Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εισαγγελική παρέμβαση για την εταιρεία του Στ. Κασελάκη που δάνεισε στα μέσα ενημέρωσης του κόμματος

Την παρέμ­βα­ση του Εισαγ­γε­λέα προ­κά­λε­σε η δημο­σιο­ποί­η­ση εγγρά­φων που αφο­ρούν την εται­ρεία του προ­έ­δρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στ. Κασε­λά­κη, και από την οποία δόθη­καν χρή­μα­τα ώστε να καλυ­φθούν οι οικο­νο­μι­κές υπο­χρε­ώ­σεις προς τους εργα­ζό­με­νους σε μέσα ενη­μέ­ρω­σης του κόμματος.

Συγκε­κρι­μέ­να, ο προϊ­στά­με­νος της Εισαγ­γε­λί­ας Αθη­νών Αντώ­νης Ελευ­θε­ριά­νος ζήτη­σε την έρευ­να για ενδε­χό­με­νες παρα­βά­σεις του νόμου περί πόθεν έσχες, ο οποί­ος απα­γο­ρεύ­ει σε αρχη­γούς κομ­μά­των να δια­θέ­τουν εται­ρεί­ες στο εξωτερικό.

Η εισαγ­γε­λι­κή παρέμ­βα­ση ήρθε μετά την δημο­σιο­ποί­η­ση στοι­χεί­ων περί δανεί­ου του προ­έ­δρου του ΣΥΡΙΖΑ, δια μέσου εται­ρί­ας του στην Αμε­ρι­κή, στο ταμείο του κόμ­μα­τος προ­κει­μέ­νου να γίνουν πλη­ρω­μές σε εργα­ζό­με­νους σε ΜΜΕ. Στις 23 Φεβρουα­ρί­ου, δημο­σί­ευ­μα του News247 απο­κά­λυ­ψε πως τον περα­σμέ­νο Δεκέμ­βριο ο Στ. Κασ­σε­λά­κης ήταν ιδιο­κτή­της και νόμι­μος εκπρό­σω­πος αλλο­δα­πής εται­ρί­ας, πράγ­μα που απα­γο­ρεύ­ε­ται ρητά από τη νομο­θε­σία για τα ασυμ­βί­βα­στα των πολι­τι­κών προσώπων.
Όπως απο­κα­λύ­πτει το ρεπορ­τάζ, η δανεια­κή σύμ­βα­ση με τη Left Media έγι­νε «από την αλλο­δα­πή εται­ρία Osios LLC.». Τη σύμ­βα­ση για λογα­ρια­σμό της Osios LLC «υπέ­γρα­ψε ο ίδιος ο κ. Κασ­σε­λά­κης, με την ιδιό­τη­τά του ως μονα­δι­κός εταί­ρος της εται­ρί­ας, όπως ακρι­βώς ανα­φέ­ρε­ται στη σύμ­βα­ση». Το δημο­σί­ευ­μα έθε­σε πλή­θος πολι­τι­κών και νομι­κών ερω­τη­μά­των για τον πρό­ε­δρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με τον ίδιο να απα­ντά πως «εφό­σον ο νόμος αφο­ρά και σ’ εμέ­να, θα που­λή­σω τις εται­ρεί­ες που έχω στο εξωτερικό».

Για την υπό­θε­ση υπήρ­ξε δημό­σια αντι­πα­ρά­θε­ση με αφορ­μή την από­λυ­ση από τον κ. Κασ­σε­λά­κη, του μέχρι πρό­τι­νος οικο­νο­μι­κού διευ­θυ­ντή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θύμιου Γεωρ­γό­που­λου. Ο τελευ­ταί­ος σε πρό­σφα­τη ανάρ­τη­ση του ανέ­φε­ρε ότι το επί­μα­χο δάνειο του Στέ­φα­νου Κασ­σε­λά­κη μπή­κε στον λογα­ρια­σμό της Left Media ΑΕ, ουσια­στι­κά χωρίς να χρειά­ζε­ται, καθώς το δώρο και η μισθο­δο­σία των εργα­ζο­μέ­νων είχε ήδη κατα­βλη­θεί. Έτσι, σύμ­φω­να με τον μέχρι πρό­τι­νος οικο­νο­μι­κό διευ­θυ­ντή του ΣΥΡΙΖΑ, το ποσό επι­στρά­φη­κε «στις 4/1/2024 μόλις μας έγι­ναν γνω­στά τα στοι­χεία του λογα­ρια­σμού που έπρε­πε να κατα­τε­θεί η επι­στρο­φή της (αχρη­σι­μο­ποί­η­της) τρα­πε­ζι­κής οφειλής».

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο