Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εθνικό Θέατρο: «Πάμε Επίδαυρο» — Ειδική προσφορά

Το Εθνι­κό Θέα­τρο συνε­χί­ζει για πέμ­πτη χρο­νιά τη δρά­ση «Πάμε Επί­δαυ­ρο», που αφο­ρά σε ειδι­κά πακέ­τα προ­σφο­ρών για την παρα­κο­λού­θη­ση των παρα­στά­σε­ών του στο Αρχαίο Θέα­τρο Επι­δαύ­ρου, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της μεταφοράς.

Η συγκε­κρι­μέ­νη δρά­ση επαν­δρώ­νε­ται και με θεα­τρο­λό­γους, οι οποί­οι καθ’ οδόν πραγ­μα­το­ποιούν παρου­σί­α­ση και ανά­λυ­ση των έργων στο κοι­νό, ενώ κατά την επι­στρο­φή, ακο­λου­θεί ανταλ­λα­γή από­ψε­ων και απο­τί­μη­ση της εμπειρίας.

Πρό­κει­ται για τις παρα­στά­σεις «Ορέ­στεια» του Αισχύ­λου 28 και 29 Ιού­νη και «Ικέ­τι­δες» του Ευρι­πί­δη 5 και 6 Ιούλη.

epidauros 1Τρεις σκη­νο­θέ­τι­δες, στην πρώ­τη τους εμφά­νι­ση στην Επί­δαυ­ρο, παρου­σιά­ζουν σε ενιαία παρά­στα­ση την «Ορέ­στεια» του Αισχύ­λου, τη μονα­δι­κή σωζό­με­νη τρι­λο­γία του αρχαί­ου δρά­μα­τος, με την ίδια δημιουρ­γι­κή ομά­δα ηθο­ποιών και συντελεστών.

Τον «Αγα­μέ­μνο­να» σκη­νο­θε­τεί η Ιώ Βουλ­γα­ρά­κη, τις «Χοη­φό­ρους» η Λίλ­λυ Μελε­μέ και τις «Ευμε­νί­δες» η Γεωρ­γία Μαυραγάνη.

Οι «Ικέ­τι­δες» του Ευρι­πί­δη, σε σκη­νο­θε­σία Στά­θη Λιβα­θη­νού, ανε­βαί­νουν σε συμπα­ρα­γω­γή του Εθνι­κού Θεά­τρου με τον Θεα­τρι­κό Οργα­νι­σμό Κύπρου. Οι μητέ­ρες των Αργεί­ων στρα­τη­γών που έχα­σαν τη ζωή τους στη Θήβα, προ­σφεύ­γουν στον βασι­λιά της Αθή­νας, Θησέα, ζητώ­ντας τη βοή­θειά του, για­τί οι Θηβαί­οι κρα­τούν τους νεκρούς και δεν επι­τρέ­πουν την ταφή τους. Η τρα­γω­δία, γραμ­μέ­νη το 422 π.Χ., φέρ­νει τον από­η­χο αλη­θι­νού γεγο­νό­τος, όταν οι Θηβαί­οι νίκη­σαν τους Αθη­ναί­ους, σε μάχη δύο χρό­νια πριν και για μέρες δεν τους επέ­τρε­παν να θάψουν τους νεκρούς τους.

Η προ­σφο­ρά για το άνω διά­ζω­μα είναι στα 16 ευρώ και στο κάτω διά­ζω­μα στα 26.

Κρα­τή­σεις για την ειδι­κή προ­σφο­ρά: Δευ­τέ­ρα — Παρα­σκευή 8.00 — 16.00, τηλ. 2107001468 και στο email: [email protected]‑t.gr.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο