Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΙΝΑΠ: Οι μαχόμενοι γιατροί που θέλουμε να ζούμε με έναν αξιοπρεπή μισθό ΔΕΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΥΜΕ ΤΗ ΝΟΣΟ!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα DRG (Diagnosis Related Groups) απο­τε­λούν εξέ­λι­ξη των ΚΕΝ (Κλει­στών Ενο­ποι­η­μέ­νων Νοση­λί­ων) τα οποία καθιε­ρώ­θη­καν εδώ και 10 χρό­νια και απο­τε­λούν τα προ­ε­όρ­τια της πλή­ρους ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης των νοσο­κο­μεί­ων αφού προσ­διο­ρί­ζουν τι θα πλη­ρώ­νει ο ασθε­νής μέσω του ταμεί­ου του, έμμε­σα ή άμε­σα, όταν χρεια­στεί νοσηλεία.

Τα DRG συμπλη­ρώ­νουν το κάδρο των στρα­τη­γι­κών αλλα­γών στο χώρο τα υγεί­ας. Μέσω αυτών καθο­ρί­ζε­ται το οικο­νο­μι­κό εύρος και οι ημέ­ρες νοση­λεί­ας ανά πάθη­ση, στα πλαί­σια των οποί­ων θα πρέ­πει να κινού­νται οι θερα­πευ­τι­κές αλλα­γές των για­τρών, καταρ­γώ­ντας ουσια­στι­κά την ανα­γκαία εξα­το­μί­κευ­ση στην αντι­με­τώ­πι­ση των περιστατικών.

Σκο­πός είναι να μειω­θούν όσο γίνε­ται οι δαπά­νες νοση­λεί­ας αφού θα προ­βλέ­πε­ται «ποι­νή» είτε για για­τρούς είτε για ασθε­νείς. Για τους ασθε­νείς μπο­ρεί να σημαί­νει επι­πλέ­ον πλη­ρω­μή από τα προ­βλε­πό­με­να ενώ για το για­τρό μεί­ω­ση του budget του τμή­μα­τος ή μεί­ω­ση κλι­νών, όπως έχει γίνει σε Μ.Βρετανία, Γαλ­λία κ.λπ.

Αν π.χ. μια πνευ­μο­νε­κτο­μή εκτι­μά­ται ότι χρειά­ζε­ται νοση­λεία 10 ημέ­ρες και υπάρ­ξει παρά­τα­ση θα υπάρ­ξει «ποι­νή» σε ασθε­νή ή για­τρό αν δεν αιτιο­λο­γη­θεί λεπτο­με­ρέ­στα­τα το επι­πλέ­ον κόστος.
Όπου εφαρ­μό­ζο­νται τα DRG, εκτός από τον εμπο­ρι­κό τους χαρα­κτή­ρα, επι­βα­ρύ­νουν όλο το ιατρι­κό προ­σω­πι­κό στο να κοστο­λο­γεί κάθε ασθε­νή. Εμπει­ρία συνα­δέλ­φων από τη Γερ­μα­νία ανα­φέ­ρει ότι ο για­τρός κάθε μέρα αφιε­ρώ­νει ώρες για να κοστο­λο­γή­σει τους ασθε­νείς του, γίνε­ται λογι­στής, και αν περισ­σέ­ψει χρό­νος γίνε­ται γιατρός!

Με επεί­γον έγγρα­φο η προη­γού­με­νη κυβέρ­νη­ση βάζει εμπρός τη δια­δι­κα­σία εφαρ­μο­γής (Άνοι­ξη 2019) και η τωρι­νή ζητά­ει επει­γό­ντως από τα 18 νοσο­κο­μεία – πιλό­τους (8 στην Αθή­να και 10 στην υπό­λοι­πη χώρα) να δρο­μο­λο­γή­σουν την πιλο­τι­κή εφαρ­μο­γή για κάποιους χιλιά­δες ασθε­νείς, ώστε να γενι­κευ­θεί το Μάιο, επει­δή είναι μέτρο πλή­ρους ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης σε βάρος ασθε­νών και υγειονομικών.

Με βάση τα παρα­πά­νω, το τελευ­ταίο διά­στη­μα οικο­νο­μι­κές υπη­ρε­σί­ες και διοι­κή­σεις νοσο­κο­μεί­ων ασκούν πιέ­σεις στους νοσο­κο­μεια­κούς για­τρούς με επί­κλη­ση διά­φο­ρων νομο­θε­τι­κών δια­τά­ξε­ων στην κατεύ­θυν­ση οι για­τροί να καθο­ρί­ζουν λογι­στι­κού τύπου χρε­ώ­σεις νοση­λί­ων στους ασθε­νείς με σύστη­μα ΚΕΝ (DRG’s).

Υπεν­θυ­μί­ζου­με την πάγια δια­φω­νία μας για την ουσία τους θέμα­τος που επι­χει­ρεί να καθιε­ρώ­σει ιδιω­τι­κο­οι­κο­νο­μι­κού τύπου λει­τουρ­γία στα δημό­σια νοσοκομεία.

Εκτός από αυτό όμως, σε καθα­ρά υπη­ρε­σια­κό επί­πε­δο, αυτο­νό­η­τα, η όποια τέτοια δια­δι­κα­σία είναι καθα­ρά αρμο­διό­τη­τα των οικο­νο­μι­κών και διοι­κη­τι­κών υπη­ρε­σιών. Το καθή­κον των για­τρών εκτός από την προ­σφο­ρά περί­θαλ­ψης εξα­ντλεί­ται στην περι­γρα­φή της διά­γνω­σης σύμ­φω­να με τα σχε­τι­κά ιατρι­κά συστή­μα­τα κωδι­κο­ποί­η­σης (ICD 10) καθώς και την περι­γρα­φή των θερα­πευ­τι­κών πρά­ξε­ων και της τελι­κής έκβασης.

Σε τέτοιες λογι­κές και πρα­κτι­κές είμα­στε αντί­θε­τοι από άπο­ψη αρχών. Ανα­γκά­ζουν τόσο τους για­τρούς όσο και το λοι­πό νοσο­κο­μεια­κό προ­σω­πι­κό να ασκού­νε περισ­σό­τε­ρο λογι­στι­κή πάρα ιατρι­κή, μετα­τρέ­πο­ντας την υγεία σε εμπόρευμα!

√ Απαι­τού­με να ανα­κλη­θεί το μέτρο.

√ Καλού­με τους νοσο­κο­μεια­κούς για­τρούς να αντι­στα­θούν και να μην εφαρ­μό­σουν αντι­δρα­στι­κές οδηγίες.

Οι μαχό­με­νοι για­τροί που θέλου­με να ζού­με με έναν αξιο­πρε­πή μισθό ΔΕΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΥΜΕ ΤΗ ΝΟΣΟ!

Αθή­να, 16/10/19

einap

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο