Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εισαγγελική έρευνα για το πάρτι του Δ. Βερβεσού, προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας

Την διε­νέρ­γεια ποι­νι­κή έρευ­νας μετά τις αντι­δρά­σεις για το πάρ­τι στο γρα­φείο του προ­έ­δρου του ΔΣΑ Δημή­τρη Βερ­βε­σού διέ­τα­ξε η Προϊ­στα­μέ­νη της Εισαγ­γε­λί­ας Πρω­το­δι­κών Σωτη­ρία Παπαγεωργακοπούλου.

Η εισαγ­γε­λι­κή λει­τουρ­γός έδω­σε εντο­λή για την διε­νέρ­γεια προ­κα­ταρ­κτι­κής εξέ­τα­σης μετά την δημο­σιο­ποί­η­ση βίντεο όπου έχει κατα­γρα­φεί πάρ­τι γενε­θλί­ων του κ. Βερ­βε­σού στο γρα­φείο του στον Δικη­γο­ρι­κό Σύλ­λο­γο, στην οποία φαί­νε­ται να συμ­με­τέ­χουν του­λά­χι­στον δέκα πρό­σω­πα χωρίς να τηρού­νται μέτρα προ­στα­σί­ας από την μετά­δο­ση του κορο­νοϊ­ού. Στα επί­μα­χα βίντεο, που ανήρ­τη­σαν στις σελί­δες τους σε μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης κάποιοι εκ των συμ­με­τε­χό­ντων στην γιορ­τή, μόνο ο εορ­τά­ζων φαί­νε­ται να φορά διαρ­κώς την μάσκα.

Σύμ­φω­να με την εντο­λή της Προϊ­στα­μέ­νης της Εισαγ­γε­λί­ας η υπό­θε­ση θα διε­ρευ­νη­θεί ώστε να δια­πι­στω­θεί αν προ­κύ­πτει παρα­βί­α­ση των μέτρων κατά του κορο­νοϊ­ού σύμ­φω­να με το άρθρο 285 του Ποι­νι­κού Κώδικα.

Ο Δ. Βερ­βέ­σος είναι αυτός που είπε «ναι» στην απα­γό­ρευ­ση του Πολυ­τε­χνεί­ου επι­κα­λού­με­νος την παν­δη­μία. Με τη δημο­σιο­ποί­η­ση της «γιορ­τής» στα γρα­φεία του ΔΣΑ απο­δει­κνύ­ε­ται περί­τρα­να ότι η επί­κλη­ση των υγειο­νο­μι­κών πρω­το­κόλ­λων ήταν και είναι προ­σχη­μα­τι­κή. Ο Πρό­ε­δρος του Δικη­γο­ρι­κού Συλ­λό­γου παρ­τά­ρει και προ­κα­λεί τη στιγ­μή που η συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία των δικη­γό­ρων μετά από δύο λοκντά­ουν και οκτώ μήνες εξαι­ρε­τι­κά περιο­ρι­σμέ­νης επαγ­γελ­μα­τι­κής μας δρα­στη­ριό­τη­τας, είναι σε πολύ δύσκο­λη θέση.

Τα πρό­στι­μα είναι γι’ αυτούς που μοι­ρά­ζουν προ­κη­ρύ­ξεις για την κινη­το­ποί­η­ση στις 29/11 και για τους πιτσι­ρι­κά­δες, οι Βερ­βέ­σοι έχουν το ελευ­θέ­ρας να παρ­τά­ρουν, αρκεί να στη­ρί­ζουν τις κυβερ­νη­τι­κές επιλογές.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο