Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εισαγγελέας για δολοφονία Άλκη: Παραπομπή και των 12 για ανθρωποκτονία με δόλο από κοινού

Την παρα­πο­μπή των 12 κατη­γο­ρου­μέ­νων της υπό­θε­σης της δολο­φο­νί­ας του 19χρονου Άλκη στη Θεσ­σα­λο­νί­κη την 1η Φλε­βά­ρη για ανθρω­πο­κτο­νία με δόλο από κοι­νού προ­τεί­νει η εισαγ­γε­λέ­ας Πρωτοδικών.

Μετά την ολο­κλή­ρω­ση της έρευ­νας από την 7η τακτι­κή ανα­κρί­τρια, σχη­μα­τί­στη­κε η δικο­γρα­φία που περι­λαμ­βά­νει μετα­ξύ άλλων μαρ­τυ­ρι­κές κατα­θέ­σεις, εξε­τά­σεις DNA, ψηφια­κή πραγ­μα­το­γνω­μο­σύ­νη, άρση επι­κοι­νω­νιών, οπτι­κο­α­κου­στι­κό υλι­κό από κάμε­ρες. Αυτή έφτα­σε στην εισαγ­γε­λέα Πρω­το­δι­κών η οποία, εκτός από την πρό­τα­σή της για το κατη­γο­ρη­τή­ριο, ζητά να δικα­στούν όλοι σε Μει­κτό Ορκω­τό Δικαστήριο.

Η εισαγ­γε­λέ­ας προ­τεί­νει επί­σης την παρα­πο­μπή ενός από τους κατη­γο­ρού­με­νους για από­πει­ρα ανθρω­πο­κτο­νί­ας σε βάρος του φίλου του 19χρονου Άλκη, ενώ για τους υπό­λοι­πους κατη­γο­ρού­με­νους ζητά­ει να παρα­πεμ­φθούν για συνέρ­γεια στο παρα­πά­νω αδίκημα.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται πως σύμ­φω­να με την έρευ­να της Αστυ­νο­μί­ας, οι 12 χού­λι­γκανς ουσια­στι­κά είχαν συγκρο­τή­σει τάγ­μα εφό­δου που έψα­χνε φιλά­θλους άλλης ομά­δας της Θεσ­σα­λο­νί­κης στην περιο­χή του Χαρι­λά­ου. Κατά τη δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση στον Άλκη, είχαν τραυ­μα­τι­στεί άλλα δύο άτο­μα, φίλοι του θύμα­τος. Σημειώ­νε­ται ότι σε βάρος των κατη­γο­ρου­μέ­νων είχε ασκη­θεί ποι­νι­κή δίω­ξη για ανθρω­πο­κτο­νία με δόλο, τετε­λε­σμέ­νη και σε από­πει­ρα και για άλλα αδικήματα.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

 

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο