Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εισαγγελική διάταξη απαγορεύει να εισέρχονται στις δομές της Κιβωτού ο «πατέρας Αντώνιος» και άλλα τρία πρόσωπα

Διά­τα­ξη με την οποία απα­γο­ρεύ­ουν στον πατέ­ρα Αντώ­νιο και άλλα τρία πρό­σω­πα να εισέρ­χο­νται σε δομές της Κιβω­τού του Κόσμου εξέ­δω­σαν οι δύο εισαγ­γε­λείς Ανη­λί­κων, οι οποί­οι ερευ­νούν την υπό­θε­ση των καταγ­γε­λιών παι­διών που φιλο­ξε­νού­νται στη δομή.

Σύμ­φω­να με τη διά­τα­ξη, ο πατέ­ρας Αντώ­νιος και τα άλλα τρία πρό­σω­πα δεν μπο­ρούν να πλη­σιά­ζουν σε εγκα­τα­στά­σεις του ΜΚΟ με βάση τις δια­τά­ξεις του αστι­κού κώδι­κα που αφο­ρούν την προ­στα­σία ανή­λι­κων παιδιών.

Η διά­τα­ξη έχει ισχύ για 90 ημέ­ρες και κατό­πιν του δια­στή­μα­τος αυτού, για τη δια­τή­ρη­σή της θα πρέ­πει να επι­κυ­ρω­θεί με δικα­στι­κή από­φα­ση. Σκο­πός της από­φα­σης των δύο εισαγ­γε­λέ­ων είναι να παρα­μεί­νουν τόσο ο ιερέ­ας όσο και τα άλλα τρία ελεγ­χό­με­να πρό­σω­πα, μακριά από ανή­λι­κα που φιλο­ξε­νού­νται στη δομή ώστε να μην έχουν τη δυνα­τό­τη­τα να τα επηρεάσουν.

Ο Μαρξ και η αισθη­τι­κή, του Μιχα­ήλ Λίφσιτς

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο