Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εισαγγελική έρευνα για το στέγαστρο του ΟΑΚΑ

Την παρέμ­βα­ση του προϊ­στα­μέ­νου της Εισαγ­γε­λί­ας Πρω­το­δι­κών Αντώ­νη Ελευ­θε­ριά­νου προ­κά­λε­σαν όσα είδαν το φως της δημο­σιό­τη­τας σχε­τι­κά με το στέ­γα­στρο του ΟΑΚΑ.

Ο κ. Ελευ­θε­ριά­νος έδω­σε παραγ­γε­λία για τη διε­νέρ­γεια προ­κα­ταρ­κτι­κής έρευ­νας μετά την από­φα­ση του ΟΑΚΑ για ανα­στο­λή κάθε αθλη­τι­κής και πολι­τι­στι­κής δρα­στη­ριό­τη­τα στο στά­διο και το ποδη­λα­το­δρό­μιο επι­κα­λού­με­νος μελέ­τη που φαί­νε­ται να δια­πι­στώ­νει ότι μεταλ­λι­κές κατα­σκευ­ές του στε­γά­στρου Καλα­τρά­βα «δεν αντα­πο­κρί­νο­νται στα κανο­νι­στι­κά επι­τρε­πό­με­να επί­πε­δα στα­τι­κής επάρκειας».

Η εντο­λή του κ. Ελευ­θε­ριά­νου είναι στο πλαί­σιο της εισαγ­γε­λι­κής έρευ­νας να ερευ­νη­θεί σε βάθος πεντα­ε­τί­ας, μετα­ξύ άλλων :

-ποιες ήταν οι ειση­γή­σεις του κατα­σκευα­στή για τη συντή­ρη­ση κι αν αυτές τηρήθηκαν,

-αν υπήρ­χαν ειση­γή­σεις άλλων οργά­νων για περιο­δι­κή συντή­ρη­ση κι αν ναι σε ποιους είχαν υπο­βλη­θεί και ποια ήταν η κατά­λη­ξή τους,

-για­τί έγι­νε η μελέ­τη που έδει­ξε τώρα το πρό­βλη­μα στα­τι­κό­τη­τας και με ποια αφορ­μή ξεκί­νη­σε αυτή.

Την προ­κα­ταρ­κτι­κή ανέ­λα­βε να διε­νερ­γή­σει ο εισαγ­γε­λέ­ας Νικό­λα­ος Μαρ­γα­ρί­της, ενώ τα αδι­κή­μα­τα που θα επι­κε­ντρω­θεί είναι, μετα­ξύ άλλων, αυτά που αφο­ρούν έκθε­ση σε κίν­δυ­νο καθώς και παρα­βί­α­ση κανό­νων οικο­δο­μι­κής ασφάλειας.

 

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο