Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εισβολή Τουρκίας στη Συρία: Ανάμεικτες οι πρώτες διεθνείς αντιδράσεις

Εισβο­λή Τουρ­κί­ας στη Συρία: Ανά­μει­κτες είναι οι πρώ­τες διε­θνείς αντι­δρά­σεις για την εν εξε­λί­ξει τουρ­κι­κή εισβο­λή στη βόρεια Συρία, αντα­να­κλώ­ντας τα δια­φο­ρε­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα των ισχυ­ρών ιμπε­ρια­λι­στι­κών και περι­φε­ρεια­κών δυνά­με­ων που αντα­γω­νί­ζο­νται σκλη­ρά για το μοί­ρα­σμα του πλού­του και των σφαι­ρών επιρ­ρο­ής στην περιοχή.

Από τις αντι­δρά­σεις γίνε­ται ξεκά­θα­ρο ότι ΗΠΑ και ΝΑΤΟ ανοί­γουν το δρό­μο για την τουρ­κι­κή επέμ­βα­ση, παρά τα σχε­τι­κά μπρος — πίσω σε διά­φο­ρες δηλώ­σεις αξιωματούχων.

Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλ­τεν­μπεργκ περιο­ρί­στη­κε να πει πως ελπί­ζει «η επι­χεί­ρη­ση της Τουρ­κί­ας στη Συρία να είναι μετρη­μέ­νη και ανα­λο­γι­κή». Μάλι­στα ο Στόλ­τεν­μπεργκ, που αύριο θα είναι στην Αθή­να, την Παρα­σκευή θα βρί­σκε­ται στην Κωνσταντινούπολη.

Παράλ­λη­λα, η Τουρ­κία φαί­νε­ται να έχει εξα­σφα­λί­σει την ανο­χή και της Ρωσί­ας. Ο Ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν, στην τηλε­φω­νι­κή συνο­μι­λία που είχε με τον Τούρ­κο ομό­λο­γό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν, τον κάλε­σε να σταθ­μί­σει λεπτο­με­ρώς την κατά­στα­ση ώστε να μη βλά­ψει τις προ­σπά­θειες για τη διευ­θέ­τη­ση της συρια­κής κρίσης.

Στις ΗΠΑ εξα­κο­λου­θούν να υπάρ­χουν διχο­γνω­μί­ες σχε­τι­κά με τη στά­ση της χώρας. Το αμε­ρι­κα­νι­κό Κογκρέ­σο θα κάνει τον πρό­ε­δρο της Τουρ­κί­ας να πλη­ρώ­σει «πολύ ακρι­βά» την επί­θε­σή του στη Συρία κατά των κουρ­δι­κών δυνά­με­ων, συμ­μά­χων της Ουά­σιγ­κτον, προει­δο­ποί­η­σε ο ρεπου­μπλι­κα­νός γερου­σια­στής Λίν­τσεϊ Γκρέιαμ, ωστό­σο ο Λευ­κός Οίκος εξα­κο­λου­θεί να στη­ρί­ζει τον Ερντογάν.

«Ανησυχία» εκφράζουν ευρωπαϊκές χώρες

Από την πλευ­ρά της ΕΕ, ο πρό­ε­δρος της Κομι­σιόν Ζαν Κλοντ Γιούν­κερ ζήτη­σε από την Τουρ­κία να επι­δεί­ξει αυτο­συ­γκρά­τη­ση και να στα­μα­τή­σει τη στρα­τιω­τι­κή της επι­χεί­ρη­ση. «Αν το σχέ­διο εμπε­ριέ­χει τη δημιουρ­γία μιας απο­κα­λού­με­νης ζώνης ασφα­λεί­ας, μην περι­μέ­νε­τε από την ΕΕ να πλη­ρώ­σει οτι­δή­πο­τε για αυτό», δήλωσε.

Ο Γερ­μα­νός υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Χάι­κο Μάας ανέ­φε­ρε ότι η στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση της Άγκυ­ρας θα οδη­γή­σει σε περαι­τέ­ρω απο­στα­θε­ρο­ποί­η­ση της περιο­χής και ζήτη­σε από την Τουρ­κία να την τερ­μα­τί­σει, ενώ η υπουρ­γός Ευρω­παϊ­κών Υπο­θέ­σε­ων της Γαλ­λί­ας, Αμε­λί ντε Μον­τσα­λίν είπε πως η Γαλ­λία και η Βρε­τα­νία θα ζητή­σουν τη σύγκλη­ση του Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ για την τουρ­κι­κή εισβο­λή στη Συρία.

Ο Ιτα­λός πρω­θυ­πουρ­γός Τζου­ζέ­πε Κόντε υπο­γράμ­μι­σε πως η επι­χεί­ρη­ση δια­κιν­δυ­νεύ­ει να απο­στα­θε­ρο­ποι­ή­σει την περιο­χή και να πλή­ξει αμάχους.

Την ανη­συ­χία του εκφρά­ζει και το Ιράν. Η τουρ­κι­κή επι­χεί­ρη­ση στη Συρία θα περι­πλέ­ξει την κατά­στα­ση, θα επι­τεί­νει την κρί­ση και θα οδη­γή­σει σε νέα κύμα­τα προ­σφύ­γων, δήλω­σε ένας βοη­θός του προ­έ­δρου του ιρα­νι­κού κοινοβουλίου.

Πηγή: 902.gr

atexnos banner 753x200

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο