Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ειρηναίος Μαράκης για τα «Γράμματα της ποίησης»

Καλη­σπέ­ρα σε όλους.

Δυστυ­χώς δεν μπό­ρε­σα να είμαι κοντά σας στην παρου­σί­α­ση της ανθο­λο­γί­ας μας, για να γιορ­τά­σου­με μαζί την ποί­η­ση ‑ίσως την πιο ερω­τι­κή από όλες τις τέχνες- σήμε­ρα του… Αγί­ου Βαλε­ντί­νου. Πολ­λά θα ήθε­λα να πω για την συγκε­κρι­μέ­νη μέρα καθώς και για το βιβλίο μας, θα περιο­ρι­στώ σ’ αυτό: υπάρ­χουν αρκε­τές εκδό­σεις και πολ­λές ανθο­λο­γί­ες που επι­χει­ρούν με στόμ­φο και “χωρίς περί­σκε­ψη, χωρίς αιδώ” να πιά­σουν και να ανα­δεί­ξουν τον παλ­μό της επο­χής μας, αλλά λίγες είναι ικα­νές να το κάνουν. Εμείς σ’ αυτό εδώ το βιβλίο δεν κάνου­με τίπο­τα περισ­σό­τε­ρο από το να ανα­δεί­ξου­με με επί­μο­νη και με ξεκά­θα­ρο τρό­πο “ότι η… σιω­πή δεν είναι δέου­σα στά­ση για το δημιουρ­γό” κι ότι απέ­να­ντι στα κλει­στά σύνο­ρα της καρ­διάς και των κρα­τών κάνεις δεν μπο­ρεί να είναι και να μένει απα­θής. Αν το πετύ­χα­με, αυτό είναι στη δίκη σας κρίση.

***

12Τίτλος: Γράμ­μα­τα της ποίησης
Υπό­τι­τλος: 19 ποι­η­τές εντέ­χνως στο Ατέχνως
Δια­στά­σεις: 17Χ24
Αρ. σελ.: 128
Έτος έκδο­σης: 2020
Εκδό­της: Εκδό­σεις Ατέχνως
Τιμή βιβλιο­πω­λεί­ου: 12 ευρώ
Παραγ­γε­λί­ες: [email protected]
📱 6979795057
Κεντρι­κή διά­θε­ση για την Κύπρο: Βιβλιο­πω­λείο Περι­διά­βα­ση (Τηλ:24 645646, 99545635)


Μπο­ρεί­τε να παρα­λά­βε­τε το βιβλίο όπου εσείς μας υπο­δεί­ξε­τε χωρίς επι­πλέ­ον κόστος.
📩  Στείλ­τε μήνυ­μα με τη διεύ­θυν­ση παρα­λα­βής στο: [email protected]

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο