Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εικόνες σοκ στον «Ευαγγελισμό»: Εξαντλημένοι υγειονομικοί κοιμούνται στο πάτωμα

Εξα­ντλη­μέ­νοι και υπό κατάρ­ρευ­ση είναι υγειο­νο­μι­κοί που εφη­με­ρεύ­ουν σε κλι­νι­κές Covid-19 στο Νοσο­κο­μείο «Ευαγ­γε­λι­σμός»!

Οι απο­κα­λυ­πτι­κές εικό­νες δεί­χνουν ειδι­κευό­με­νους να προ­σπα­θούν να ξεκου­ρα­στούν στο πάτω­μα! Ξαπλώ­νουν πάνω σε στρώ­μα­τα που έχουν απλώ­σει στο πάτω­μα για να κατα­φέ­ρουν να πάρουν δυνά­μεις για να συνε­χί­σουν τη μάχη που δίνουν στην πρώ­τη γραμ­μή αντι­με­τώ­πι­σης της πανδημίας.

Μια ακό­μα από­δει­ξη ότι τα δημό­σια νοσο­κο­μεία και οι υγειο­νο­μι­κοί έχουν «γονα­τί­σει» και πως είναι επι­τα­κτι­κή η ικα­νο­ποί­η­ση των αιτη­μά­των για ουσια­στι­κή ενί­σχυ­ση του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγεί­ας και άμε­ση και πραγ­μα­τι­κή επί­τα­ξη του ιδιω­τι­κού τομέα.

902.gr.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο