Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εισβολή στη Συρία: Οι δήμαρχοι τεσσάρων κουρδικών πόλεων συνελήφθησαν για «τρομοκρατία»

Εισβο­λή της Τουρ­κί­ας στη Συρία: Οι φιλο­κούρ­δοι δήμαρ­χοι τεσ­σά­ρων πόλε­ων της νοτιο­α­να­το­λι­κής Τουρ­κί­ας συνε­λή­φθη­σαν σήμε­ρα στο πλαί­σιο «αντι­τρο­μο­κρα­τι­κών» ερευ­νών ανα­κοί­νω­σε αξιω­μα­τού­χος του κόμ­μα­τός τους.

Οι συλ­λή­ψεις αυτές λαμ­βά­νουν χώρα, ενώ η Τουρ­κία διε­ξά­γει την επί­θε­ση στη Συρία. Μετά την έναρ­ξη της επί­θε­σης την Τετάρ­τη έχουν πραγ­μα­το­ποι­η­θεί δεκά­δες συλ­λή­ψεις, ανθρώ­πων που εξέ­φρα­σαν τη δια­φω­νία τους με την εισβο­λή της Τουρ­κί­ας, σύμ­φω­να με τα Μέσα Μαζι­κής Ενημέρωσης.

Οι «συν­δή­μαρ­χοι» τεσ­σά­ρων πόλε­ων της νοτιο­α­να­το­λι­κής Τουρ­κί­ας, των Χακά­ρι, Γιουκ­σέ­κο­βα, Ερτζίς και Νου­σαϊ­μπίν, στις οποί­ες ζουν κυρί­ως Κούρ­δοι, συνε­λή­φθη­σαν τα χαρά­μα­τα δήλω­σε αξιω­μα­τού­χος του Κόμ­μα­τος της Δημο­κρα­τί­ας των Λαών (HDP).

Οι πόλεις που ελέγ­χο­νται από το HDP διευ­θύ­νο­νται από «συν­δη­μάρ­χους», έναν άνδρα και μια γυναί­κα με στό­χο την εμπέ­δω­ση της ισό­τη­τας μετα­ξύ των φύλων.

Σύμ­φω­να με το τουρ­κι­κό κρα­τι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων «Ανα­το­λή», συνε­λή­φθη­σαν στο πλαί­σιο πολ­λών ερευ­νών για συμ­με­το­χή στο Εργα­τι­κό Κόμ­μα του Κουρ­δι­στάν (PKK) ή για σχέ­σεις με την οργά­νω­ση αυτή, που χαρα­κτη­ρί­ζε­ται «τρο­μο­κρα­τι­κή» από την Άγκυρα.

Έρευ­να για «τρο­μο­κρα­τι­κή προ­πα­γάν­δα» διε­ξά­γε­ται επί­σης σε βάρος των συμπρο­έ­δρων του HDP, του Σεζάι Τεμε­λί και της Περ­βίν Μπουλ­ντάν, αφού επέ­κρι­ναν την επι­χεί­ρη­ση ενα­ντί­ον της YPG.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο