Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εισαγγελική παραγγελία για μέτρα προστασίας της 12χρονης από τον Κολωνό

Η αρμό­δια για την προ­στα­σία των ανη­λί­κων αντει­σαγ­γε­λέ­ας του Αρεί­ου Πάγου Γεωρ­γία Αδει­λί­νη, με παραγ­γε­λία της προς την Εισαγ­γε­λία Ανη­λί­κων Λευ­κά­δας ζήτη­σε αυξη­μέ­νη επι­τή­ρη­ση της 12χρονης από τον Κολω­νό, μετά τις καταγ­γε­λί­ες τής οικο­γέ­νειάς περί προ­σπά­θειας εκφο­βι­σμού της ανή­λι­κης προ­κει­μέ­νου να μην απο­κα­λύ­ψει και άλλα πρό­σω­πα που την κακο­ποί­η­σαν σεξουαλικά.

Η εκ των δυο συνη­γό­ρων της 12χρονης Αντω­νία Λεγα­κη έχει κάνει λόγο για δια­δο­χι­κές απει­λές και επι­θέ­σεις που δέχε­ται η 12χρονη και τα αδέρ­φια της, το τελευ­ταίο διά­στη­μα. Ακό­μη, η ανή­λι­κη έχει δεχθεί επί­θε­ση με μαχαί­ρι στο σπί­τι που δια­μέ­νει με τη θεία της και υπέ­βαλ­λε μήνυ­ση κατά παντός υπευθύνου.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο