Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εικαστική έκθεση Ειρήνης Μπαδόλα

Με μεγά­λη μας χαρά σας προ­σκα­λού­με στα εγκαί­νια της έκθε­σης μας,με σκο­πό να σας παρου­σιά­σου­με παλιές αλλα και κυρί­ως νέες εικα­στι­κές δημιουργίες!

Την Πέμ­πτη 8/10/15 και ώρα 20:00μ.μ θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν τα εγκαί­νια της έκθε­σης της κ.Μπαδόλα,σε συνερ­γα­σία με την καθη­γή­τρια του Πανε/μιου Θεσ­σα­λο­νί­κης Ρεγ­γί­να Αργυράκη,στον πολυ­χώ­ρο “Αγγέ­λων Βήμα” (Σατω­βριάν­δου 36, Ομόνοια).

“Η Ειρή­νη Μπα­δό­λα με μακριά πορεία στην ζωγρα­φι­κή, επι­στρα­τεύ­ει τον προ­βλη­μα­τι­σμό του Πικάσ­σο για ανα­σχη­μα­τι­σμό των έθνικ και τοτε­μι­κών στοι­χεί­ων. Βεβαί­ως, εμμέ­νει ισχυ­ρά στην καθα­ρό­τη­τα του σχε­δί­ου, αλλά επεμ­βαί­νει στο ανα­με­νό­με­νο σχή­μα του δυτι­κό­τρο­που τελά­ρου, αλλά­ζο­ντας την οριο­θέ­τη­ση των έργων.Οι ισχυ­ρές υφέ­σεις υπο­κα­θι­στούν την εικο­νι­στι­κή αφή­γη­ση που σμι­κρύ­νε­ται έως εξα­φα­νί­σε­ως. Σε ένα κόσμο δια­με­τα­κο­μι­ζό­με­νων προ­σφύ­γων, το δυτι­κό μάτι καλεί­ται να δει ευπρο­σή­γο­ρα τις άγριες φυλε­τι­κές μνήμες.”

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο