Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΕ: Αντιδράσεις, διαφωνίες και σκληρά παζάρια για το πλαφόν στο ρωσικό φυσικό αέριο

Αντι­δρά­σεις και έντο­νες δια­φω­νί­ες μετα­ξύ των κρα­τών-μελών της ΕΕ προ­κα­λεί η πρό­τα­ση της Κομι­σιόν για επι­βο­λή πλα­φόν στην τιμή του ρωσι­κού φυσι­κού αερί­ου, με δεδο­μέ­νη την προει­δο­ποί­η­ση του Βλ. Πού­τιν ότι θα προ­χω­ρή­σει σε ορι­στι­κή δια­κο­πή των ροών αερί­ου σε μια τέτοια περίπτωση.

Τα παζά­ρια εντός της ΕΕ ενό­ψει της αυρια­νής έκτα­κτης Συνό­δου των υπουρ­γών Ενέρ­γειας, έχουν πάρει «φωτιά», με στό­χο να βρε­θεί μία συμ­βι­βα­στι­κή λύση στη λυκο­συμ­μα­χία, η οποία έχει υπο­στεί ήδη σοβα­ρούς κλυ­δω­νι­σμούς από την έναρ­ξη της ιμπε­ρια­λι­στι­κής σύγκρου­σης στην Ουκρανία.

Οι αντι­δρά­σεις των χωρών σχε­τί­ζο­νται άμε­σα με το βαθ­μό της εξάρ­τη­σής τους από το ρωσι­κό φυσι­κό αέριο, αλλά και τη δια­σύν­δε­ση των κυρί­αρ­χων τμη­μά­των των αστι­κών τους τάξε­ων με ρωσι­κά μονοπώλια.

Οι χώρες της Βαλ­τι­κής –που εδώ και και­ρό υπο­στη­ρί­ζουν τη μεί­ω­ση των εισα­γω­γών ρωσι­κού αερί­ου– τάσ­σο­νται υπέρ, παράλ­λη­λα με χώρες που δεν εξαρ­τώ­νται από τη Μόσχα για καύ­σι­μα, μετα­ξύ των οποί­ων η Πορ­το­γα­λία, που εισά­γει κυρί­ως υγρο­ποι­η­μέ­νο φυσι­κό αέριο (LNG) από τη Νιγη­ρία και τις ΗΠΑ. Ο Πορ­το­γά­λος υπουρ­γός Περι­βάλ­λο­ντος δήλω­σε στο κρα­τι­κό ραδιο­τη­λε­ο­πτι­κό δίκτυο αργά χθες ότι το πλα­φόν στην τιμή θα βοη­θή­σει να περιο­ρι­στεί η κερ­δο­σκο­πία στην αγο­ρά, κάτι που θα βοη­θή­σει επί­σης τις χώρες που δεν αγο­ρά­ζουν ρωσι­κό αέριο.

Άλλες χώρες εμφα­νί­ζο­νται πιο θετι­κές απέ­να­ντι στην ιδέα αυτή, αφού η Ρωσία μεί­ω­σε περαι­τέ­ρω τις απο­στο­λές αερί­ου προς το ευρω­ε­νω­σια­κό μπλοκ τον περα­σμέ­νο μήνα, αλλά προει­δο­ποί­η­σαν ότι θα χρεια­στεί ενό­τη­τα μετα­ξύ των κρα­τών-μελών της ΕΕ για να συμ­βεί αυτό. «Εάν υπάρ­ξει ενό­τη­τα σε αυτό το σημείο, θα το στη­ρί­ξου­με. Εάν, από την άλλη πλευ­ρά, είναι κάτι που είναι δύσκο­λο να το χωνέ­ψουν ορι­σμέ­νοι, θα πρέ­πει να το δού­με προ­σε­κτι­κά», δήλω­σε υψη­λό­βαθ­μος διπλω­μά­της από χώρα της ΕΕ.

Η Ολλαν­δία, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι θα υπο­στη­ρί­ξει μια πρό­τα­ση της ΕΕ που θα αφο­ρά όμως μόνο το ρωσι­κό φυσι­κό αέριο, καθώς θέλει να δια­σφα­λί­σει ότι δεν θα πλη­γεί το TTF, το μεγα­λύ­τε­ρο χρη­μα­τι­στή­ριο φυσι­κού αερί­ου στην Ευρώ­πη, που λει­τουρ­γεί στο έδα­φός της.

Από την άλλη, ορι­σμέ­νες χώρες της κεντρι­κής και της ανα­το­λι­κής Ευρώ­πης είναι επι­φυ­λα­κτι­κές έως και ξεκά­θα­ρα αρνη­τι­κές, φοβού­με­νες ότι το μέτρο μπο­ρεί να τις απο­κό­ψει εντε­λώς από τις προ­μή­θειες αερί­ου που ήδη είναι μειωμένες.

Η προ­ε­δρεύ­ου­σα της ΕΕ για το τρέ­χον εξά­μη­νο, Τσε­χία, ανα­κοί­νω­σε την Τετάρ­τη ότι δια­φω­νεί με την επι­βο­λή πλα­φόν στο φυσι­κό αέριο, θεω­ρώ­ντας ότι «απο­τε­λεί ένα πολι­τι­κό εργα­λείο και όχι μια απο­τε­λε­σμα­τι­κή λύση». Τη σκυ­τά­λη πήραν σήμε­ρα και άλλες χώρες όπως η Πολω­νία, η Ουγ­γα­ρία, η Σλο­βα­κία αλλά και η Βουλγαρία.

Επί­σης, η Γερ­μα­νία, η αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα των μονο­πω­λί­ων της οποί­ας εξαρ­τά­ται από το ρωσι­κό αέριο, έχει δηλώ­σει ότι είναι επι­φυ­λα­κτι­κή σχε­τι­κά με την ιδέα.

Σε τρο­χιά δια­φο­ρο­ποί­η­σης από την πρό­τα­ση της Κομι­σιόν για πλα­φόν μόνο στο ρωσι­κό φυσι­κό αέριο φαί­νε­ται πως κινεί­ται και η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση. Ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος, Γ. Οικο­νό­μου, δήλω­σε με νόη­μα πως «τα μέτρα που ειση­γού­μα­στε θα πρέ­πει κυρί­ως να απο­σκο­πούν στο πώς θα έχου­με περισ­σό­τε­ρα οφέ­λη και όχι πώς θα ενδε­χο­μέ­νως θα δημιουρ­γή­σουν προ­βλή­μα­τα σε μας που τα απο­φα­σί­ζου­με και τα εφαρ­μό­ζου­με» ενώ και ο υπουρ­γός Ενέρ­γειας, Κ. Σκρέ­κας, ανα­μέ­νε­ται να θέσεις στην αυρια­νή σύνο­δο των Υπουρ­γών Ενέρ­γειας τις ενστά­σεις της ελλη­νι­κής πλευράς.

Σε κάθε περί­πτω­ση, άσχε­τα από την έκβα­ση αυτών των παζα­ριών, τα κρά­τη — μέλη, ετοι­μά­ζο­νται για δρα­στι­κές περι­κο­πές στην κατα­νά­λω­ση ενέρ­γειας από τα νοι­κο­κυ­ριά, μετα­φέ­ρο­ντας στις πλά­τες τους, τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς αντα­γω­νι­σμούς, πλευ­ρά των οποί­ων είναι οι κυρώ­σεις κατά της Ρωσί­ας και ο ενερ­γεια­κός πόλε­μος. Η πρό­τα­ση δε της Κομι­σιόν συνη­γο­ρεί προς μια τέτοια κατεύ­θυν­ση, προ­βλέ­πο­ντας υπο­χρε­ω­τι­κό στό­χο για μεί­ω­ση της χρή­σης ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας στις ώρες αιχμής.

Πηγή: 902>gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο