Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΕΤΕ: Η δολοφονία της Παλαιστίνιας δημοσιογράφου Shireen Abu Akleh και το Διεθνές δίκαιο

logo eeteΤο Επι­με­λη­τή­ριο Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δος (ΕΕΤΕ), ανα­φο­ρι­κά με την απο­τρό­παια δολο­φο­νία της Παλαι­στί­νιας δημο­σιο­γρά­φου Shireen Abu Akleh, ανα­φέ­ρει σε σχε­τι­κό Δελ­τίο Τύπου «Οι Εικα­στι­κοί Καλ­λι­τέ­χνες και κάθε ευαι­σθη­το­ποι­η­μέ­νος άνθρω­πος κατα­νο­ούν ότι η ανθρω­πό­τη­τα στο σύνο­λο της μπο­ρεί να ωφε­λη­θεί μόνο από την Παγκό­σμια Ειρήνη.
Ο πόλε­μος είναι επι­κερ­δής επι­χεί­ρη­ση για ελά­χι­στους, πάντο­τε όμως κατα­στρο­φι­κός και οδυ­νη­ρός για τους λαούς.

ΔΤ ΕΕΤΕ — Διεθνές δίκαιο και η δολοφονία της Παλαιστίνιας δημοσιογράφου Shireen Abu Akl

Το Διε­θνές δίκαιο ή θα πρέ­πει να ισχύ­ει για όλους ή αλλιώς γίνε­ται ένα «διε­θνές Παι­χνί­δι» χωρίς πραγ­μα­τι­κή αξία (ανά­λο­γα με τα συμ­φέ­ρο­ντα των ισχυρών).

Δυστυ­χώς, τα ζητή­μα­τα αυτά έρχο­νται καθη­με­ρι­νά στην επι­φά­νεια από την εγκλη­μα­τι­κή στά­ση του κρά­τους του Ισρα­ήλ απέ­να­ντι στον Παλαι­στι­νια­κό λαό.

Το Επι­με­λη­τή­ριο Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δος κατα­δι­κά­ζει την απο­τρό­παια δολο­φο­νία της Παλαι­στί­νιας δημο­σιο­γρά­φου Shireen Abu Akleh που όντως είναι θύμα της σιω­πής του Διε­θνούς Ποι­νι­κού Δικα­στη­ρί­ου και της «κατ’ επι­λο­γήν» λει­τουρ­γί­ας των θεσμι­κών οργά­νων του ΟΗΕ. Τα όργα­να αυτά έχουν πάρει κατά και­ρούς διά­φο­ρες απο­φά­σεις σχε­τι­κά με το Παλαι­στι­νια­κό ζήτη­μα, αλλά το Ισρα­ήλ έχει τη «δύνα­μη» αλλά και την «κάλυ­ψη» να τις αγνο­εί και να εγκλη­μα­τεί ατιμώρητα.

Δυστυ­χώς, άλλη μια φορά απο­δει­κνύ­ε­ται ότι ο αγώ­νας για την «απο­κά­λυ­ψη της αλή­θειας» τιμω­ρεί­ται με θάνα­το στα ολο­κλη­ρω­τι­κά καθεστώτα.

Όπως ανα­φέ­ρε­ται στο από τις 11/5/2022 Δελ­τίο τύπου της Διπλω­μα­τι­κής αντι­προ­σω­πεί­ας του κρά­τους της Παλαι­στί­νης στην Ελλά­δα «…το Ισρα­ήλ συνε­χί­ζει μέχρι σήμε­ρα τις συστη­μα­τι­κές πολι­τι­κές εθνο­κά­θαρ­σης με στό­χο την εκδί­ω­ξη όλων των Παλαι­στι­νί­ων από την πατρί­δα τους. Αυτές οι πολι­τι­κές περι­λαμ­βά­νουν την παρά­νο­μη προ­σάρ­τη­ση περισ­σό­τε­ρων παλαι­στι­νια­κών εδα­φών, την κατε­δά­φι­ση σπι­τιών, την οικο­δό­μη­ση ισραη­λι­νών οικι­σμών σε κατε­χό­με­να εδά­φη, την επί­θε­ση σε τζα­μιά και εκκλη­σί­ες, τη σύλ­λη­ψη Παλαι­στι­νί­ων συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων γυναι­κών και παι­διών και τη δολο­φο­νία Παλαι­στι­νί­ων αμάχων…»

Οι μηχα­νι­σμοί που ενερ­γο­ποιούν και ευαι­σθη­το­ποιούν την Διε­θνή κοι­νή γνώ­μη ενα­ντί­ον τέτοιων εγκλη­μά­των, στην περί­πτω­ση του Παλαι­στι­νια­κού λαού, σιω­πούν προκλητικά.

«…Τα εγκλή­μα­τα πολέ­μου και η τρο­μο­κρα­τία του Ισρα­ήλ πρέ­πει να τελειώ­σουν. Καλού­με τη Διε­θνή Κοι­νό­τη­τα να προ­στα­τεύ­σει τους Παλαι­στί­νιους που υπο­μέ­νουν δεκα­ε­τί­ες εγκλη­μά­των πολέ­μου που δια­πρά­χθη­καν από τις συστη­μα­τι­κές πολι­τι­κές του Ισραη­λι­νού κατο­χι­κού απαρτ­χάιντ. Καλού­με τη Διε­θνή Κοι­νό­τη­τα να εκδώ­σει δηλώ­σεις κατα­δί­κης και να επι­βάλ­λει στο Ισρα­ήλ να λογο­δο­τή­σει για αυτό το απο­τρό­παιο έγκλημα.»

Συλ­λυ­πη­τή­ριο μήνυ­μα στην Διπλω­μα­τι­κή Αντι­προ­σω­πεία της Παλαι­στί­νης για την δολο­φο­νία της δημο­σιο­γρά­φου έστει­λε και η Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή Διε­θνούς Δημο­κρα­τι­κής Αλλη­λεγ­γύ­ης (ΕΕΔΔΑ)

Θυμί­ζου­με πως τρεις αυτό­πτες μάρ­τυ­ρες είπαν στο CNN ότι οι δημο­σιο­γρά­φοι πυρο­βο­λή­θη­καν από ισραη­λι­νά στρα­τεύ­μα­τα και ότι δεν υπήρ­χαν Παλαι­στί­νιοι μαχη­τές δίπλα στους δημο­σιο­γρά­φους εκεί­νη τη στιγμή.

Οι Ισραη­λι­νές Αμυ­ντι­κές Δυνά­μεις δήλω­σαν ότι οι δυνά­μεις ασφα­λεί­ας τους επι­χει­ρού­σαν στην περιο­χή «να συλ­λά­βουν υπό­πτους για τρο­μο­κρα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες» και τόσο οι Παλαι­στί­νιοι ύπο­πτοι όσο και οι ισραη­λι­νές δυνά­μεις πυρο­βο­λού­σαν εκεί­νη τη στιγμή.

«Στο πλαί­σιο της δρα­στη­ριό­τη­τας στον προ­σφυ­γι­κό καταυ­λι­σμό Τζε­νίν, οι ύπο­πτοι πυρο­βό­λη­σαν έντο­να κατά των δυνά­με­ων και πέτα­ξαν εκρη­κτι­κά. Απα­ντή­σα­με πυρο­βο­λώ­ντας. Εντο­πί­στη­καν χτυ­πή­μα­τα», ανέ­φε­ρε ο Ισραη­λι­νός Στρα­τός. «Διε­ρευ­νά­ται το ενδε­χό­με­νο να χτυ­πή­θη­καν δημο­σιο­γρά­φοι, πιθα­νώς από πυρά Παλαι­στι­νί­ων. Το γεγο­νός εξετάζεται».

Σε μετα­γε­νέ­στε­ρη δήλω­ση, ο αρχη­γός του επι­τε­λεί­ου του IDF, Υπο­στρά­τη­γος Aviv Kochavi φάνη­κε να αμβλύ­νει αυτή τη στά­ση, λέγο­ντας: «Οι Παλαι­στί­νιοι πυρο­βό­λη­σαν κατά των δυνά­με­ών μας, πυρο­βο­λώ­ντας άγρια ​​και αδια­κρί­τως προς κάθε κατεύ­θυν­ση. Σε αντί­θε­ση με τους Παλαι­στί­νιους, οι στρα­τιώ­τες του IDF πραγ­μα­το­ποιούν επαγ­γελ­μα­τι­κές και επι­λε­κτι­κές βολές. Σε αυτό το στά­διο δεν είναι δυνα­τό να προσ­διο­ρι­στεί από ποιον πυρο­βο­λι­σμό χτυ­πή­θη­καν οι δημοσιογράφοι».

Σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο Υγεί­ας της Παλαι­στι­νια­κής Αρχής στη Ραμά­λα, η ρεπόρ­τερ, μια από τις πιο γνω­στές του αλ Τζα­ζί­ρα, χτυ­πή­θη­κε από σφαί­ρα στο κεφάλι.

Ακό­μη ένας δημο­σιο­γρά­φος, ο Αλί Σαμό­ντι της παλαι­στι­νια­κής εφη­με­ρί­δας Αλ Κουντς («Ιερου­σα­λήμ» στα αρα­βι­κά) τραυ­μα­τί­στη­κε επί­σης από ισραη­λι­νά πυρά, σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο, στοι­χείο που επι­βε­βαί­ω­σε φωτοει­δη­σε­ο­γρά­φος του Γαλ­λι­κού Πρα­κτο­ρεί­ου επιτόπου.

Για «εν ψυχρώ» δολο­φο­νία κάνει λόγο το τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο. Η δημο­σιο­γρά­φος δέχθη­κε «μια σφαί­ρα στο πρό­σω­πο», σύμ­φω­να με το Κατάρ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο