Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εθνικιστικό κρεσέντο από βουλευτή της ΝΔ: «Πάλιν με χρόνους με καιρούς πάλιν δικιά μας θάναι»

Σε εθνι­κι­στι­κό παρα­λή­ρη­μα επι­δό­θη­κε ο βου­λευ­τής Καστο­ριάς της ΝΔ Ζήσης Τζη­κα­λά­γιας, με αφορ­μή την απα­ρά­δε­κτη από­φα­ση για μετα­τρο­πή της Αγί­ας Σοφί­ας σε τζα­μί, μέσω ανάρ­τη­σης του στην ιστο­σε­λί­δα του.

Αφού προ­τάσ­σει τον… πολι­τι­σμό απέ­να­ντι στη βαρ­βα­ρό­τη­τα της Τουρ­κί­ας, ο βου­λευ­τής βγά­ζει απ’ το συρ­τά­ρι της εθνι­κι­στι­κής-σοβι­νι­στι­κής μαυ­ρί­λας τα περί «πάλιν με χρό­νους με και­ρούς πάλιν δικιά μας θάναι», θυμί­ζο­ντας μας πως ο «χρυ­σαυ­γι­τι­σμός» ευδο­κι­μεί για τα καλά στις παρυ­φές του κυβερ­νώ­ντος κόμματος.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, ο βου­λευ­τής της ΝΔ έγραψε:

«Στην βαρ­βα­ρό­τη­τα της Τουρ­κί­ας προ­τάσ­σου­με τον πολι­τι­σμό μας. Με την πέν­να και την μου­σι­κή μας ακτι­νο­βο­λού­με στην οικου­μέ­νη. Αν κιν­δυ­νέ­ψουν όμως τα ιερά και τα όσια μας πιά­νου­με και το ντου­φέ­κι. Για­τί μέσα μας δεν έσβη­σε ο θρύ­λος πως πάλιν με χρό­νους με και­ρούς πάλιν δικιά μας θάναι».

Τέτοιου είδους από­ψεις απο­τε­λούν την άλλη όψη του τουρ­κι­κού εθνι­κι­σμού και σοβι­νι­σμού. Έχουν την ίδια απε­χθή και επι­κίν­δυ­νη για τους λαούς μορ­φή. Ασφα­λώς, ο βου­λευ­τής της ΝΔ — που είναι έτοι­μος να «πιά­σει το ντου­φέ­κι» — δεν αρθρώ­νει κου­βέ­ντα για τους «στρα­τη­γι­κούς εταί­ρους» της κυβέρ­νη­σης του, την ΕΕ, το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ, που κάνουν πλά­τες στον Ερντο­γάν. Ονει­ρεύ­ε­ται, ωστό­σο, να… πάρει πίσω την Κωνσταντινούπολη.

Μετά από αυτό του το παρα­λή­ρη­μα, δε μπο­ρού­με να απο­φύ­γου­με τον πει­ρα­σμό να του ευχη­θού­με: Άντε και στην κόκ­κι­νη μηλιά!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο