Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΙΝΑΠ: Μεγάλη άνοδος της ΔΗΠΑΚ στις εκλογές της μεγαλύτερης ένωσης νοσοκομειακών γιατρών

Μεγά­λη άνο­δος της ΔΗΠΑΚ στις εκλο­γές της Ένω­σης Ιατρών Νοσο­κο­μεί­ων Αθή­νας — Πει­ραιά (ΕΙΝΑΠ), της μεγα­λύ­τε­ρης ένω­σης νοσο­κο­μεια­κών για­τρών της χώρας.

Ενώ η ορι­στι­κή κατα­μέ­τρη­ση δεν έχει ολο­κλη­ρω­θεί, η ΔΗΠΑΚ κατα­γρά­φει άνο­δο σχε­δόν 300 ψήφων με περί­που 1.200 νοσο­κο­μεια­κούς για­τρούς στην Αττι­κή να στη­ρί­ζουν τα ψηφο­δέλ­τιά της, κατα­γρά­φο­ντας ποσο­στό της τάξης του 30% και αυξά­νο­ντας τις έδρες της σε 4 μετά από 30 χρόνια.

Η ΔΗΠΑΚ ανα­δει­κνύ­ε­ται πρώ­τη δύνα­μη σε 10 νοσο­κο­μεία του Λεκα­νο­πε­δί­ου και συγκε­κρι­μέ­να στα Νοσο­κο­μεία «Ευαγ­γε­λι­σμός», «Αττι­κόν», «Θριά­σιο», «Σωτη­ρία», «Ερυ­θρός Σταυ­ρός», «Λαϊ­κό», Τζά­νειο, Παί­δων «Αγία Σοφία», ΓΟΝΚ, ΨΝΑ Δαφ­νί.

Η ΔΗΠΑΚ επι­ση­μαί­νει ότι η άνο­δός της «δεί­χνει πως όλο και περισ­σό­τε­ροι, κυρί­ως νέοι για­τροί, ειδι­κευό­με­νοι και επι­κου­ρι­κοί, ενα­ντιώ­νο­νται στην εγκλη­μα­τι­κή δια­χεί­ρι­ση της παν­δη­μί­ας από την κυβέρ­νη­ση, στα αντι­λαϊ­κά σχέ­διά της για πιο εμπο­ρευ­μα­το­ποι­η­μέ­νο “νέο ΕΣΥ”, μπο­ρούν να συμπο­ρευ­τούν στον αγώ­να για Υγεία υψη­λού επι­πέ­δου απο­κλει­στι­κά δημό­σια και δωρε­άν. Αυτό απο­δει­κνύ­ε­ται άλλω­στε από την πρω­το­φα­νή συμ­με­το­χή στο ψηφο­δέλ­τιό της, με 209 υπο­ψη­φί­ους νοσο­κο­μεια­κούς γιατρούς.

Τα δύο και πλέ­ον χρό­νια της παν­δη­μί­ας οι δυνά­μεις της ΔΗΠΑΚ μπή­καν μπρο­στά στην απο­κά­λυ­ψη της πραγ­μα­τι­κής κατά­στα­σης μέσα στα νοσο­κο­μεία, στην καταγ­γε­λία των προ­βλη­μά­των, στην οργά­νω­ση του αγώ­να των για­τρών για ζωή με δικαιώ­μα­τα, για τα δικαιώ­μα­τα των ασθε­νών. Η μάχη για να “σπά­σει η σιω­πή”, οι διεκ­δι­κή­σεις και τα αιτή­μα­τα για προ­σλή­ψεις προ­σω­πι­κού, για αύξη­ση της κρα­τι­κής χρη­μα­το­δό­τη­σης, για μέτρα προ­στα­σί­ας για τους εργα­ζό­με­νους, για επί­τα­ξη του ιδιω­τι­κού τομέα Υγεί­ας συσπεί­ρω­σαν χιλιά­δες υγειο­νο­μι­κούς και άφη­σαν το δικό τους ξεχω­ρι­στό απο­τύ­πω­μα στον λαό μας.

Η άνο­δος της ΔΗΠΑΚ δεν απο­τε­λεί μόνο γνή­σια και ουσια­στι­κή απο­δο­κι­μα­σία στην πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης, αλλά ταυ­τό­χρο­να μήνυ­μα ότι ο μόνος δρό­μος για να ικα­νο­ποι­η­θούν τα δικαιώ­μα­τα για­τρών και ασθε­νών είναι ο καθη­με­ρι­νός αδιάλ­λα­κτος αγώ­νας ενά­ντια στην πολι­τι­κή εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης της Υγεί­ας που υπη­ρε­τούν ακα­τά­παυ­στα όλες οι μέχρι τώρα κυβερ­νή­σεις. Για αυτό, άλλω­στε, η ενί­σχυ­ση της ΔΗΠΑΚ είναι κατα­δί­κη στην κυβερ­νη­τι­κή παρά­τα­ξη της ΔΗΚΝΙ που έδρα­σε “σαν ένα” μαζί με μηχα­νι­σμούς του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας και διοι­κή­σεις νοσο­κο­μεί­ων, αλλά και στους πρώ­ην κυβερ­νη­τι­κούς συν­δι­κα­λι­στές του ΣΥΡΙΖΑ που, με την προ­κλη­τι­κή τους στά­ση “θα λογα­ρια­στού­με μετά”, έδω­σαν χεί­ρα βοη­θεί­ας στην κυβέρ­νη­ση, για αυτό και οι νοσο­κο­μεια­κοί για­τροί τον απο­δο­κί­μα­σαν σε πολύ χαμη­λά ποσοστά.

Δεν είναι τυχαίο ότι μετά από χρό­νια, παρά τη λυσ­σα­λέα επι­στρά­τευ­ση κάθε είδους μηχα­νι­σμού, παρά τη συκο­φά­ντη­ση από όλες τις φιλο­κυ­βερ­νη­τι­κές, πρώ­ην και νυν παρα­τά­ξεις, η ΔΗΠΑΚ έφτα­σε μια ανά­σα από την πρώ­τη θέση.

Η οργή και η αγα­νά­κτη­ση από την κυβερ­νη­τι­κή πολι­τι­κή εκφρά­στη­κε με τη στή­ρι­ξη των ψηφο­δελ­τί­ων της ΔΗΠΑΚ και θα εκφρα­στεί ακό­μη περισ­σό­τε­ρο με την ενερ­γη­τι­κή συμ­με­το­χή στην οργά­νω­ση του αγώ­να των νοσο­κο­μεια­κών για­τρών μαζί με τον λαό για απο­κλει­στι­κά δημό­σιο δωρε­άν σύστη­μα Υγεί­ας, με κατάρ­γη­ση κάθε επι­χει­ρη­μα­τι­κής δρά­σης στον χώρο Υγεί­ας — Πρό­νοιας. Οι κομ­μου­νι­στές και οι πρω­το­πό­ροι υγειο­νο­μι­κοί που συμπο­ρεύ­τη­καν στο ψηφο­δέλ­τιο της ΔΗΠΑΚ θα είμα­στε στην πρώ­τη γραμ­μή δίνο­ντας μία μεγά­λη απά­ντη­ση με τη μαζι­κή συμ­με­το­χή μας στην πανερ­γα­τι­κή πανελ­λα­δι­κή απερ­γία στις 6 Απρίλη.

Το απο­τέ­λε­σμα των εκλο­γών στους νοσο­κο­μεια­κούς για­τρούς της Αττι­κής απο­δει­κνύ­ει αυτό που φανε­ρώ­θη­κε ακό­μα πιο εξό­φθαλ­μα την περί­ο­δο της παν­δη­μί­ας: Η Υγεία δεν μπο­ρεί και δεν πρέ­πει να είναι εμπό­ρευ­μα. Ο αγώ­νας συνε­χί­ζε­ται και χρειά­ζε­ται να απο­τυ­πω­θεί στις εργα­σί­ες του 11ου Συνε­δρί­ου της ΟΕΝΓΕ που θα διε­ξα­χθεί στις 8, 9 και 10 Απρίλη».

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο