Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΕ: Ενέκρινε πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για την αναγνώριση των «Λ.Δ του Ντονμπάς»

Πακέ­το μέτρων για να απα­ντή­σει στην από­φα­ση της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας να προ­χω­ρή­σει στην ανα­γνώ­ρι­ση των μη κυβερ­νη­τι­κά ελεγ­χό­με­νων περιο­χών των περι­φε­ρειών Ντό­νε­τσκ και Λου­γκάνσκ της Ουκρα­νί­ας ως ανε­ξάρ­τη­τες οντό­τη­τες ενέ­κρι­νε σήμε­ρα το Συμ­βού­λι­ιοο της ΕΕ, καθώς και στην επα­κό­λου­θη από­φα­ση για απο­στο­λή ρωσι­κών στρα­τευ­μά­των σε αυτές τις περιοχές.

«Τέτοιες απο­φά­σεις είναι παρά­νο­μες και απα­ρά­δε­κτες. Παρα­βιά­ζουν το διε­θνές δίκαιο, την εδα­φι­κή ακε­ραιό­τη­τα και την κυριαρ­χία της Ουκρα­νί­ας, τις διε­θνείς δεσμεύ­σεις της Ρωσί­ας και κλι­μα­κώ­νουν περαι­τέ­ρω την κρί­ση» ανα­φέ­ρει ο Ύπα­τος Εκπρό­σω­πος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ.

Το πακέ­το που συμ­φω­νή­θη­κε σήμε­ρα περιλαμβάνει:

Στο­χευ­μέ­να περιο­ρι­στι­κά μέτρα

Εντός του υφι­στά­με­νου πλαι­σί­ου για τις κυρώ­σεις, η ΕΕ θα επε­κτεί­νει τα περιο­ρι­στι­κά μέτρα για να καλύ­ψει και τα 351 μέλη της Ρωσι­κής Κρα­τι­κής Δού­μας, που ψήφι­σαν στις 15 Φεβρουα­ρί­ου υπέρ της έκκλη­σης προς τον Πρό­ε­δρο Πού­τιν να ανα­γνω­ρί­σει την ανε­ξαρ­τη­σία των αυτο­α­πο­κα­λού­με­νων «δημο­κρα­τιών» του Ντό­νε­τσκ και του Λουχάνσκ.

Επι­πλέ­ον, θα επι­βλη­θούν στο­χευ­μέ­να περιο­ρι­στι­κά μέτρα σε επι­πλέ­ον 27 άτο­μα και οντό­τη­τες υψη­λού προ­φίλ, που δια­δρα­μά­τι­σαν ρόλο στην υπο­νό­μευ­ση ή την απει­λή της εδα­φι­κής ακε­ραιό­τη­τας, της κυριαρ­χί­ας και της ανε­ξαρ­τη­σί­ας της Ουκρα­νί­ας. Αυτά περι­λαμ­βά­νουν φορείς λήψης απο­φά­σε­ων, όπως μέλη της κυβέρ­νη­σης, που συμ­με­τεί­χαν στις παρά­νο­μες απο­φά­σεις, τρά­πε­ζες και επιχειρηματίες/ολιγάρχες που υπο­στη­ρί­ζουν οικο­νο­μι­κά ή υλι­κά τις ρωσι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες στα εδά­φη του Ντό­νε­τσκ και του Λου­χάνσκ ή επω­φε­λού­νται από αυτές, ανώ­τε­ρους στρα­τιω­τι­κούς, που έπαι­ξαν ρόλο στις ενέρ­γειες εισβο­λής και απο­στα­θε­ρο­ποί­η­σης και άτο­μα που είχαν ηγε­τι­κό ρόλο στον πόλε­μο παρα­πλη­ρο­φό­ρη­σης κατά της Ουκρανίας.

Τα περιο­ρι­στι­κά μέτρα περι­λαμ­βά­νουν δέσμευ­ση περιου­σια­κών στοι­χεί­ων και απα­γό­ρευ­ση διά­θε­σης κεφα­λαί­ων στα άτο­μα και τις οντό­τη­τες που είναι στη λίστα. Επι­πλέ­ον, η ταξι­διω­τι­κή απα­γό­ρευ­ση που ισχύ­ει για τα πρό­σω­πα που ανα­φέ­ρο­νται στον κατά­λο­γο εμπο­δί­ζει την είσο­δο ή τη διέ­λευ­ση από το έδα­φος της ΕΕ.

Περιο­ρι­σμοί στις οικο­νο­μι­κές σχέ­σεις με τις μη ελεγ­χό­με­νες από την κυβέρ­νη­ση περιο­χές των περι­φε­ρειών Ντό­νε­τσκ και Λουχάνσκ

Τα νέα μέτρα θα στο­χεύ­ουν στο εμπό­ριο από τις δύο μη ελεγ­χό­με­νες από την κυβέρ­νη­ση περιο­χές προς και από την ΕΕ, ώστε να δια­σφα­λι­στεί ότι οι υπεύ­θυ­νοι θα νιώ­σουν ξεκά­θα­ρα τις οικο­νο­μι­κές συνέ­πειες των παρά­νο­μων και επι­θε­τι­κών ενερ­γειών τους.

Η σημε­ρι­νή από­φα­ση θα θεσπί­σει ειδι­κό­τε­ρα απα­γό­ρευ­ση εισα­γω­γής αγα­θών από τις μη κυβερ­νη­τι­κά ελεγ­χό­με­νες περιο­χές των περι­φε­ρειών Ντό­νε­τσκ και Λου­χάνσκ, περιο­ρι­σμούς στο εμπό­ριο και τις επεν­δύ­σεις που σχε­τί­ζο­νται με ορι­σμέ­νους οικο­νο­μι­κούς τομείς, απα­γό­ρευ­ση παρο­χής του­ρι­στι­κών υπη­ρε­σιών και απα­γό­ρευ­ση εξα­γω­γών για ορι­σμέ­να αγα­θά και τεχνολογίες.

Οικο­νο­μι­κοί περιορισμοί

Το Συμ­βού­λιο απο­φά­σι­σε την εισα­γω­γή τομε­α­κής απα­γό­ρευ­σης για τη χρη­μα­το­δό­τη­ση της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας, της κυβέρ­νη­σής της και της Κεντρι­κής Τρά­πε­ζας. Περιο­ρί­ζο­ντας την ικα­νό­τη­τα του ρωσι­κού κρά­τους και της κυβέρ­νη­σης να έχουν πρό­σβα­ση στις αγο­ρές κεφα­λαί­ων και στις χρη­μα­το­πι­στω­τι­κές αγο­ρές και υπη­ρε­σί­ες της ΕΕ, η ΕΕ στο­χεύ­ει να περιο­ρί­σει τη χρη­μα­το­δό­τη­ση επι­θε­τι­κών πολι­τι­κών και πολι­τι­κών κλιμάκωσης.

Η ΕΕ προ­τρέ­πει τη Ρωσία να ανα­κα­λέ­σει την ανα­γνώ­ρι­ση των μη κυβερ­νη­τι­κά ελεγ­χό­με­νων περιο­χών των περι­φε­ρειών του Ντό­νε­τσκ και του Λου­χάνσκ, να τηρή­σει τις δεσμεύ­σεις της, να τηρή­σει το διε­θνές δίκαιο και να επι­στρέ­ψει στις συζη­τή­σεις στο πλαί­σιο του φορ­μάτ της Νορ­μαν­δί­ας και της Τρι­με­ρούς Ομά­δας Επα­φής. Η ΕΕ καλεί επί­σης τα άλλα κρά­τη να μην ακο­λου­θή­σουν την παρά­νο­μη από­φα­ση της Ρωσί­ας να ανα­γνω­ρί­σει αυτή την ανα­κη­ρυ­χθεί­σα ανεξαρτησία.

Η ΕΕ είναι έτοι­μη να υιο­θε­τή­σει γρή­γο­ρα ευρύ­τε­ρες πολι­τι­κές και οικο­νο­μι­κές κυρώ­σεις σε περί­πτω­ση ανά­γκης και επα­να­λαμ­βά­νει την ακλό­νη­τη υπο­στή­ρι­ξή της και τη δέσμευ­σή της στην ανε­ξαρ­τη­σία, την κυριαρ­χία και την εδα­φι­κή ακε­ραιό­τη­τα της Ουκρα­νί­ας εντός των διε­θνώς ανα­γνω­ρι­σμέ­νων συνό­ρων της.

ΑΠΕ-ΜΠΕ.

ΚΚΕ: Κανέ­να ελλη­νι­κό στρα­τιω­τι­κό σώμα στην Ουκρα­νία! Εδώ και τώρα να κλεί­σουν οι βάσεις ΗΠΑ-ΝΑΤΟ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο