Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εθνική Τράπεζα: Απορρίπτει έμβασμα με προορισμό την Κούβα επικαλούμενη «λόγους εσωτερικής πολιτικής»

Τον Ιού­νη, με αφορ­μή την προ­σπά­θεια ιμπε­ρια­λι­στι­κής επέμ­βα­σης στην Κού­βα, οι εκδό­σεις «Ατέ­χνως» έτρε­ξαν μια σύντο­μης διάρ­κεια προ­σπά­θεια ενί­σχυ­σης της Κού­βας μέσω της δια­κί­νη­σης της ποι­η­τι­κής συλ­λο­γής «Ο μεγά­λος ζωο­λο­γι­κός κήπος» του Νικο­λάς Γκι­γιέν σε απο­δό­ση Γιάν­νη Ρίτσου.

Μέσα σε λίγες μόνο μέρες συγκε­ντρώ­θη­κε το ποσό των 600 ευρώ το οποίο, σε συνεν­νό­η­ση με την πρε­σβεία της Κού­βας, προ­σπα­θή­σα­με να στεί­λου­με με έμβα­σμα στην Κού­βα μέσω του ειδι­κού τρα­πε­ζι­κού λογα­ρια­σμού στην «Banco de Fomento Internacional» (BFI Bank) που έχουν ανοί­ξει οι κου­βα­νι­κές αρχές.

Και ενώ η δια­δι­κα­σία έγι­νε έτσι όπως ακρι­βώς προ­βλέ­πο­νταν, με βάση την πρα­κτι­κή της ελλη­νι­κής τρά­πε­ζας (Εθνι­κή Τρά­πε­ζα της Ελλά­δος), μετά από μερι­κές μέρες το ποσό γύρι­σε πίσω. Οι Εκδό­σεις «Ατέ­χνως», όπως ήταν επό­με­νο, ζήτη­σαν εξη­γή­σεις από την τρά­πε­ζα: Για­τί δεν ολο­κλη­ρώ­θη­κε η συναλ­λα­γή και το έμβα­σμα επέ­στρε­ψε πίσω; Μπο­ρεί ή όχι ο Έλλη­νας πολί­της να στεί­λει έμβα­σμα στην Κούβα;

ethniki trapeza

Η Εθνι­κή Τρά­πε­ζα απά­ντη­σε. Μόνο που η απά­ντη­σή της όχι μόνο δεν διευ­κρι­νί­ζει με ξεκά­θα­ρο και σαφή τρό­πο το λόγο που τα χρή­μα­τα δεν εστά­λη­σαν στην Κού­βα, αλλά δημιουρ­γεί επι­πλέ­ον ερω­τή­μα­τα. «Θα θέλα­με να σας ενη­με­ρώ­σου­με πως κατό­πιν ελέγ­χων που διε­νερ­γού­νται για κάθε έμβα­σμα τον εν λόγω έμβα­σμα ακυ­ρώ­θη­κε για λόγους εσω­τε­ρι­κής πολι­τι­κής» ήταν η απά­ντη­ση της τράπεζας.

ethniki trapez 1

Εύλο­γα γεν­νιού­νται ερω­τή­μα­τα: Ποιοί λόγοι «εσω­τε­ρι­κής πολι­τι­κής» της Εθνι­κής Τρά­πε­ζας επι­βάλ­λουν την ακύ­ρω­ση εμβά­σμα­τος προς στην Κού­βα; Σχε­τί­ζε­ται, ή όχι, η μη πραγ­μα­το­ποί­η­ση της συναλ­λα­γής με την πολι­τι­κή του οικο­νο­μι­κού, εμπο­ρι­κού και χρη­μα­το­πι­στω­τι­κού απο­κλει­σμού που έχουν επι­βάλ­λει οι ΗΠΑ ενά­ντια στην Κούβα;

Θεω­ρή­σα­με ανα­γκαίο να ζητή­σου­με άμε­σα περαι­τέ­ρω εξη­γή­σεις από το αρμό­διο τμή­μα της Εθνι­κής Τρά­πε­ζας, καθώς και να ενη­με­ρώ­σου­με για το θέμα την Πρε­σβεία της Κού­βας στην Ελλά­δα. Ταυ­τό­χρο­να, αισθα­νό­μα­στε χρέ­ος να ενη­με­ρώ­σου­με για την εξέ­λι­ξη αυτή τους φίλους της Κού­βας στην Ελλά­δα και το ανα­γνω­στι­κό μας κοι­νό το οποίο με αγά­πη και ενδια­φέ­ρον αγκά­λια­σε την προ­σπά­θεια συγκέ­ντρω­σης οικο­νο­μι­κής βοή­θειας για το Νησί της Επανάστασης.

Βρι­σκό­μα­στε εν ανα­μο­νή διευ­κρι­νι­στι­κών — και πει­στι­κών, ευελ­πι­στού­με — απα­ντή­σε­ων εκ μέρους της Εθνι­κής Τρά­πε­ζας της Ελλά­δος και ανα­λό­γως θα κινηθούμε.

Εκδό­σεις Ατέχνως

«Ο Μεγά­λος Ζωο­λο­γι­κός Κήπος» του Νικο­λάς Γκι­γιέν, από­δο­ση Γιάν­νη Ρίτσου

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο