα­κο­μα­κε­δό­νων. Ήταν μέλος του ΕΕΤΕ από το 2006. Το ΔΣ του ΕΕΤΕ εκφρά­ζει τα ειλι­κρι­νή συλ­λυ­πη­τή­ρια του στην κόρη της και τους
οικεί­ους της.

Έφυγε από τη ζωή η ζωγράφος Μαρσέλλου-Τσιμπούκου Δήμητρα_ ΕΕΤΕ ΔΤ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο