Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκάς οι βέβηλοι

Γρά­φει ο Γιώρ­γος Μου­σγάς //

makronisos

Η πρώ­τη και η δεύ­τε­ρη φωτο­γρα­φία έχουν δια­φο­ρά μιας μέρας. Η πρώ­τη τρα­βή­χτη­κε την Κυρια­κή, 22.10.2017. Απει­κο­νί­ζει το νυν ανα­πλη­ρω­τή υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών Γιώρ­γο Κατρού­γκα­λο να ποζά­ρει στον ιερό χώρο της Μακρο­νή­σου με φόντο μάλι­στα τα λόγια του Γιάν­νη Ρίτσου: «Μια και μάθα­με, σύντρο­φοι, να πεθαί­νου­με, μάθα­με και να ζού­με σύντρο­φοι». Ίσως ήθε­λε να δεί­ξει ως …κομ­μου­νι­στής ‑όπως δήλω­νε εσχά­τως- ότι βρέ­θη­κε στο φυσι­κό χώρο του μαρ­τυ­ρί­ου για τους κομ­μου­νι­στές και άλλους αγωνιστές.

xires1

Η δεύ­τε­ρη φωτο­γρα­φία τρα­βή­χτη­κε έξω απ’ το υπουρ­γείο Εργα­σί­ας στις 23.10.2017. Είναι οι χήρες γυναί­κες που εκεί­νη τη μέρα ξεκί­νη­σαν πεν­θή­με­ρη δια­μαρ­τυ­ρία με κατα­σκή­νω­ση μέρα-νύχτα για τις συντά­ξεις των 180 και 190 που τους εξα­σφά­λι­σε ο Γιώρ­γος Κατρού­γκα­λος, ως ψαλι­δο­χέ­ρης υπουρ­γός Εργα­σί­ας. Με το άρθρο 12 του νόμου-λαι­μη­τό­μου 4387/2016 χορη­γεί­ται πλέ­ον το 50% ‑αντί του 70%- της σύντα­ξης που έπαιρ­νε ο εκλι­πών κατά το χρό­νο του θανάτου.

Επί­σης με τον ίδιο νόμο τέθη­καν και τα παρα­κά­τω ηλι­κια­κά κριτήρια:

1. Αν είσαι πάνω από 55 χρο­νών, η σύντα­ξη χορη­γεί­ται εσαεί.

2. Αν είσαι μετα­ξύ  52–55 χρο­νών,  χορη­γεί­ται σύντα­ξη μόνο για τρία έτη, μετά δια­κό­πτε­ται και χορη­γεί­ται ξανά στην ηλι­κία των 67 χρονών.

3. Αν είσαι κάτω από 52 χρο­νών χορη­γεί­ται σύντα­ξη μόνο για τρία έτη και μετά δια­κό­πτε­ται οριστικώς.

4. Σε περί­πτω­ση που υπάρ­χουν ανή­λι­κα παι­διά η περί­ο­δος χορή­γη­σης σύντα­ξης παρα­τεί­νε­ται μέχρι το μικρό­τε­ρο παι­δί να γίνει  18 χρο­νών ή 24 χρο­νών σε περί­πτω­ση που φοι­τά σε ανώ­τε­ρο ή ανώ­τα­το εκπαι­δευ­τι­κό ίδρυμα.

5. Ακό­μα με τον παρα­πά­νω νόμο η «προ­σω­πι­κή δια­φο­ρά» μετά τον υπο­λο­γι­σμό της σύντα­ξης δεν μετα­φέ­ρε­ται στις συντά­ξεις χηρείας.

xires3

Με την θρα­σύ­τη­τα της δήθεν ειλι­κρί­νειας βγή­κε ο Γιώρ­γος Κατρού­γκα­λος στις 23.10.2017 στο ΣΚΑΪ και …ανα­γνώ­ρι­σε την αδι­κία του ασφα­λι­στι­κού νόμου για τις συντά­ξεις χηρεί­ας συμπλη­ρώ­νο­ντας ότι αυτό οφεί­λε­ται στην ασφυ­κτι­κή πίε­ση του Διε­θνούς Νομι­σμα­τι­κού Ταμεί­ου (ΔΝΤ). Και, σαν μια ακό­μα πόζα στη Μακρό­νη­σο, πρό­σθε­σε ότι μετά από την έξο­δο από το πρό­γραμ­μα, τον Αύγου­στο του 2018, το ζήτη­μα αυτό θα είναι από τις πρώ­τες διορ­θώ­σεις που θα πρέ­πει να γίνουν.

Έτσι απλά και με απά­θεια είπε αυτά για τις χαρο­κα­μέ­νες, μαυ­ρο­φό­ρες γυναί­κες, που οι περισ­σό­τε­ρες από αυτές έχουν να ζήσουν και να σπου­δά­σουν παι­διά. Η δική του επί­κυ­ψη και της κυβέρ­νη­σής του στο ΔΝΤ, ήταν ανα­γκαίο, ακό­μα κι όταν οι χαρο­κα­μέ­νες μάνες στέλ­νο­νται με τα παι­διά τους στον Καιά­δα. Έτσι έμα­θαν να ζουν και να συμπε­ρι­φέ­ρο­νται κι ας προ­τάσ­σουν τους στί­χους του Ρίτσου για προ­κά­λυμ­μα! Τις πομπές τους επι­χει­ρούν να τις καλύ­ψουν με επι­σκέ­ψεις στη Μακρό­νη­σο, εκεί που το κρά­τος «ανα­μόρ­φω­νε» τους κομ­μου­νι­στές, τους πρώ­ην ΕΑΜί­τες και ΕΛΑ­Σί­τες, επει­δή αυτοί δεν υπο­τάσ­σο­νταν στους «εθνι­κούς στό­χους» μετά τον Β’ Παγκό­σμιο Πόλεμο.

Δει­λοί, μοι­ραί­οι κι άβου­λοι, αλλά απο­φα­σι­σμέ­νοι να απο­τε­λειώ­σουν, ανά­με­σα στα άλλα, και το ΕΚΑΣ. Αυτό το μικρό επί­δο­μα για τους χαμη­λο­συ­ντα­ξιού­χους, που ο πρω­θυ­πουρ­γός Αλέ­ξης Τσί­πρας δεν μπο­ρού­σε να φαντα­στεί ότι θα βρι­σκό­ταν βου­λευ­τής να το ψηφί­σει, όπως έλε­γε απ’ το βήμα της Βου­λής στις 5 Ιου­νί­ου 2015.

Πολ­λά είπαν ότι δεν θα έκα­ναν και άλλα τόσα, που θα έκα­ναν. Τελι­κά κάνουν μόνο τις βρώ­μι­κες δουλειές.

«Εκάς οι βέβη­λοι» ήταν η επι­φώ­νη­ση κατά την εισα­γω­γή των μεμυ­η­μέ­νων στα Ελευ­σί­νια και σήμαι­νε: Μακριά οι βέβη­λοι, δηλα­δή, οι ασε­βείς απ’ το ναό και τις ιεροτελεστίες.

Μακριά οι σύγ­χρο­νοι βέβη­λοι και οι σύγ­χρο­νοι ασε­βείς, που δε σεβά­στη­καν τη ζώσα ιστο­ρία της Ελλά­δας. Αυτούς δηλα­δή που έκτι­σαν τη μετα­πο­λε­μι­κή Ελλά­δα και θεμε­λί­ω­σαν την Κοι­νω­νι­κή Ασφά­λι­ση, μία απ’ τις μεγα­λύ­τε­ρες κατα­κτή­σεις του 20ού αιώνα.

Και ακό­μα πιο μακριά απ’ την ιστο­ρι­κή λαϊ­κή μνήμη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο