Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εθνικό Θέατρο: «Ψηλά από τη γέφυρα» 

Ένα από τα εμβλη­μα­τι­κό­τε­ρα θεα­τρι­κά κεί­με­να του εικο­στού αιώ­να έρχε­ται για πρώ­τη φορά στη σκη­νή του Εθνι­κού Θεά­τρου μέσα από τη σύγ­χρο­νη και διεισ­δυ­τι­κή ματιά της Νικαί­της Κοντού­ρη. Πρό­κει­ται για το έργο «Ψηλά από τη γέφυ­ρα», του αμε­ρι­κα­νού συγ­γρα­φέα Άρθουρ Μίλ­λερ, ο οποί­ος με αφορ­μή ένα πραγ­μα­τι­κό γεγο­νός, στή­νει ένα σχε­δόν αστυ­νο­μι­κής ροής δρά­μα, άμε­σα επη­ρε­α­σμέ­νο ως προς τη δομή του από την αρχαία ελλη­νι­κή τραγωδία.

Υπό­θε­ση: Αμε­ρι­κή, Μπρού­κλιν, δεκα­ε­τία του ’50. Μετα­νά­στες από όλα τα μέρη της γης φθά­νουν για να ανα­ζη­τή­σουν ένα καλύ­τε­ρο αύριο. Κάποιοι από αυτούς παρά­νο­μα. Άνθρω­ποι κάθε λογής που ανα­ζη­τούν το αμε­ρι­κά­νι­κο όνει­ρο και την επι­τυ­χία, απο­φα­σι­σμέ­νοι να τα κατα­φέ­ρουν. Μια πορεία που συχνά παρε­κτρέ­πε­ται και οδη­γεί τους πρω­τα­γω­νι­στές της στην Ύβρη.

Μετά­φρα­ση: Νικαί­τη Κοντού­ρη — Γιώρ­γος Κιμούλη

Σκη­νο­θε­σία — Δια­σκευή : Νικαί­τη Κοντούρη

Σκη­νι­κά — Κοστού­μια: Γιώρ­γος Πάτσας

Φωτι­σμοί: Λευ­τέ­ρης Παυλόπουλος

Μου­σι­κή: Σοφία Καμαγιάννη

Επι­μέ­λεια Κίνη­σης: Αγνή Παπα­δέ­λη — Ρωσσέτου

Βίντεο: Γιώρ­γος Ζώης

Βοη­θός σκη­νο­θέ­τη: Θάλεια Γρίβα

Δια­νο­μή: Ilya Algaer, Θάλεια Γρί­βα, Πάρις Θωμό­που­λος, Μαρία Κεχα­γιό­γλου, Γιώρ­γος Κιμού­λης, Κώστας Κορά­κης, Ανα­στά­σης — Συμε­ών Λαου­λά­κης, Γιώρ­γος Ματζιά­ρης, Ηλιά­να Μαυ­ρο­μά­τη, Αλέ­ξαν­δρος Μαυ­ρό­που­λος, Στά­θης Πανα­γιω­τί­δης, Τάσος Πυρ­γιέ­ρης, Κώστας Φαλε­λά­κης, Νικό­λας Χανα­κού­λας, Νίκος Χατζόπουλος,

Μου­σι­κός επί σκη­νής: Χρή­στος Καλ­κά­νης (κλα­ρι­νέ­το)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο