Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΙΡΗΝΗ του Αριστοφάνη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΕΙΡΗΝΗ
του Αρι­στο­φά­νη

 Το θέα­τρο Λύχνος με ιδιαί­τε­ρη υπε­ρη­φά­νεια τη φετι­νή χει­με­ρι­νή θεα­τρι­κή περί­ο­δο θα παρου­σιά­σει το αρτιό­τε­ρο, ομορ­φό­τε­ρο και καυ­στι­κό­τε­ρο αντι­πο­λε­μι­κό έργο που γρά­φτη­κε ποτέ, την «ΕΙΡΗΝΗ» του Αρι­στο­φά­νη, σε δια­σκευή για παι­διά του Γιάν­νη Καλαντζόπουλου.

Eirini

 Παρουσίαση του έργου

Οι θεοί έχουν σιχα­θεί τους ανθρώ­πους λόγω των πολέ­μων και τους εγκα­τέ­λει­ψαν στην μοί­ρα τους να αφα­νι­στούν. Ο Τρυ­γαί­ος ο Αθη­ναί­ος, ένας ειρη­νό­φι­λος αμπε­λουρ­γός προ­σπα­θεί να πετά­ξει στον ουρα­νό πάνω σε ένα σκα­θά­ρι (που το ταΐ­ζει κοπριές και ακα­θαρ­σί­ες για να μεγα­λώ­σει), ώστε να βρει τον Δία και να τον παρα­κα­λέ­σει να στα­μα­τή­σει τον πόλεμο.

Στον Όλυ­μπο βρί­σκει μόνο τον Ερμή, ο οποί­ος του απο­κα­λύ­πτει ότι ο Πόλε­μος φυλά­κι­σε την Ειρή­νη σε μια σκο­τει­νή σπη­λιά, την είσο­δο της οποί­ας έφρα­ξε μ’ έναν τερά­στιο, αμε­τα­κί­νη­το βρά­χο. Ο Τρυ­γαί­ος με πολ­λές περι­πέ­τειες και με τη βοή­θεια των θεα­τών κατα­φέρ­νει να ελευ­θε­ρώ­σει την Ειρή­νη και να την φέρει πίσω στην ανθρωπότητα.

Ώσπου όμως να εδραιώ­σει ορι­στι­κά την Ειρή­νη στον τόπο, απ το σπί­τι του παρε­λαύ­νουν διά­φο­ροι τύποι… Πολε­μο­κά­πη­λοι (οπλουρ­γοί, ψευ­το­μά­ντεις, συκο­φά­ντες και δημα­γω­γοί) που προ­σπα­θούν να ξανα­φυ­λα­κί­σουν την Ειρή­νη, αλλά και αγρό­τες, τεχνί­τες, δρε­πα­νουρ­γοί και άνθρω­ποι του μόχθου και της δου­λειάς και ειρη­νό­φι­λοι, που προ­σπα­θούν με κάθε τρό­πο να δια­φυ­λά­ξουν και να προ­στα­τεύ­σουν την Ειρή­νη για να ζήσουν τίμια και με ηρεμία!

Το έργο γρά­φτη­κε από τον Αρι­στο­φά­νη κατά την διάρ­κεια του Πελο­πον­νη­σια­κού πολέ­μου, το 421 π.Χ., σε ένα σημείο που όλοι γνώ­ρι­ζαν ότι οι αντι­μα­χό­με­νες πλευ­ρές θα οδη­γού­νταν σε συμ­βι­βα­σμό. Η κωμω­δία αυτή είναι ένα εορ­τα­στι­κό έργο, το οποίο χαι­ρε­τί­ζει την επι­κεί­με­νη περί­ο­δο ειρή­νης. Η δια­σκευή του έργου του Γιάν­νη Καλαν­τζό­που­λου θεω­ρεί­ται μέχρι στιγ­μής η καλύ­τε­ρη που έχει γίνει για παι­διά, επι­τυγ­χά­νο­ντας να δια­τη­ρή­σει ακρι­βώς το ύφος και το ήθος του αρχαί­ου μεγά­λου ποι­η­τή, καθώς και τα υψη­λά νοή­μα­τά και τα αρι­στο­τε­χνι­κά μελω­δι­κά σημεία του έργου.

 Εκπαιδευτικοί στόχοι της παράστασης

Η παρά­στα­ση επι­τυγ­χά­νει τη δια­παι­δα­γώ­γη­ση των μικρών θεα­τών μέσα από ένα πλού­σιο σε διδα­κτι­κά μηνύ­μα­τα κεί­με­νο και την ψυχα­γω­γία τους, μέσα από μια μοντέρ­να δια­σκευή και σκη­νο­θε­τι­κή προσέγγιση.

Στό­χος του έργου είναι η διδα­χή της σπου­δαιό­τη­τας της ειρή­νης και της δημο­κρα­τί­ας, σε αντι­δια­στο­λή με την φρί­κη του πολέ­μου και τα δει­νά που επι­σύ­ρει. Ο Γιάν­νης Καλα­τζό­που­λος με εύστο­χο τρό­πο κάνει ανα­φο­ρά στη σημε­ρι­νή δρα­μα­τι­κή κατά­στα­ση που επι­κρα­τεί στην Ελλά­δα αλλά και σε εμπό­λε­μες ζώνες, ενώ δει­κτι­κά προει­δο­ποιεί για τον κίν­δυ­νο της εξά­πλω­σης του φασι­σμού. Όλα αυτά πάντα με τρό­πο που σέβε­ται τον παι­δι­κό ψυχι­σμό και δίχως να ξεφεύ­γει από τα όρια του εκπαι­δευ­τι­κού χαρα­κτή­ρα της παι­δι­κής παράστασης.

Συντε­λε­στές

Afisa EiriniΔια­σκευή: Γιάν­νης Καλατζόπουλος

Σκη­νο­θε­σία: Μάκης Αρβανιτάκης

Χορογραφίες: Δήμητρα Νικοπούλου

Μου­σι­κή: Δημή­τρης Λέκκας

Σκη­νι­κά : Σοφία Παπ­πά

Κοστού­μια: Καί­τη Μαλέσκου

Κατα­σκευή κοστου­μιών: Τάσος Θεοδωρόπουλος
Παί­ζουν: Νίκος Τσερ­γάς, Μάκης Αρβα­νι­τά­κης, Ανδρο­μά­χη Γεωρ­γί­ου, Ιορ­δά­νης Καλέ­σης,  Κατε­ρί­να Οικο­νο­μί­δη, Σοφία Φρά­στα., Μαρία Παπαγιάννη.

 

Κάθε Κυρια­κή στις 11:30 (από 29/11)
Θέα­τρο Λύχνός Τέχνης και Πολιτισμού
Χαλ­κι­δι­κής 83 & Ιερά Οδός 59, Γκά­ζι (μετρό Κεραμεικός)

Τηλ. κρα­τή­σε­ων: 2110121686, 2121050020

Τιμές Εισι­τη­ρί­ων: 8 ευρώ (γενι­κή είσο­δος), 6 ευρώ (πολύ­τε­κνοι, φοι­τη­τές, άνερ­γοι, AMEA, ηλι­κιω­μέ­νοι, ομαδικά)

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο