Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανεπιστήμιο Αθηνών: Σεμινάρια Τέχνης τύπου «fast food»

Μια ακό­μη “υπο­τί­μη­ση των Εικα­στι­κών Τεχνών, με πολ­λές προ­ε­κτά­σεις”, καταγ­γέλ­λει το ΕΕΤΕ, που  “το μόνο που μπο­ρεί να προ­σφέ­ρει είναι έκπτω­ση στο επί­πε­δο εκπαί­δευ­σης με σαφή επί­πτω­ση στο μορ­φω­τι­κό επί­πε­δο των μαθη­τών, πλήγ­μα στην καλ­λι­τε­χνι­κή παι­δεία και στην τέχνη γενι­κό­τε­ρα”. Πρό­κει­ται για ένα ακό­μη μοριο­δο­τού­με­νο fast food | fast track πρό­γραμ­μα «ψεκά­στε-σκου­πί­στε-τελειώ­σα­τε, που πραγ­μα­το­ποιεί­ται υπό την αιγί­δα του e‑learning | KEΔΙΒΙΜ του Εθνι­κού και Καπο­δι­στρια­κού Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών, με τίτλο “Εικα­στι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα στην παι­δι­κή ηλι­κία” και το οποίο απο­νέ­μει πιστο­ποι­η­τι­κό εξει­δι­κευ­μέ­νης επιμόρφωσης.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σεμι­νά­ριο ΤέχνηςΕκπαί­δευ­ση τύπου «FAST FOOD» με θέμα:
Εικα­στι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα στην παι­δι­κή ηλι­κία
Μια ακό­μα υπο­τί­μη­ση των Εικα­στι­κών Τεχνών, με πολ­λές προεκτάσεις

Επιμελητήριο Εικαστικών Ελλάδας Σημαία

Το Επι­με­λη­τή­ριο Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δας πλη­ρο­φο­ρή­θη­κε την ύπαρ­ξη ενός νέου μοριο­δο­τού­με­νου προ­γράμ­μα­τος 330 ωρών που πραγ­μα­το­ποιεί­ται υπό την αιγί­δα του e‑learning | KEΔΙΒΙΜ του Εθνι­κού και Καπο­δι­στρια­κού Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών, με τίτλο “Εικα­στι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα στην παι­δι­κή ηλι­κία” και το οποίο απο­νέ­μει πιστο­ποι­η­τι­κό εξει­δι­κευ­μέ­νης επιμόρφωσης.

Στό­χος του προ­γράμ­μα­τος είναι “να ευαι­σθη­το­ποι­ή­σει το αισθη­τι­κό | καλ­λι­τε­χνι­κό ενδια­φέ­ρον των συμ­με­τε­χό­ντων, ώστε να απο­κτή­σουν τη δυνα­τό­τη­τα να αξιο­ποι­ή­σουν πλή­ρως τις εκπαι­δευ­τι­κές τους δυνα­τό­τη­τες όσον αφο­ρά στη χρή­ση συμ­βα­τι­κών τύπων υλι­κών και αντι­κει­μέ­νων, ανα­κυ­κλώ­σι­μων υλι­κών αλλά και δια­φό­ρων τεχνι­κών που θα μπο­ρού­σαν να απο­τε­λέ­σουν μέσα για την αισθη­τι­κή καλ­λιέρ­γεια και την ανά­πτυ­ξη των εκφρα­στι­κών δεξιο­τή­των των παιδιών”.

Το πρό­γραμ­μα απευ­θύ­νε­ται σε νηπια­γω­γούς και σε εκπαι­δευ­τι­κούς των πρώ­των τάξε­ων της πρω­το­βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης, σε πτυ­χιού­χους που ανα­ζη­τούν να ενη­με­ρω­θούν σχε­τι­κά με θεω­ρη­τι­κές προ­σεγ­γί­σεις της τέχνης και του παι­δα­γω­γι­κού της ρόλου στην προ­σχο­λι­κή και σχο­λι­κή ηλι­κία, σε πτυ­χιού­χους που θέλουν να επι­μορ­φω­θούν στην πρα­κτι­κή εφαρ­μο­γή νέων οικο­λο­γι­κών μηνυ­μά­των και θέσε­ων μέσα από την παι­δα­γω­γι­κή προ­σέγ­γι­ση της κατα­σκευ­ής αντι­κει­μέ­νων από συμ­βα­τι­κά, αλλά και άχρη­στα υλι­κά, σε συντο­νι­στές ομά­δων, κ.ά. Δηλα­δή σε εκπαι­δευ­τι­κούς όλων των ειδι­κο­τή­των αλλά και μη εκπαι­δευ­τι­κούς. Η επι­τυ­χής παρα­κο­λού­θη­ση και ολο­κλή­ρω­ση του προ­γράμ­μα­τος “Εικα­στι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα στην παι­δι­κή ηλι­κία” εξασφαλίζει:

Δύο (2) μόρια σε υπο­ψή­φιους για διο­ρι­σμό ως μόνι­μοι εκπαι­δευ­τι­κοί στην γενι­κή εκπαί­δευ­ση, την ειδι­κή αγω­γή και το ειδι­κό εκπαι­δευ­τι­κό προσωπικό.

Δύο (2) μόρια σε υπο­ψή­φιους για διο­ρι­σμό ως ανα­πλη­ρω­τές εκπαι­δευ­τι­κοί και ειδι­κό εκπαι­δευ­τι­κό προσωπικό.

Δέκα (10) μόρια για προ­σλή­ψεις εκπαι­δευ­τι­κών των κατη­γο­ριών TE και ΔΕ της Γενι­κής Εκπαί­δευ­σης και της Ειδι­κής Αγω­γής και Εκπαί­δευ­σης (Ε.Α.Ε.).

Ένα (1) και έως δύο (2) μόρια στην επι­λο­γή Περι­φε­ρεια­κών Διευ­θυ­ντών Εκπαί­δευ­σης, Διευ­θυ­ντών Πρω­το­βάθ­μιας και Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης, Προϊ­στα­μέ­νων των Κέντρων Διε­πι­στη­μο­νι­κής Αξιο­λό­γη­σης, Συμ­βου­λευ­τι­κής και Υπο­στή­ρι­ξης, Συμ­βού­λων Εκπαί­δευ­σης, και Διευ­θυ­ντών Σχο­λι­κών Μονά­δων και Εργα­στη­ρια­κών Κέντρων και Προϊ­στα­μέ­νων των Τμη­μά­των Εκπαιδευτικών
Θεμάτων.

1,5 μόρια ως εκπαι­δευ­τές ενη­λί­κων σε ΚΔΒΜ.

Αλή­θεια σύμ­φω­να πάντα με τη λογι­κή των “ήπιων δεξιο­τή­των” που προ­βάλ­λε­ται και είναι πάγια τακτι­κή πια του Υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας, είναι εφι­κτό να κατα­κτή­σουν οι συμ­με­τέ­χο­ντες επα­φή με τα βαθύ­τε­ρα νοή­μα­τα της τέχνης και της διδα­σκα­λί­ας της, μέσω του συγκε­κρι­μέ­νου προγράμματος;

Είναι επαρ­κείς 330 ώρες ώστε να αξιο­ποι­ή­σουν πλή­ρως τις εκπαι­δευ­τι­κές δυνα­τό­τη­τες των σπου­δα­στών, όσον αφο­ρά στη χρή­ση συμ­βα­τι­κών τύπων υλι­κών και αντι­κει­μέ­νων, ανα­κυ­κλώ­σι­μων υλι­κών αλλά και δια­φό­ρων τεχνι­κών που θα μπο­ρού­σαν να απο­τε­λέ­σουν μέσα για την αισθη­τι­κή καλ­λιέρ­γεια και την ανά­πτυ­ξη των εκφρα­στι­κών δεξιο­τή­των των παι­διών;

Είναι δυνα­τόν εκπαί­δευ­ση 330 ωρών να συνα­γω­νι­στεί τις πολύ­χρο­νες σπου­δές των εξει­δι­κευ­μέ­νων καθη­γη­τών στις Σχο­λές Καλών Τεχνών;
Ποιος δια­σφα­λί­ζει ότι με τόσες λίγες ώρες σεμι­να­ρί­ου θα μπο­ρεί κάποιος ανει­δί­κευ­τος σε σχέ­ση με την τέχνη να μπο­ρεί να δια­χει­ρι­στεί έστω και τις βασι­κές δεξιό­τη­τες, πόσο μάλ­λον να τις διδάξει;

PDF Logoe‑learning_KEΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Αθηνών fast food_fast track σεμινάριο ”Εικαστική δραστηριότητα στην παιδική ηλικία”

Ποιο είναι το όριο των ωφελειών που θα προσφέρει το σεμινάριο αυτό; Έχουμε δει στο παρελθόν απόφοιτοι πανεπιστημίου να χάνουν εν μια νυκτί τα επαγγελματικά τους δικαιώματα από παρόμοια, γρήγορα και εύκολα σεμινάρια.

Η τέχνη αφορά όλους, αλλά η διδασκαλία της απαιτεί εξειδικευμένες σπουδές υψηλού επιπέδου και πολύχρονη εμπειρία.  Η λογική εκπαίδευσης τύπου “fast food” και ήπιων δεξιοτήτων το μόνο που μπορεί να προσφέρει είναι έκπτωση στο επίπεδο εκπαίδευσης με σαφή επίπτωση στο μορφωτικό επίπεδο των μαθητών, πλήγμα στην καλλιτεχνική παιδεία και στην τέχνη γενικότερα.

ΔΣ ΕΕΤΕ


Δεί­τε επίσης

🆘  Σκυλεύουν πάνω στην αγωνία εργαζομένων και φοιτητών, βλέποντας ευκαιρία για νέες μπίζνες
🆘 Ντελάληδες της «αγοράς» ή πανεπιστημιακοί δάσκαλοι;
🆘 Για τη στάση μας απέναντι στις αλλαγές στα προγράμματα σπουδών

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο