Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εισβολή στην Συρία: Μεγαλώνει ο αριθμός των θυμάτων — Ξεπερνούν τους 190.000 οι εκτοπισμένοι

Η συρια­κή ‑υπό την ηγε­σία των Κούρ­δων- διοί­κη­ση στα βορειο­α­να­το­λι­κά της Συρί­ας δήλω­σε σήμε­ρα ότι 191.069 άνθρω­ποι απο­μα­κρύν­θη­καν από τις εστί­ες τους, ως συνέ­πεια των τουρ­κι­κών πολε­μι­κών επιχειρήσεων.

Σε ανα­κοί­νω­σή της, η κουρ­δι­κή αρχή δήλω­σε ότι η επί­θε­ση έχει προ­κα­λέ­σει δια­δο­χι­κά κύμα­τα εκτο­πι­σμού από το Ντεϊ­ρίκ που είναι γνω­στό κι ως αλ-Μαλι­κί­για στα ιρα­κι­νά σύνο­ρα προς το Κομπά­νι και σε από­στα­ση 400 χιλιο­μέ­τρων προς τα δυτικά.

Ο ΟΗΕ εκτι­μού­σε χθες ότι περί­που 100.000 άνθρω­ποι εγκα­τέ­λει­ψαν τις εστί­ες τους στα βόρεια της Συρί­ας, από την έναρ­ξη των τουρ­κι­κών πολε­μι­κών επι­χει­ρή­σε­ων, την Τετάρτη.

Συρια­κό Παρα­τη­ρη­τή­ριο: Νεκροί 30 άμα­χοι και 74 Κούρ­δοι μαχητές

Τριά­ντα άμα­χοι και 74 Κούρ­δοι μαχη­τές έχουν σκο­τω­θεί από την έναρ­ξη της τουρ­κι­κής πολε­μι­κής επι­θε­τι­κής ενέρ­γειας κατά περιο­χών στα βόρεια της Συρί­ας, σύμ­φω­να με το Συρια­κό Παρα­τη­ρη­τή­ριο Ανθρω­πί­νων Δικαιωμάτων.

Παρ’ ολί­γο να χτυ­πή­σουν… αμε­ρι­κα­νούς στρατιώτες

Αμε­ρι­κα­νοί στρα­τιω­τι­κοί βρέ­θη­καν χθες Παρα­σκευή αντι­μέ­τω­ποι με πυρά του πυρο­βο­λι­κού των ένο­πλων δυνά­με­ων της Τουρ­κί­ας κοντά στην πόλη Κομπά­νι, στη βόρεια Συρία, επι­βε­βαί­ω­σε εκπρό­σω­πος του Πεντα­γώ­νου με δελ­τίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Τα πυρά πάντως δεν προ­κά­λε­σαν τραυ­μα­τι­σμούς στε­λε­χών του στρα­τιω­τι­κού προ­σω­πι­κού των ΗΠΑ, διευ­κρί­νι­σε ο πλοί­αρ­χος Μπρουκ Ντι­Γουόλτ, εκπρό­σω­πος του αμε­ρι­κα­νι­κού υπουρ­γεί­ου Άμυνας.

Σημειώ­θη­κε έκρη­ξη «μερι­κές εκα­το­ντά­δες μέτρα» από φυλά­κιο των Αμε­ρι­κα­νών, σε περιο­χή όπου οι τουρ­κι­κές ένο­πλες δυνά­μεις έχουν λάβει «γνώ­ση» πως βρί­σκο­νται στρα­τιω­τι­κοί των ΗΠΑ.

Οι αμε­ρι­κα­νι­κές δυνά­μεις δεν έχουν ανα­δι­πλω­θεί από τις θέσεις τους στο Κομπά­νι, ξεκα­θά­ρι­σε ο πλοίαρχος.

Ο στρα­τη­γός Μαρκ Μάι­λι, αρχη­γός του γενι­κού επι­τε­λεί­ου εθνι­κής άμυ­νας των ΗΠΑ, τόνι­σε νωρί­τε­ρα σε δημο­σιο­γρά­φους στο Πεντά­γω­νο πως οι τουρ­κι­κές δυνά­μεις είναι πλή­ρως ενη­με­ρω­μέ­νες για το πού βρί­σκο­νται αμε­ρι­κα­νι­κές δυνά­μεις στην περιο­χή επι­χει­ρή­σε­ων, ότι τους δόθη­καν ανα­λυ­τι­κά συντε­ταγ­μέ­νες. «Οι πάντες γνω­ρί­ζουν ότι είμα­στε ο αμε­ρι­κα­νι­κός στρα­τός» και «επι­φυ­λασ­σό­μα­στε του δικαιώ­μα­τός μας στην αυτο­ά­μυ­να», διε­μή­νυ­σε ο στρα­τη­γός Μάιλι.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο