Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΕ του πολέμου

Με «πολε­μι­κό ανα­κοι­νω­θέν» ισο­δυ­να­μούν τα Συμπε­ρά­σμα­τα της χτε­σι­νής Συνό­δου Κορυ­φής της ΕΕ, που ρίχνει κι άλλο «λάδι στη φωτιά» της ιμπε­ρια­λι­στι­κής σύγκρου­σης σε Ουκρα­νία και Μέση Ανατολή.

Επα­να­λαμ­βά­νο­ντας «την πλή­ρη και ατα­λά­ντευ­τη υπο­στή­ρι­ξη στην Ουκρα­νία», το Ευρω­παϊ­κό Συμ­βού­λιο καλεί «να παρα­σχε­θούν επει­γό­ντως στην Ουκρα­νία μέσα αερά­μυ­νας, να επι­τα­χυν­θεί και να εντα­θεί κάθε ανα­γκαία στρα­τιω­τι­κή βοή­θεια, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων βλη­μά­των πυρο­βο­λι­κού και πυραύ­λων».

Ζελέν­σκι: Χωρίς τη βοή­θεια των ΗΠΑ, οι ουκρα­νι­κές δυνά­μεις θα πρέ­πει να υποχωρήσουν

Καλεί δηλα­δή τα κρά­τη — μέλη να στεί­λουν επι­πλέ­ον και ανα­βαθ­μι­σμέ­νο πολε­μι­κό υλι­κό στο καθε­στώς Ζελέν­σκι, κλι­μα­κώ­νο­ντας τον πόλε­μο ΝΑΤΟ — Ρωσί­ας στο έδα­φος της Ουκρα­νί­ας, που κιν­δυ­νεύ­ει ανά πάσα στιγ­μή να γενι­κευ­τεί, με κατα­στρο­φι­κές συνέ­πειες για όλους τους λαούς της Ευρώπης.

Ο Ζελέν­σκι «καρ­φώ­νει» Μητσο­τά­κη για μυστι­κές συμ­φω­νί­ες με το Κίεβο

Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ αντα­πο­κρί­νε­ται από τους πρώ­τους σ’ αυτές τις απο­φά­σεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, έχο­ντας αυξή­σει κατα­κό­ρυ­φα τη συμ­βο­λή της στον πολε­μι­κό εξο­πλι­σμό της Ουκρα­νί­ας, μέχρι και με απα­γο­ρευ­μέ­να όπλα λευ­κού φωσφόρου.

Παί­ζει ταυ­τό­χρο­να και ρόλο δια­κο­μι­στή, για να φτά­σει η ΝΑΤΟι­κή «βοή­θεια» στον προ­ο­ρι­σμό της μέσω της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης. Ετσι θα γίνει και με τα δεκά­δες κοντέι­νερ με αμε­ρι­κα­νι­κό πολε­μι­κό υλι­κό, που έχει απο­θη­κεύ­σει η κυβέρ­νη­ση σε άγνω­στη τοπο­θε­σία και ετοι­μά­ζε­ται να προ­ω­θή­σει σε λίγες μέρες για τις πολε­μι­κές ανά­γκες του ΝΑΤΟ.

Θυμί­ζου­με ότι γι’ αυτήν την επι­κίν­δυ­νη παρ­τί­δα, που απο­κά­λυ­ψε ο «Ριζο­σπά­στης», η κυβέρ­νη­ση δεν έχει δώσει την παρα­μι­κρή εξή­γη­ση, κρα­τώ­ντας στα «μαύ­ρα σκο­τά­δια» τον λαό για τις βρώ­μι­κες δου­λειές της με το ΝΑΤΟ.

Αλλά και στο μέτω­πο της Μέσης Ανα­το­λής, το Ευρω­παϊ­κό Συμ­βού­λιο στέλ­νει τελε­σί­γρα­φα και απει­λές στο Ιράν, παί­ζο­ντας ρόλο «μπρο­στι­νού» του Ισρα­ήλ, που είναι κρά­τος — δολο­φό­νος και σερί­φης του ευρω­α­τλα­ντι­σμού στην περιοχή.

Την ώρα που η κυβέρ­νη­ση Νετα­νιά­χου σχε­διά­ζει ταυ­τό­χρο­να και σε συνεν­νό­η­ση με τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ την εξό­ντω­ση των Παλαι­στι­νί­ων στη Ράφα και ένα νέο πολε­μι­κό πλήγ­μα στο Ιράν, το Ευρω­παϊ­κό Συμ­βού­λιο του ζεσταί­νει την πλά­τη και δίνει το «πρά­σι­νο φως» για να κλι­μα­κώ­σει τα ιμπε­ρια­λι­στι­κά εγκλή­μα­τα στην περιοχή.

Ο Νετα­νιά­χου επι­βε­βαιώ­νει την επερ­χό­με­νη στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση στη Ράφα

Στα Συμπε­ρά­σμα­τα της Συνό­δου, η ΕΕ «κατα­δι­κά­ζει σθε­να­ρά και απε­ρί­φρα­στα την επί­θε­ση του Ιράν κατά του Ισρα­ήλ», σαν να μην υπήρ­ξε ποτέ η δολο­φο­νι­κή ισραη­λι­νή επί­θε­ση στο προ­ξε­νείο του Ιράν στη Δαμα­σκό, που εκτό­ξευ­σε την έντα­ση στην περιοχή!

Κι ενώ η ΕΕ απο­θε­ώ­νει για άλλη μια φορά το …ιερό «δικαί­ω­μα του Ισρα­ήλ στην αυτο­ά­μυ­να», σε μια κρί­σι­μη φάση για όλη τη Μέση Ανα­το­λή, όπου οι λαοί σε όλο τον πλα­νή­τη κρα­τά­νε την ανά­σα τους μπρο­στά στον κίν­δυ­νο να υπάρ­ξει μεγά­λη ανά­φλε­ξη, το Ευρω­παϊ­κό Συμ­βού­λιο, με την υπο­γρα­φή και της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης, απει­λεί το Ιράν «και τις δυνά­μεις που ενερ­γούν για λογα­ρια­σμό του να στα­μα­τή­σουν όλες τους τις επι­θέ­σεις», ανα­κοι­νώ­νο­ντας «περαι­τέ­ρω περιο­ρι­στι­κά μέτρα» σε βάρος του.

Κατά τα άλλα, συστή­νει «τη μέγι­στη δυνα­τή αυτο­συ­γκρά­τη­ση σε όλα τα μέρη» και «δια­τη­ρεί ακέ­ραιη τη δέσμευ­σή της να συμ­βά­λει στην απο­κλι­μά­κω­ση και στην ασφά­λεια στην περιο­χή». Ραντί­ζουν με βεν­ζί­νη τη φωτιά και φορά­νε τον μαν­δύα του ειρη­νο­ποιού, συστή­νο­ντας …αυτο­συ­γκρά­τη­ση!

Αυτό είναι το πραγ­μα­τι­κό πρό­σω­πο της ΕΕ του πολέ­μου και της εκμε­τάλ­λευ­σης, που δαπα­νά 240 δισ. ευρώ για εξο­πλι­σμούς, ενώ οι λαοί της γονα­τί­ζουν από την ακρί­βεια. Που ετοι­μά­ζει ευρω­στρα­τό 5.000 μάχι­μων στρα­τιω­τι­κών για να ανα­βαθ­μί­σει τη συμ­με­το­χή της σε ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις όπου Γης.

Αυτές τις αποφάσεις στηρίζουν στη χώρα μας η κυβέρνηση και όλα τα άλλα κόμματα του ευρωατλαντικού τόξου. Γι’ αυτό πρέπει και στις ευρωεκλογές να πάρουν το μήνυμα πως ο λαός δεν ανέχεται τα πολεμοκάπηλα σχέδιά τους και την εμπλοκή της χώρας.
Με ακόμα πιο ισχυρό ΚΚΕ να δυναμώσει το ρεύμα καταδίκης και αμφισβήτησης της βάρβαρης πολιτικής τους.

Οι λαοί μπο­ρούν να ζήσουν καλύ­τε­ρα, χωρίς πολέ­μους, φτώ­χεια και εκμε­τάλ­λευ­ση. Με οργα­νω­μέ­νη λαϊ­κή αντε­πί­θε­ση σε κάθε χώρα, να ανοί­ξει ο δρό­μος για μια πραγ­μα­τι­κή Ευρώ­πη της ειρή­νης και της ευη­με­ρί­ας των λαών, απαλ­λαγ­μέ­νης από τα δεσμά του καπιταλισμού.

Πηγή Ριζο­σπά­στης

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο