Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εισβολή Ισραήλ στην Παλαιστίνη: fake ελληνικές δημοσκοπήσεις στο μικροσκόπιο

Τα χαρ­τιά των αστι­κών ΜΜΕ και ΜΚΔ, είναι έτσι κι αλλιώς σημα­δε­μέ­να: Γκου­γκλά­ρο­ντας “Εισβο­λή Ισρα­ήλ στην Παλαι­στί­νη”, θα βρεί­τε “καρ­φί­τσα” το εξής: “Ο πόλε­μος μετα­ξύ παλαι­στι­νια­κών οργα­νώ­σε­ων υπό την ηγε­σία της Χαμάς και του Ισρα­ήλ ξεκί­νη­σε στις 7‑Οκτ-2023, από ένο­πλους Παλαι­στί­νιους που εισέ­βα­λαν στα Ισραη­λι­νά εδά­φη γεγο­νός το οποίο συνι­στά τη μεγα­λύ­τε­ρη τρο­μο­κρα­τι­κή ενέρ­γεια από συστά­σε­ως του κρά­τους του Ισρα­ήλ”.

Το “Ατέ­χνως” από την πρώ­τη στιγ­μή ξεκα­θά­ρι­σε πως δεν υπάρ­χουν μου-ξου-του: είμα­στε “με τους λαούς που αγω­νί­ζο­νται και όχι με τους δολο­φό­νους τους” _με ‑δια­χρο­νι­κά πάνω από 600 αναρ­τή­σεις

ΑΦΙΕΡΩΜΑ στο ΜΕΓΑΛΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟ ΛΑΟ!: “Μια κραυ­γή μωρού, κι ένα του δάκρυ, έπνι­ξε τη γη απ’ άκρη σ’ άκρη” _Φωτο-Video

Τo ΚΚΕ από την πρώ­τη στιγ­μή μπή­κε επι­κε­φα­λής _μαζί με το ΠΑΜΕ, την ΟΓΕ τα ταξι­κά συν­δι­κά­τα κά μαζι­κές οργα­νώ­σεις, στις μεγά­λες κινη­το­ποι­ή­σεις, που κυριο­λε­κτι­κά “βού­λια­ξαν” τη χώρα απ΄ άκρη σ΄ άκρη κάνο­ντας την Ελλά­δα το κρά­τος με τη μεγα­λύ­τε­ρη συμ­με­το­χή σ΄ αυτόν τον παγκό­σμιο αγώνα.
Στη Βου­λή, δεν χάσα­με ευκαι­ρία, ακό­μη και εμβό­λι­μα “εκτός θέμα­τος” να ανα­δεί­ξει το ζήτη­μα _βλ πχ. Θανά­σης Παφί­λης (για το νομο­σχέ­διο του υπΕσ … για τον τρό­πο επι­λο­γής διοι­κή­σε­ων των δημό­σιων φορέ­ων) “θέλου­με εμείς, σε αντί­θε­ση με όλους σας (…) να εκφρά­σου­με απ’ αυτό το βήμα, μαζί με τα εκα­το­ντά­δες εκα­τομ­μύ­ρια ανθρώ­πους σε όλο τον κόσμο και τις εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες στην Ελλά­δα, την αλλη­λεγ­γύη μας στον Παλαι­στι­νια­κό λαό, ο οποί­ος υφί­στα­ται πρω­το­φα­νή βαρ­βα­ρό­τη­τα, σφα­γείο κυριο­λε­κτι­κά, γενο­κτο­νία απ’ το Ισρα­ήλ με τη στή­ρι­ξη ΗΠΑ και ΝΑΤΟ και με την ελλη­νι­κή εμπλο­κή _το ΚΚΕ, σημεί­ω­σε, περή­φα­νο είναι «χωρίς υπο­ση­μειώ­σεις» με το σύν­θη­μα «Λευ­τε­ριά στην Παλαι­στί­νη»”

Δυνα­μώ­νου­με την αλλη­λεγ­γύη στον Παλαι­στι­νια­κό λαό και τον αγώ­να για τερ­μα­τι­σμό της ισραη­λι­νής κατο­χής! Να απε­μπλα­κεί τώρα η Ελλά­δα από τα αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κά σχέδια

Σ΄ότι αφο­ρά τον Συρι­ζα, όπως έγρα­ψε η Καθη­με­ρι­νή (12-Οκτ-23) “Το ΚΚΕ τάσ­σε­ται απε­ρί­φρα­στα και κατη­γο­ρη­μα­τι­κά υπέρ των Παλαι­στι­νί­ων. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αντι­θέ­τως, κατα­δι­κά­ζει ζητώ­ντας τον «άμε­σο τερ­μα­τι­σμό της επί­θε­σης της Χαμάς
Δεί­τε _επί της ουσί­ας –Ριζο­σπά­στης Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τία (ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ) _Φανεροί υπο­στη­ρι­κτές του δολο­φο­νι­κού κρά­τους του Ισρα­ήλ! _ ΚΝΕ Δημ. Κου­τσού­μπα, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ: Για την πολε­μι­κή σύγκρου­ση Ισρα­ήλ — Παλαι­στί­νης και τις εξε­λί­ξεις στην περιο­χή _αυτά εισα­γω­γι­κά για τους κανα­πε­δά­κη­δες με μνή­μη χρυσόψαρου

Φτά­νο­ντας στην 128η μέρα και μπρο­στά στην ηρω­ι­κή αντί­στα­ση του λαού της πολύ­πα­θης χώρας, ας ανα­τρέ­ξου­με στις δημο­σκο­πή­σεις (και “ δημο­σκο­πή­σεις”) για το θέμα _έχουν γίνει γύρω στις 20, που τα ΜΜΕ αξιο­ποιούν κατά το δοκούν, βγά­ζο­ντας αυθαί­ρε­τα συμπε­ρά­σμα­τα: έτσι κι αλλιώς η δια­τύ­πω­ση των ερω­τή­σε­ων, η σει­ρά με την οποία τοπο­θε­τού­νται ο αριθ­μός των επι­λο­γών απά­ντη­σης _κυρίως κλπ τερ­τί­πια, επη­ρε­ά­ζουν _μέχρι ανα­τρο­πής τα απο­τε­λέ­σμα­τα. Επί­σης η μη ξεκά­θα­ρη δια­τύ­πω­ση των ερω­τή­σε­ων το ουδέ­τε­ρο ή μη λεξι­λό­γιο (που οι ερω­τώ­με­νοι δεν κατα­νο­ούν με τον ίδιο τρό­πο) κλπ.

Πχ. σε μια πρό­σφα­τη τίτλος είναι “ποια πλευ­ρά υπο­στη­ρί­ζουν οι Έλλη­νες στον πόλε­μο Ισρα­ήλ – Χαμάς; Με απά­ντη­ση “ εμφα­νί­ζο­νται μοι­ρα­σμέ­νοι

Η πλέ­ον πρό­σφα­τη έρευ­να είναι της Prorata όπου μπαί­νουν στο παι­χνί­δι όροι όπως “γενι­κός πλη­θυ­σμός”, “αρι­στε­ρός”, “δεξιός”, “πολι­τι­κό κέντρο” κλπ. Σχε­τι­κά με το τελευ­ταίο “προσ­διο­ρί­στη­κε από τέσ­σε­ρις παρά­γο­ντες _ Προ­τεί­νε­ται να γίνει αντι­λη­πτή ως σημείο συνά­ντη­σης μετριο­πα­θών στοι­χεί­ων αρι­στε­ρής και δεξιάς ιδε­ο­λο­γι­κο­πο­λι­τι­κής αφε­τη­ρί­ας … 1. Αυτο­το­πο­θε­τού­νται στο κέντρο του πολι­τι­κού συνε­χούς Αρι­στε­ρά-Δεξιά _ 2. Θεω­ρούν σημα­ντι­κή παρά­με­τρο να επι­διώ­κο­νται συναι­νέ­σεις στην πολι­τι­κή _3. Απο­στρέ­φο­νται τις έντο­νες πολι­τι­κές αντι­πα­ρα­θέ­σεις _ 4. Δια­τη­ρούν την άπο­ψη ότι για να γίνουν καλύ­τε­ρες οι κοι­νω­νί­ες δεν απαι­τού­νται επα­να­στά­σεις αλλά μικρό­τε­ρης ή μεγα­λύ­τε­ρης κλί­μα­κας μεταρρυθμίσεις.

Αντί­στοι­χα σε προη­γού­με­νες έρευ­νες. Στην δημο­σκό­πη­ση της MRB, τον Νοέμ­βριο του 2023,  το 43,8% των πολι­τών μοί­ρα­ζε τις ευθύ­νες, το ίδιο με την έρευ­να της aboutpeople τον Οκτώ­βριο του 2023, για λογα­ρια­σμό του Eteron ‑Ινστι­τού­το για την Έρευ­να και την Κοι­νω­νι­κή Αλλα­γή (με 43,3%). Φυσι­κά υπάρ­χει η τερά­στια φιλοϊσ­ραη­λι­νή δεξα­με­νή στους ψηφο­φό­ρους της ΝΔ, καθώς από τους “νεο­δη­μο­κρά­τες” ερω­τη­θέ­ντες το 69% προ­τι­μά το Ισραήλ.

Για να κατα­λά­βου­με λίγο πώς ακρι­βώς γίνο­νται οι δημο­σκο­πή­σεις, να πού­με πως στην τελευ­ταία το θέμα Παλαι­στί­νη είναι από σπό­ντα _εν μέσω άλλων ερω­τη­μά­των, του είδους …

  • Η κυρί­αρ­χη μορ­φή λαϊ­κι­σμού στην Πολι­τι­κή αφο­ρά κυρί­ως σε υπο­σχέ­σεις που δεν είναι εφι­κτό να εφαρ­μο­στούν ή σε μια προ­σπά­θεια χει­ρα­γώ­γη­σης υπό το μαν­δύα του τεχνοκρατισμού;
  • Ο λαϊ­κι­σμός είναι κοι­νό γνώ­ρι­σμα κυρί­ως της άκρας Αρι­στε­ράς και της άκρας Δεξιάς και όχι των υπο­λοί­πων πολι­τι­κών χώρων;
  • Δικαιώ­μα­τα ομό­φυ­λων ζευγαριών …
  • Η αύξη­ση του αριθ­μού των μετα­να­στών απει­λεί αξί­ες και παρα­δό­σεις της χώρας μας 
   • Οι μετα­νά­στες συμ­βάλ­λουν στην αύξη­ση της εγκληματικότητας
 • Θανα­τι­κή ποινή,
 • Δια­δη­λώ­σεις,
 • Σεβα­σμός σε θεσμούς & Νόμους 
  • Ο σεβα­σμός και η πει­θαρ­χία στους θεσμούς & τους νόμους είναι από τις βασι­κό­τε­ρες αξί­ες που θα πρέ­πει να μαθαί­νουν τα παιδιά
 • Πίστη & Εκκλησία 
  • Υπάρ­χει Θεός;
 • Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση & Παγκοσμιοποίηση 
  • Η συμ­με­το­χή της Ελλά­δας στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση περισ­σό­τε­ρο ωφέ­λη­σε, παρά ζημί­ω­σε τη χώρα
 • Εμβό­λια,
 • Νέες Ταυ­τό­τη­τες & Κλι­μα­τι­κή Αλλαγή
 • Ανι­σό­τη­τες & Κοι­νω­νι­κός Μετασχηματισμός
 • Είναι ή δεν είναι εφι­κτό να εφαρ­μο­στούν οι ιδέ­ες της Αρι­στε­ράς που αφο­ρούν στην οικονομία;
 • Είναι εφι­κτό να δια­χει­ρί­ζε­ται και να παρέ­χει απο­κλει­στι­κά το κρά­τος, χωρίς την εμπλο­κή του ιδιω­τι­κού τομέα όλα τα αγα­θά και τις υπη­ρε­σί­ες που αφο­ρούν στο νερό, την ενέρ­γεια, την Υγεία και την Εκπαίδευση
 • Σε ποιον πολι­τι­κό χώρο θα τοπο­θε­τού­σα­τε τη Νέα Δημοκρατία;
 • Σε ποιον πολι­τι­κό χώρο θα τοπο­θε­τού­σα­τε τον ΣΥΡΙΖΑ — ΠΣ
 • Σε ποιον πολι­τι­κό χώρο θα τοπο­θε­τού­σα­τε το ΠΑΣΟΚ – Κίνη­μα Αλλαγής
 • (σσ. για ΚΚΕ δεν υπάρ­χει το ερώ­τη­μα _προφανώς

Από κει έχου­με και τα σχό­λια _πχ. για το θέμα Παλαι­στί­νη πως “στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, στα Ιωάν­νι­να και σε άλλες πόλεις ο εβραϊ­κό στοι­χείο ήταν πολύ έντο­νο συμ­βάλ­λο­ντας στην πολι­τι­στι­κή φυσιο­γνω­μία των περιο­χών αυτών. Σπου­δαί­οι Εβραί­οι προ­σέ­φε­ραν στη χώρα” … “από την άλλη, η Ελλά­δα φρό­ντι­ζε επι­δέ­ξια να δια­τη­ρεί εξαι­ρε­τι­κές σχέ­σεις με το αρα­βι­κό στοι­χείο. Η άλλο­τε ανθη­ρή ελλη­νι­κή κοι­νό­τη­τα στην Αίγυ­πτο, η ελλη­νι­κή παρου­σία στην Ιερου­σα­λήμ ή η δια­χρο­νι­κή  φιλο­πα­λαι­στι­νια­κή πολι­τι­κή των ελλη­νι­κών κυβερ­νή­σε­ων είναι ενδει­κτι­κά της μέχρι πρό­σφα­τα φιλι­κής ελλη­νι­κής προ­σέγ­γι­σης η οποία περ­νού­σε και σε μεγά­λα τμή­μα­τα του λαού…”, “σίγου­ρα οι ακραί­ες τοπο­θε­τή­σεις κορυ­φαί­ων πολι­τι­κών προ­σω­πι­κο­τή­των που θύμι­ζαν αξιω­μα­τι­κούς και αξιω­μα­τού­χους του Γ΄Ράιχ συνε­τέ­λε­σαν στην διεύ­ρυν­ση των αρνη­τι­κών εντυ­πώ­σε­ων για τους Ισραη­λι­νούς. Είναι κάτι που έβλε­παν και σημαί­νο­ντες Ισραη­λι­νοί” κλπ. _τρία που­λά­κια κάθονταν

Εμείς όπως πάντα κρα­τά­με το “ιερό πεζο­δρό­μιο” _ “λε-λε-λευ­τε­ριά! ΛΕΥΤΕΡΙΑ στην ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο